Terms & Conditions

Aug 3, 2023

English Cymraeg Français Deutsch Español 日本語

Telerau ac Amodau

Trwy ddefnyddio'r Wefan hon neu ein app rydych chi'n cytuno i'r Telerau ac Amodau hyn.

Amdanom ni

1.1 Manylion y Cwmni

These Terms and Conditions are between You (the Customer) and " Sentenial Limited ", (company number 06566456), trading as “ Nuapay ” a company registered in England with VAT number 938301035 and having its registered office at 4th Floor, 35 Great St. Helen's, London, EC3A 6AP (in these Terms and Conditions " Sentenial ") yn gweithredu trwy ei asiant, Unified Financial Limited (rhif cwmni SC648489), yn masnachu fel" OneBanx ", cwmni sydd wedi'i gofrestru yn yr Alban gyda TAW rhif 343717596 ac yn cael ei gyflyrau a'i brif fasnachu ar y rhestrau hyn, (yn y rhan fwyaf o fasnachu, yn y rhan fwyaf o A999 ").

Yn y Telerau ac Amodau hyn mae cyfeiriadau at “ni”, “ni” neu “ein” yn gyfeiriadau at Sentenial , gan weithredu trwy OneBanx fel ei asiant.

1.2 Y Telerau ac Amodau hyn

Dyma'r telerau ac amodau yr ydym yn darparu mynediad at ein gwasanaethau i chi.

Darllenwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus cyn i chi eu derbyn. Mae'r telerau ac amodau hyn yn dweud wrthych pwy ydym ni, sut y byddwn yn darparu'r gwasanaethau i chi, sut y gallwch chi a byddwn yn newid neu'n dod â'r cytundeb i ben, beth i'w wneud os oes problem a gwybodaeth bwysig arall. Os credwch fod camgymeriad yn yr amodau ac amodau hyn, cysylltwch â ni i drafod.

1.3 Cysylltu â ni

I gysylltu â ni, ffoniwch ein tîm gwasanaeth cwsmeriaid yn 0141 488 0403 neu e-bost helpdesk@onebanx.com sut i roi rhybudd ffurfiol i ni o unrhyw fater o dan y cytundeb wedi'i nodi yng Nghymal 16.2.

1.4 Ein rheolydd

Mae Sentenial wedi'i awdurdodi a'i reoleiddio gan yr Financial Conduct Authority (FCA). Rhif cofrestredig Sentenial yw 624067. Mae OneBanx yn asiant PSD o sentenial, wedi'i gofrestru gyda'r FCA o dan rif cofrestredig 936544. Gellir cyrchu Cofrestr Gwasanaethau Ariannol yr FCA yn www.fca.org.uk/register . Gallwch hefyd gysylltu â'r FCA ar 0800 111 6768 neu 0300 008082 neu gan consumer.enquiries@fca.org.uk .

1.5 Telerau eraill sy'n berthnasol i chi

Mae'r Telerau ac Amodau hyn yn cyfeirio at ac yn ymgorffori'r Telerau Ychwanegol canlynol, sydd hefyd yn berthnasol i'ch defnydd o'r Wefan a'r Gwasanaethau:

1.5.1 Datganiadau Preifatrwydd

Dim ond fel y nodir yn ei hysbysiad preifatrwydd y bydd Sentenial yn defnyddio'ch data personol, y gallwch ddod o hyd iddo yma: https://www.nuapay.com/en/privacy-policy/ . Dim ond fel y nodir yn ei hysbysiad preifatrwydd y bydd OneBanx yn defnyddio'ch data personol, y gallwch ddod o hyd iddo yma: https://onebanx.com/privacy-policy/ .

1.5.2 Polisi Cwci

Mae polisi cwcis OneBanx ’wedi’i gynnwys o fewn Hysbysiad Preifatrwydd OneBanx ac yn nodi gwybodaeth am y cwcis ar y wefan.

1.6 Llywodraethu Cyfraith ac Awdurdodaeth

Mae'r Telerau ac Amodau hyn yn cael eu llywodraethu gan gyfreithiau'r Alban ac rydych chi a phob un ohonom yn cytuno'n anadferadwy i gyflwyno pob anghydfod sy'n codi o'r Telerau ac Amodau hyn neu mewn cysylltiad ag ef ag awdurdodaeth unigryw Llysoedd yr Alban.

1.7 Diffiniadau

Yn y Telerau ac Amodau hyn mae gan y termau canlynol yr ystyron canlynol:

Account Information Service Provider neu AISP Ystyr darparwr gwasanaeth talu a all, gyda'ch caniatâd, gael gafael ar wybodaeth eich cyfrif banc fel cyfrifon, balansau, trafodion a thalwyr ac ati;

Cod Mynediad yw'r cod rhifol a neilltuwyd gennych yn ystod y broses gofrestru i gael mynediad i'r cymhwysiad symudol ar eich dyfais symudol ac i awdurdodi rhai camau;

Mandad Cyfrif Ystyr ein ffurflen mandad proffil defnyddiwr templed rydych chi'n ein hawdurdodi i dderbyn cyfarwyddiadau gan y defnyddiwr / defnyddwyr;

Cytundeb Ystyr y cytundeb cyfreithiol rhyngoch chi a ni sy'n gweithredu trwy ein hasiant PSD, OneBanx , sy'n cynnwys mandad y cyfrif, y Telerau ac Amodau hyn, y datganiadau preifatrwydd ac [unrhyw hysbysiadau] ffioedd a thaliadau fel y'u hysbyswyd i chi neu y defnyddiwr / defnyddwyr o bryd i'w gilydd;

Diwrnod Busnes Ystyr diwrnod (heblaw am ddydd Sadwrn, dydd Sul neu wyliau cyhoeddus) yr ydym ar agor yn gyffredinol ar gyfer busnes yn y DU, a lle mewn perthynas â fframiau amser gweithredu mewn perthynas â thaliad i gyfrif gydag un arall banc, y mae banc y talai hefyd ar agor ar gyfer busnes. “Diwrnod heblaw busnes” yw unrhyw ddiwrnod nad yw'n ddiwrnod busnes;

oriau busnes cymedrig 9:00 am i 5:00 pm amser y DU ar ddiwrnod busnes;

Rhwydwaith Clirio Ystyr system glirio electronig lle mae trafodion talu yn cael eu cyfnewid ymhlith sefydliadau ariannol (e.e. STEP2 SEPA Credit Transfer (SCT) Service, Faster Payments Scheme Limited, BACS Direct Credit Scheme );

Cwsmer yn golygu chi;

Deddfwriaeth Diogelu Data Ystyr yr holl ddeddfau cymwys sy'n ymwneud â diogelu data, preifatrwydd, defnyddio gwybodaeth sy'n ymwneud ag unigolion, a neu hawliau gwybodaeth unigolion gan gynnwys, heb gyfyngiad, y GDPR, Rheoliad Diogelu Data'r DU, y data Deddf Diogelu 2018, Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2003, a'r holl reoliadau ac unrhyw reoliadau a wneir o dan y gweithredoedd neu reoliadau hynny ac ym mhob achos a fydd yn cael eu diwygio neu eu disodli o bryd i'w gilydd;

Debyd Uniongyrchol Mae cyfarwyddyd yn golygu cyfarwyddyd gennych chi i ni, gan awdurdodi biliwr i gasglu symiau newidiol neu sefydlog o'ch cyfrif banc;

Cwestiynau Cyffredin Ystyr y wybodaeth ar ein gwasanaethau fel y darperir ar y wefan o dan yr adran Cwestiynau Cyffredin;

Mae Force Majeure yn golygu unrhyw ddigwyddiad sydd y tu hwnt i'n rheolaeth resymol, gan gynnwys nad yw rhwydweithiau cyfathrebu neu ffynonellau ynni ar gael neu ddiffygiol, unrhyw weithred gan Dduw, unrhyw weithred neu hepgor y llywodraeth neu awdurdod cymwys eraill, tanau, streiciau, diwydiannol anghydfod, terfysgoedd, rhyfel, aflonyddwch sifil, chwyldro, gweithred o derfysgaeth, anallu i gael deunyddiau, gwaharddiad, gwrthod trwydded, dwyn, dinistrio, gwrthod ymosodiadau gwasanaeth, mynediad heb awdurdod i systemau cyfrifiadurol neu gofnodion, rhaglenni, offer, data, neu Gwasanaethau, dadansoddiad o blanhigion neu beiriannau, llifogydd neu dywydd garw arall;

GDPR Ystyr y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol ((UE) 2016/679).

Hawliau Eiddo Deallusol Ystyr patentau, dyluniadau cofrestredig, nodau masnach, marciau gwasanaeth, hawliau dylunio a hawliau cronfa ddata (boed yn gofrestradwy neu fel arall), cymwysiadau ar gyfer unrhyw un o'r uchod, hawlfraint (gan gynnwys hawlfraint yn y Cod Ffynhonnell, Cod Gwrthrych, Llawlyfrau Gweithdrefnau Gweithdrefnau Llawlyfrau Gweithdrefnau a dogfennaeth gysylltiedig), gwybodaeth, masnach neu enwau busnes a hawliau neu rwymedigaethau tebyg eraill, boed yn gofrestredig ai peidio mewn unrhyw wlad (gan gynnwys y Deyrnas Unedig ac Iwerddon) a phob hawl o gymeriad tebyg neu gyfatebol sy'n bodoli yn unrhyw le yn y byd;

Cais ciosg Ystyr yr offeryn sy'n hygyrch yn y ciosg OneBanx sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gofrestru a chyrchu ein cynnyrch a'n gwasanaethau;

Terfynau Ystyr y terfynau trafodiad, gwasanaeth, llety, talu a thynnu'n ôl a osodwyd gennym yn ôl ein disgresiwn llwyr fel y darperir ar ei gyfer yng nghymal 10;

Cymhwysiad Symudol Ystyr y cymhwysiad a lawrlwythwyd i ddyfais symudol y defnyddiwr i gofrestru a chyrchu ein cynhyrchion a'n gwasanaethau;

Mae dyfais symudol yn golygu dyfais Android neu iOS sy'n cwrdd â'r gofynion sylfaenol ar gyfer y cymhwysiad symudol sydd wedi'i gofrestru i'r defnyddiwr;

Mae bancio agored yn golygu defnyddio gwasanaethau AISP a PISP a ddarperir gennym ni;

OneBanx ATM Ystyr peiriant rhifwr awtomataidd OneBanx wedi'i leoli mewn lleoliad OneBanx sy'n ymgorffori'r cais ciosg a lle gall cwsmeriaid ddefnyddio'r gwasanaethau (fel y disgrifir yn fwy penodol yng Nghymal 4 (ein Gwasanaethau), ac a allai fod: (i fod: ) hunanwasanaeth; neu (ii) yn staffio gan rifydd Openbanks;

OneBanx Hysbysiad Preifatrwydd Mae i'r ystyr a roddir yng Nghymal 1.5.1;

Mae cychwynnwr yn golygu biller sydd wedi'i awdurdodi i gymryd taliadau o gyfrifon gan ddefnyddio cynllun debyd uniongyrchol;

PassCode Ystyr y cod rhifiadol cyfrinachol chwe digid y mae'n rhaid ei osod a'i ddefnyddio gan ddefnyddiwr i gael mynediad i'r Gwasanaethau;

Cais am daliad Ystyr ymarferoldeb i'ch galluogi i gynhyrchu URL unigryw sy'n cynnwys y wybodaeth sy'n ofynnol i daliad gael ei wneud;

Mae darparwr gwasanaeth talu yn golygu cwmni sy'n cynnig gwasanaethau talu, cyfrif a/neu wybodaeth;

Data Personol Ystyr data sy'n ymwneud ag unigolyn byw sydd neu y gellir ei nodi naill ai o'r data; neu o'r data ar y cyd â gwybodaeth arall sydd mewn meddiant y prosesydd data, neu'n debygol o ddod iddi;

Payment Initiation Service Provider neu PISP Ystyr darparwr gwasanaeth talu a all, gyda'ch caniatâd, gychwyn taliadau o'ch cyfrif banc;

Cyn Awdurdodi Ystyr daliad dros dro ar swm penodol o'r balans sydd ar gael ar eich cerdyn debyd (e.e. wrth archebu gwesty neu logi car);

Datganiadau Preifatrwydd Ystyr (i) yr Hysbysiad Preifatrwydd Sentenial; a (ii) Hysbysiad Preifatrwydd OneBanx , a nododd sut mae sentenial ac OneBanx yn y drefn honno yn casglu, defnyddio a rhannu data personol;

Manylion Diogelwch Ystyr eich enw defnyddiwr, cod pas, a'r dilysiad dau ffactor ar gyfer y mewngofnodi bancio;

Mae gan Hysbysiad Preifatrwydd Sentenial yr ystyr a roddir yng Nghymal 1.5.1;

Gwasanaethau Yn golygu'r gwasanaethau a ddarperir gennym i chi yn unol â thelerau'r cytundeb;

Tîm Cymorth Ystyr Tîm Cymorth OneBanx , y gellir cysylltu ag ef yn helpdesk@onebanx.com .

Telerau ac Amodau Ystyr y Telerau ac Amodau hyn fel y nodir yn y ddogfen hon ac fel y'u diwygiwyd o bryd i'w gilydd yn unol â Chymalau 1.8 a 17.2;

Mae darparwr trydydd parti neu TPP yn golygu naill ai Account Information Service Provider sy'n darparu gwasanaethau gwybodaeth cyfrif yn unig neu Payment Initiation Service Provider sy'n darparu gwasanaethau cychwyn talu yn unig;

Rheoliad Diogelu Data DU Ystyr y GDPR fel y'i deddfwyd o dan gyfreithiau Cymru a Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn rhinwedd Adran 3 Deddf yr Undeb Ewropeaidd (tynnu'n ôl) 2018 a'r Diogelu Data, Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Diwygiadau (Diwygiadau (Diwygiadau ( ac ati) (Ymadael yr UE) Rheoliadau 2019, fel y'u diwygiwyd neu a addaswyd ymhellach o bryd i'w gilydd;

Bydd trafodiad sylfaenol yn golygu unrhyw gontract, bargen neu drafodiad arall rhyngoch chi a'r talai, e.e. ar gyfer cyflenwi nwyddau a/neu wasanaethau;

Mae defnyddwyr / defnyddwyr yn golygu mewn perthynas â phob proffil defnyddiwr, yr unigolyn sydd wedi'i awdurdodi i gyrchu a defnyddio'r proffil defnyddiwr (hynny yw chi, y cwsmer) a'i gofrestru yn unol â Chymal 3;

Mae proffil defnyddiwr ** yn golygu proffil a grëwyd gennym ar gyfer pob defnyddiwr (fel y nodir yn y broses gofrestru yng Nghymal 3) ac a ddefnyddir i gael mynediad i'r Gwasanaethau;

Ystyr defnyddiwr bregus yw person naturiol: (i) sydd â'r gallu i wneud ei benderfyniadau ei hun ond pwy oherwydd amgylchiadau unigol, efallai y bydd angen cymorth arno i wneud hynny (er enghraifft, unigolyn sydd â nam ar eu golwg); a/neu (ii) sydd â gallu cyfyngedig i wneud ei benderfyniadau ei hun ac sydd angen cymorth i wneud hynny (er enghraifft, unigolion ag anableddau deallusol neu anawsterau iechyd meddwl);

Mae gwefan yn golygu gwefan OneBanx sydd ar gael yn www.onebanx.com ; a

Byddwch chi yn golygu y byddwch chi, y cwsmer sy'n dal proffil defnyddiwr, yn unigolyn, yn bartneriaid clun, partneriaeth gyfyngedig, cwmni cyfyngedig, elusen, awdurdod cyhoeddus neu endid arall (corfforaethol neu fel arall) (ac “eich” yn cael ei ddehongli yn unol â hynny);

Mae gan eich toriad yr ystyr a roddir yng nghymal 5.2.

1.8 Newidiadau

Pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer y gwasanaethau rydych chi'n cytuno i gael eu rhwymo'n gyfreithiol gan y Telerau ac Amodau hyn. Os nad ydych yn cytuno ag unrhyw un o'r Telerau ac Amodau hyn, ni chaniateir i chi gael mynediad i'r Gwasanaethau.

Rydych hefyd yn cytuno i gael eich rhwymo'n gyfreithiol gan delerau ychwanegol a allai ychwanegu at, neu ddisodli rhai o'r telerau ac amodau hyn. Gall hyn ddigwydd o ganlyniad i unrhyw newid i'r gwasanaethau a/neu ein cynhyrchion neu'r wefan. Byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod ichi a ydym yn bwriadu gwneud hyn trwy roi o leiaf mis o rybudd i chi (trwy gyhoeddi unrhyw newid o'r fath ar y wefan ac anfon e -bost atoch i roi gwybod ichi am y newidiadau). Os na fyddwch yn cytuno â'r newid o ran termau gallwch ddewis rhoi'r gorau i ddefnyddio'r gwasanaethau pryd bynnag y dymunwch a/neu gallwch derfynu'r cytundeb trwy hysbysu o dan Gymal 13.2.

Ein contract gyda chi

2.1 Ein contract

Mae'r Telerau ac Amodau hyn yn berthnasol i'ch defnydd o'r Wefan, y Cais Symudol, y Cais Ciosg a'r Gwasanaethau mewn lleoliadau OneBanx .

DECHRAU

3.1 Cofrestru

I gofrestru ar gyfer y gwasanaethau mae'n rhaid i chi fod o leiaf ddeunaw (18) oed, bod yn preswylio yn y Deyrnas Unedig a dal un neu fwy o gyfrifon gyda banciau wedi'u lleoli yn y DU.

I gael mynediad i'r gwasanaethau sydd eu hangen arnoch i greu proffil defnyddiwr gyda ni trwy un o'r llwyfannau canlynol:

 • ar y cymhwysiad symudol; neu
 • trwy'r cais ciosg.

Mae help i greu eich proffil defnyddiwr ar gael gan rifydd OneBanx wedi'i leoli yn ein ciosgau.

3.2 Beth sydd ei angen arnaf?

I ddefnyddio'r Gwasanaethau mewn OneBanx atm/ gan ddefnyddio'r cais ciosg sydd ei angen arnoch:

 • i fod wedi cofrestru eich proffil defnyddiwr OneBanx (gweler Cymal 3 uchod); a
 • Cael y cymhwysiad symudol OneBanx ar eich dyfais symudol (i'w ddilysu)

Y broses gofrestru

Mae creu eich proffil defnyddiwr ym mhob un o'r llwyfannau hyn yr un peth ac mae'n cynnwys y camau canlynol:

 • Creu manylion mewngofnodi unigryw: cyfeiriad e -bost a chwech (6) cod pas digid;
 • Rhowch wybodaeth bersonol: Enw cyntaf ac olaf;
 • uwchlwytho dogfen ID llun swyddogol (fel pasbort neu drwydded yrru);
 • Tynnwch a uwchlwytho ffotograff “hunlun”; a
 • Yna cynhyrchir eich proffil defnyddiwr.

Ymhellach, i ddefnyddio'r Gwasanaethau, bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth am eich cyfrif (au) banc yr ydych am eu defnyddio yn y Gwasanaethau. Gellir ychwanegu cyfrifon newydd gennych chi ar unrhyw adeg.

Er mwyn cwrdd â gofynion rheoliadol a lleihau'r siawns o dwyll byddwn yn gwirio'r manylion a ddarperir yn ystod eich cofrestriad gyda'r rhai a ddelir amdanoch yn eich banc a ddewiswyd. Bydd y broses hon yn gofyn ichi awdurdodi'ch banc i ddatgelu'r wybodaeth hon i ni, gweithred sy'n awtomataidd o fewn ein ceisiadau

Ein Gwasanaethau

Darperir yr holl wasanaethau y mae OneBanx yn eu darparu i ddefnyddwyr trwy'r cais ciosg mewn lleoliad OneBanx trwy OneBanx ATM neu rifydd OneBanx ’. Er mwyn cefnogi a galluogi eich defnydd o'r A9999a9901 atm a'r cais ciosg (gan gynnwys dilysu a chychwyn taliadau) mae angen i'r cymhwysiad symudol gael ei osod a gweithio ar eich dyfais symudol.

4.1 Beth allwch chi ei wneud?

Gan ddefnyddio OneBanx ATM gallwch:

 • talu arian parod i'ch cyfrif banc;
 • tynnu arian parod o'ch cyfrif banciau;
 • Gwiriwch eich balansau a'ch hanes trafodiad;
 • Talu Biliau
 • trosglwyddo arian rhwng cyfrifon banc; a
 • Sicrhewch help i gyrchu neu ddefnyddio ymarferoldeb bancio ar -lein.

Mewn rhai lleoliadau OneBanx OneBanx mae rhifwyr OneBanx OneBanx yn cael eu staffio a all eich cynorthwyo i ddefnyddio'r A9999a9901 ATM a'r cais ciosg.

4.2 Ble a phryd alla i ei wneud?

Gallwch gyrchu'r Gwasanaethau:

 • ar unrhyw OneBanx atm;
 • Pryd bynnag y bydd lleoliad OneBanx ar agor. Gwiriwch y wefan neu cysylltwch â ni (gan ddefnyddio'r manylion yng Nghymal 1.3) i gael rhestr o leoliadau OneBanx ac amseroedd agor.

4.3 Pa fanciau sy'n cael eu cefnogi?

Mae'r gwasanaethau'n dibynnu ar ein bod ni'n gallu sefydlu cysylltiadau diogel â'ch banc. Felly dim ond lle mae gan eich banc alluoedd o'r fath y gellir darparu gwasanaethau. Mae gan bob banc mawr a'r mwyafrif o rai eraill yn y DU y gallu i gefnogi cysylltiadau diogel â ni.

Gwiriwch y wefan neu cysylltwch â ni (gan ddefnyddio'r manylion yng Nghymal 1.3) i gael rhestr lawn o'r banciau sy'n cymryd rhan.

Trafodion Taliad

Mae gwasanaethau'n defnyddio technoleg talu amser real i symud arian sy'n golygu bod trafodion yn cael eu cwblhau mewn eiliadau yn gyffredinol. Mewn achosion prin gall eich banc gyflwyno gweithdrefnau a all arafu'r broses hon i lawr. Ar gyfer rhai trafodion er enghraifft, tynnu arian parod yn ôl, gallwch gychwyn y trafodiad o bell trwy'r cais symudol. Mewn achosion o'r fath mae'n rhaid i chi gwblhau'r broses ar atm OneBanx o fewn dwy awr neu bydd y trafodiad yn cael ei ganslo.

4.4 Darparu Gwybodaeth

Nodwedd o'r gwasanaethau sydd ar gael i chi yw'r gallu i ni ddarparu gwybodaeth i chi sy'n ymwneud â'ch cyfrifon banc cysylltiedig fel eich balans cyfredol. Er mwyn cyflawni hyn rydym yn defnyddio safonau Bancio Agored y DU (OB) sy'n caniatáu inni gyfathrebu mewn ffordd ddiogel â mwyafrif banciau'r DU.

Bancio Agored yw safon diwydiant y DU ar gyfer sut y gall banciau rannu gwybodaeth eich cyfrif banc gyda chwmnïau a reoleiddir gan FCA fel yr UD. Efallai y byddwn yn defnyddio rhai darparwyr trydydd parti i'n cynorthwyo i ddarparu'r gwasanaethau hyn ac rydym yn rhannu gwybodaeth gyda'r darparwyr trydydd parti hynny. Cyfeiriwch at y datganiadau preifatrwydd i gael mwy o wybodaeth ar sut mae'ch data personol yn cael ei ddefnyddio a'i storio.

4.5 Cywiro Gwallau Mewnbwn

Mae ein proses yn caniatáu ichi wirio a diwygio unrhyw wallau cyn i'r taliad gael ei gwblhau a'i brosesu. Gwiriwch y cais yn ofalus cyn ei gadarnhau yn y cais ciosg, neu trwy'r cais symudol. Rydych chi'n gyfrifol am sicrhau bod eich cais ac unrhyw fanyleb a gyflwynir gennych yn gyflawn ac yn gywir.

4.6 eich cadw mewn rheolaeth

Mae'r rheoliadau yr ydym yn gweithredu oddi tanynt yn ein gorfodi i geisio'ch caniatâd i gyflawni gwahanol agweddau ar y prosesau. Mae hyn er mwyn eich amddiffyn rhag twyll mewn modd tebyg i'r hyn a ddarperir gan gerdyn sglodion a phin. Mae tair elfen lle mae'ch caniatâd yn cael ei ddal yn cael ei ddisgrifio isod.

Yn ystod y broses gofrestru, mae gennych gyfle i adolygu a derbyn copi o'r telerau ac amodau hyn. Wrth gwblhau'r cofrestriad mae'n ofynnol i'ch caniatâd gadarnhau eich bod yn derbyn a byddwch yn cadw at yr amodau ac amodau hyn.

Yn ail, mae angen eich caniatâd i ganiatáu inni gyrchu manylion a gedwir yn eich cyfrif (au) banc, mae angen mynediad o'r fath i ganiatáu inni ddarparu gwybodaeth i chi fel eich balans cyfredol neu fanylion trafodion a broseswyd.

Yn olaf, mae angen eich caniatâd i ganiatáu inni weithredu unrhyw gyfarwyddiadau talu a gyhoeddwyd gennych trwy'r cais symudol neu'r cais ciosg.

Er mwyn i lefel arall o amddiffyniad i chi, yn achos yr UD sy'n cyrchu data a ddelir yn eich banc neu lle byddwch chi'n cychwyn taliad bydd gofyn i chi gadarnhau eich cymeradwyaeth i'r weithred yn uniongyrchol gyda'ch banc. Mae'r broses hon yn awtomataidd o fewn yr apiau symudol a chiosg.

4.7 Gofal a Sgil Rhesymol

Rydym yn gwarantu i chi y bydd y Gwasanaethau'n cael eu darparu gan ddefnyddio gofal a sgil rhesymol ac yn unol â'r holl safonau rheoleiddio cymwys. Gweler Cymal 7 (Gwasanaethau) a Chymal 11 (Cyfyngiad Atebolrwydd) am fanylion pellach yn ymwneud â'n hatebolrwydd i chi.

4.8 Cwsmer Bregus

Lle rydym yn deall neu'n rhesymol amau ​​eich bod yn agored i niwed byddwn yn gweithredu yn unol â'n polisi cwsmeriaid bregus wrth ddarparu'r gwasanaethau i chi.

Eich rhwymedigaethau

5.1 Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau hynny (ac rydych chi'n cytuno hynny):

 • Rydych chi o leiaf ddeunaw (18) oed ac yn preswylio yn y Deyrnas Unedig;
 • Mae unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei darparu i ni yn gyflawn ac yn gywir;
 • Byddwch yn darparu unrhyw gydweithrediad, gwybodaeth a deunyddiau y gallai fod yn rhesymol eu hangen er mwyn cyflenwi'r gwasanaethau i chi, a sicrhau bod gwybodaeth o'r fath yn gyflawn ac yn gywir;
 • Ni fyddwch yn ymgysylltu â pherson arall, cwmni, partneriaeth nac endid arall i gael mynediad i'r gwasanaethau ar eich rhan;
 • Byddwch yn cadw manylion eich proffil defnyddiwr (gan gynnwys eich cod pas) yn ddiogel a pheidio â'u datgelu i unrhyw drydydd parti. Os ydych chi'n gwybod neu'n amau ​​bod unrhyw un heblaw eich bod chi'n adnabod eich cod adnabod defnyddiwr neu god pas, rhaid i chi ein hysbysu yn brydlon.

5.2 Os yw ein gallu i gyflawni'r Gwasanaethau yn cael ei atal neu ei ohirio gan unrhyw fethiant gennych chi i gyflawni unrhyw rwymedigaeth a restrir yng Nghymal 5.1 (“Eich Toriad”):

 • Bydd gennym hawl i atal perfformiad y Gwasanaethau nes i chi unioni'ch toriad, ac i ddibynnu ar eich toriad i'n lleddfu rhag perfformiad y Gwasanaethau, ym mhob achos i'r graddau y bydd eich toriad yn atal neu'n gohirio perfformiad y Gwasanaethau. Mewn rhai amgylchiadau gall eich toriad roi hawl inni derfynu'r telerau ac amodau hyn o dan gymal 13 (terfynu); a
 • Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw gostau neu golledion y byddwch yn eu cynnal neu'n eu hwynebu yn codi'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'n methiant neu oedi i gyflawni'r gwasanaethau sy'n deillio o'ch toriad.

Gofynion Know Your Customer (KYC)

6.1 Mae'n ofynnol i ni yn ôl y gyfraith fonitro ein holl gwsmeriaid yn barhaus, a thrafodion a gynhaliwyd ar gyfer neu gyda'n cwsmeriaid, gan gynnwys chi er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaethau KYC. Mae hyn yn cynnwys monitro cyfarwyddiadau a thrafodion ar gyfer atal a chanfod troseddau ariannol.

6.2 Rydych yn cytuno y byddwch yn darparu'r holl wybodaeth y mae ei hangen arnom yn rhesymol (e.e. ar gyfer creu proffil defnyddiwr a chynnal y berthynas fusnes a ragnodir gan unrhyw gyfraith berthnasol) a byddwch yn llofnodi'r holl ddogfennau yr ydym yn gofyn amdanynt yn rhesymol gennych o bryd i'w gilydd amser, gan gynnwys unrhyw ddogfen berthnasol er mwyn cadarnhau'r manylion rydych chi wedi'u datgan i ni (gan gynnwys preswylfa dreth).

6.3 Rydych yn cytuno y byddwch yn darparu gwybodaeth gywir, gywir a gwir i ni. Rhaid i chi ein hysbysu ar unwaith yn ysgrifenedig o unrhyw newidiadau mewn amgylchiadau a allai beri i'r wybodaeth a ddarperir i ni fod yn anghyflawn neu'n anghywir. Gall newidiadau mewn amgylchiadau fod ond nid ydynt yn gyfyngedig i: cyfeiriad preswylio, cenedligrwydd, manylion cyswllt, cyfrifon banc manwerthu a ddelir gyda sefydliadau ariannol eraill, llofnodwyr awdurdodedig, defnyddwyr awdurdodedig a/ neu berson (au) sy'n dal pŵer atwrnai.

Ngwasanaethau

7.1 Nid ydym yn gwarantu y bydd y cymhwysiad ciosg, y cymhwysiad symudol, y wefan a/neu unrhyw gynnwys arno neu a ddarperir fel arall fel rhan o'r Gwasanaethau bob amser ar gael, yn ddi -dor neu'n rhydd o wallau. Rydym yn cadw'r hawl i atal, tynnu neu gyfyngu mynediad i'r cymhwysiad ciosg, y cais symudol a/neu'r gwasanaethau, neu unrhyw ran ohono, ar unrhyw adeg yr ydym yn ystyried ei fod yn torri diogelwch neu yn debygol o fod yn weithredol arall neu fod yn weithredol arall pryderon.

7.2 Efallai na fydd y cymhwysiad ciosg, y cymhwysiad symudol a/neu'r wefan ar gael o bryd i'w gilydd er mwyn i ni gynnal diweddariadau cynnal a chadw a diogelwch heb eu cynllunio a heb eu cynllunio. Byddwn yn ceisio darparu rhybudd rhesymol o hyn (ac eithrio yn achos cynnal a chadw brys neu heb ei gynllunio).

7.3 Nid oes rheidrwydd arnom i adfer unrhyw un o'ch data y gellir ei ddileu wrth atal, tynnu'n ôl neu gyfyngu ar eich mynediad i'r Gwasanaethau. Eich cyfrifoldeb chi yw storio unrhyw ddeunyddiau neu ddata y gallai fod eu hangen arnoch o bryd i'w gilydd.

7.4 Rydych chi'n gyfrifol am wneud yr holl drefniadau yn angenrheidiol i chi gael mynediad i'r wefan gan gynnwys darparu a chynnal unrhyw offer a ddefnyddir i gael mynediad i'r wefan. Chi sy'n llwyr gyfrifol am unrhyw gostau telathrebu yr ydych yn eu hwynebu wrth ddefnyddio'r Wefan neu'r Cais Symudol.

Cwynion

8.1 Beth os oes gen i gŵyn?

Rydyn ni bob amser yn ceisio gwella ein gwasanaethau ac rydyn ni'n cymryd o ddifrif unrhyw beth sy'n peri pryder i chi. Mae hyn yn ein helpu i wella'ch profiad a sicrhau eich bod yn hapus gyda'n gwasanaeth.

8.2 Sut i gysylltu â ni am gŵyn

Rydym yn deall nad yw pawb yn gyffyrddus yn defnyddio dulliau cyfathrebu modern ar gyfer codi pryder. Mae gennym ystod o ffyrdd i gysylltu â ni, gan gynnwys dulliau mwy traddodiadol. Os oes gennych gŵyn gallwch;

 • Ffoniwch ni ar 0141 488 0403 o ddydd Llun-dydd Gwener 9:00 am-5:00pm;
 • Anfonwch lythyr at 4th Floor Saltire Court C/O Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Llp, 20 Castle Terrace, Edinburgh, Scotland, EH1 2EN ; neu
 • E -bostiwch ni ar helpdesk@onebanx.com .

Mae'n well gennym bob amser glywed pryderon yn uniongyrchol gennych chi. Pan fyddwch yn codi pryder, byddwn yn edrych i'w gydnabod o fewn 24 awr (neu os ydych wedi cysylltu â ni trwy lythyr, cyn gynted ag y byddwn yn derbyn eich gohebiaeth) i sicrhau eich bod yn teimlo eich bod yn cael eich gwrando. Er mwyn ein helpu i ymchwilio, bydd angen: arnom:

 • Eich enw llawn, cyfeiriad a rhif ffôn a ffefrir yn ystod y dydd;
 • Eich cyfeiriad e-bost;
 • disgrifiad o'r amgylchiadau a'r ffeithiau sydd wedi rhoi rheswm ichi gwyno; a
 • Manylion yr effaith y mae'r mater perthnasol wedi'i chael arnoch chi.

8.3 Beth sy'n digwydd nesaf?

Byddwn yn ymchwilio i bob cwyn. Os yw'ch cwyn yn ymwneud â gwasanaeth sy'n gysylltiedig â thalu yr ydym yn ei ddarparu, byddwn yn anelu at ymateb yn llawn o fewn pymtheg (15) diwrnod busnes a rhoi gwybod ichi beth sy'n digwydd wrth inni symud ymlaen gydag unrhyw bryder. Os oes amgylchiadau eithriadol y tu hwnt i'n rheolaeth, efallai y byddwn yn cymryd hyd at dri deg pump (35) diwrnod busnes ond os yw hyn yn wir byddwn yn ysgrifennu atoch i adael i chi wybod pam mae angen mwy o amser arnom. Os yw'ch cwyn yn ymwneud ag unrhyw ran arall o'n gwasanaeth, byddwn yn anfon ein hymateb atoch o fewn chwe (6) wythnos. Bydd ein hymateb yn nodi'r hyn y mae ein hymchwiliad wedi'i ddangos a pha gamau y byddwn yn eu cymryd i sicrhau nad yw'r materion sy'n arwain at eich cwyn yn digwydd eto.

8.4 Beth os ydw i'n anfodlon â chanlyniad fy nghwyn?

Os nad ydych yn fodlon ar ôl ein hymchwiliad, yn dibynnu ar natur eich cwyn, efallai y bydd darparwr datrys anghydfod amgen yn gallu cynorthwyo. Byddwn yn darparu manylion darparwyr cymwys i chi os ydych chi am gynyddu eich pryder ymhellach. Er enghraifft, os ydych chi'n unigolyn a bod eich cwyn yn ymwneud â'ch ffeil credyd neu wasanaethau ariannol, yna mae gennych yr hawl i gyfeirio'ch cwyn at y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol (yr “Ombwdsmon”). Mae'r Ombwdsmon yn gorff cyhoeddus annibynnol sy'n ceisio datrys anghydfodau rhwng defnyddwyr a busnes mewn gwasanaethau ariannol. Efallai y bydd busnesau, elusennau ac ymddiriedolaethau llai hefyd yn gallu cyfeirio at gwynion yr Ombwdsmon am rai pynciau, megis y ffeiliau gwybodaeth fusnes sydd gennym amdanynt. Mae'n rhad ac am ddim defnyddio eu gwasanaethau ac maen nhw'n annibynnol.

Y manylion cyswllt ar gyfer yr Ombwdsmon yw:

Hawliau Eiddo Deallusol

9.1 Mae'r holl hawliau eiddo deallusol yn neu sy'n deillio o'r gwasanaethau a ddarperir trwy'r A9999a9901 ATM, y Cais Ciosg, y Cais Symudol, y wefan a'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y Wefan a Chymhwysiad Symudol, sy'n eiddo i neu OneBanx neu wedi'i drwyddedu neu ei is-drwyddedu i OneBanx . Mae'r holl gynnwys ar y cymhwysiad ciosg, y wefan a chymhwysiad symudol yn destun hawlfraint gyda'r holl hawliau a gedwir.

9.2 Mae delweddau, nodau masnach a brandiau hefyd yn cael eu gwarchod gan gyfreithiau eiddo deallusol ac ni chaniateir eu hatgynhyrchu na'u neilltuo mewn unrhyw fodd heb ganiatâd eu priod berchnogion.

** 9.

9.4 Gallwch lawrlwytho neu argraffu cynnwys neu adrannau unigol neu dudalennau o'r Wefan at eich defnydd personol a'ch gwybodaeth yn unig, ar yr amod bod unrhyw gopi o'r fath wedi atodi at yr hysbysiadau perchnogol perthnasol a/neu ymwadiadau. Gwneir unrhyw ddeunydd a lawrlwythir neu a gafwyd fel arall trwy'r Wefan yn ôl eich disgresiwn a'ch risg eich hun ac rydych yn llwyr gyfrifol am unrhyw ddifrod i'ch system gyfrifiadurol neu ddyfais symudol a/neu unrhyw golli data sy'n deillio o lawrlwytho unrhyw ddeunydd o'r fath.

9.5 Rhaid i chi beidio ag addasu, addasu, copïo, lawrlwytho neu bostio deunydd o'r Wefan na storio unrhyw ran o'r wefan mewn unrhyw wefan arall na'i chynnwys mewn unrhyw system adfer electronig gyhoeddus neu breifat.

9.6 Rhaid i chi beidio â defnyddio unrhyw ddarluniau, ffotograffau, dilyniannau fideo neu sain nac unrhyw graffeg ar wahân i unrhyw destun neu esboniad sy'n cyd -fynd.

9.7 Mae “ OneBanx ” yn nod masnach cofrestredig y DU o Unified Financial Limited . Ni chaniateir i chi ei ddefnyddio heb gymeradwyaeth OneBanx ’.

Dibyniaeth ar Wybodaeth

Darperir y cynnwys ar y cymhwysiad symudol, y wefan ac unrhyw wybodaeth a ddarperir i chi fel rhan o'r Gwasanaethau ar gyfer gwybodaeth gyffredinol yn unig. Ni fwriedir iddo fod yn gyfystyr â chyngor y dylech ddibynnu arno a dylech gymryd cyngor proffesiynol neu arbenigol cyn cymryd, neu ymatal rhag, unrhyw gamau ar sail cynnwys y cymhwysiad symudol, y wefan a/neu a ddarperir trwy'r Gwasanaethau . Trwy gyflwyno cynnwys rydych yn cadarnhau ac yn cytuno bod perchennog y cynnwys hwnnw wedi cytuno'n benodol, heb unrhyw derfyn amser penodol, a heb dalu unrhyw ffioedd, y gallwn ddefnyddio'r cynnwys at y dibenion a nodir yn yr amodau ac amodau hyn.

Cyfyngu atebolrwydd

11.1 Nid oes unrhyw beth yn y cytundeb yn cyfyngu nac yn eithrio ein hatebolrwydd am:

 • marwolaeth neu anaf personol a achosir gan ein hesgeulustod, neu esgeulustod ein gweithwyr, asiantau neu isgontractwyr;
 • twyll neu gamliwio twyllodrus; neu
 • Unrhyw ddyletswyddau sydd gennym o dan Ddeddf Gwasanaethau Ariannol a Marchnadoedd 2000 neu reolau'r Financial Conduct Authority , nac unrhyw atebolrwydd arall na ellir eu cyfyngu na'i heithrio gan y gyfraith berthnasol.

11.2 Yn ddarostyngedig i gymal 11.1, i'r graddau a ganiateir gan y gyfraith, rydym yn eithrio'r holl amodau, gwarantau, cynrychioliadau a thelerau eraill a all fod yn berthnasol i'r Wefan, y cais symudol, y cymhwysiad ciosg a/neu unrhyw gynnwys arnynt neu gwasanaethau y gellir eu cyrchu trwyddynt, p'un a ydynt yn fynegiadol neu'n ymhlyg.

11.3 Yn ddarostyngedig i gymal 11.1, ni fyddwn yn atebol i chi, o dan neu mewn cysylltiad â'r Telerau ac Amodau hyn ar gyfer y canlynol lle nad ydym wedi achosi'r toriad:

 • mynediad heb awdurdod i'ch trosglwyddiadau neu'ch data neu ei newid;
 • unrhyw anghywirdeb neu anghyflawnrwydd unrhyw wybodaeth a dderbynnir gennych chi neu gennym ni trwy'r cymhwysiad ciosg, y cymhwysiad symudol a/neu'r wefan fel rhan o'r Gwasanaethau;
 • Colli defnydd neu lygredd meddalwedd, data neu wybodaeth (arbed lle mae hyn yn cael ei achosi gan gynnwys digidol diffygiol a ddarperir gennym ni, ac os felly mae cymal 11.6 yn berthnasol).

11.4 Lle mae'r wefan a/neu'r cais symudol yn cynnwys dolenni i wefannau ac adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd partïon, darperir y dolenni hyn ar gyfer eich gwybodaeth yn unig. Ni ddylid dehongli dolenni o'r fath fel cymeradwyaeth gennym ni o'r gwefannau neu'r wybodaeth gysylltiedig hynny a gewch ganddynt. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y safleoedd neu'r adnoddau hynny.

11.5 Rydym yn gyfrifol i chi am golled a difrod rhagweladwy a achosir gennym. Os ydym yn methu â chydymffurfio â'r Telerau ac Amodau hyn, rydym yn gyfrifol am golled neu ddifrod a ddioddefwch sy'n ganlyniad rhagweladwy i'n Torri'r Telerau ac Amodau hyn neu ein methu â defnyddio gofal a sgil rhesymol, ond nid ydym yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod nad yw'n rhagweladwy. Gellir rhagweld colled neu ddifrod os yw naill ai'n amlwg y bydd yn digwydd neu os gwnaed y cytundeb ar adeg y cytundeb, roeddem ni a chi yn gwybod y gallai ddigwydd.

11.6 Os yw cynnwys digidol diffygiol yr ydym wedi ei gyflenwi yn niweidio dyfais neu gynnwys digidol sy'n perthyn i chi ac mae hyn yn cael ei achosi gan ein methiant i ddefnyddio gofal a sgil rhesymol byddwn naill ai'n atgyweirio'r difrod neu'n talu iawndal i chi. Fodd bynnag, ni fyddwn yn atebol am ddifrod y gallech fod wedi ei osgoi trwy ddilyn ein cyngor i gymhwyso diweddariad a gynigir i chi yn rhad ac am ddim neu am ddifrod a achoswyd gennych chi yn methu â dilyn cyfarwyddiadau gosod yn gywir neu i gael y system leiaf ar waith gofynion a gynghorir gennym ni.

11.7 Er ein bod yn cymryd camau rhesymol i sicrhau bod cynnwys y wefan a'r cymhwysiad symudol yn gywir, yn gyfredol ac yn gyflawn, nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y wybodaeth a ddarperir gan ddarparwyr trydydd parti. Nid ydym yn derbyn atebolrwydd am gywirdeb na chyflawnrwydd y wefan a/neu gynnwys neu gynnwys cymhwysiad symudol a ddarperir fel rhan o'r Gwasanaethau. Nid ydym yn derbyn atebolrwydd am unrhyw wallau neu hepgoriadau nac i'r cynnwys ddod yn hen ffasiwn. Bydd rhai o nodweddion y wefan a chymhwysiad symudol yn dibynnu ar ddata a ddarperir gennych er mwyn cynhyrchu allbwn. Dylech gadarnhau cywirdeb a chyflawnrwydd unrhyw gynnwys cyn dibynnu arno.

11.8 Bydd y cymal 11 hwn yn goroesi terfynu'r cytundeb.

Gyfrinachedd

** 12.

12.2 Efallai y byddwn ni a chi i gyd yn datgelu gwybodaeth gyfrinachol y llall:

 • I'r cyfryw o'n priod weithwyr, swyddogion, cynrychiolwyr, isgontractwyr neu gynghorwyr sydd angen gwybod gwybodaeth o'r fath at ddibenion arfer ein hawliau priodol neu gyflawni ein rhwymedigaethau priodol o dan y cytundeb. Rydym ni a chi i gyd yn sicrhau bod gweithwyr, swyddogion, cynrychiolwyr, isgontractwyr neu gynghorwyr o'r fath yn cydymffurfio â'r cymal 12 hwn; a
 • Fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith, llys awdurdodaeth gymwys neu unrhyw awdurdod llywodraethol neu reoleiddio.

** 12.

Derfyniad

** 13. neu'r cais symudol, yn syth ar ôl rhoi rhybudd i chi yn ysgrifenedig i'r cyfeiriad e -bost a ddarperir gennych chi pan wnaethoch chi gofrestru (neu unrhyw gyfeiriad e -bost rydych chi'n ei ddarparu wedi hynny) os oes gennym ni seiliau rhesymol i amau ​​eich bod yn torri (i) y Telerau hyn ac amodau; neu (ii) unrhyw gyfraith berthnasol (gan gynnwys defnyddio'r Gwasanaethau at unrhyw bwrpas twyllodrus neu droseddol).

13.2 Gallwch derfynu'r Cytundeb hwn ar unwaith ar unrhyw adeg trwy anfon e -bost atom yn helpdesk@onebanx.com .

13.3 Os byddwch yn tynnu caniatâd yn ôl i brosesu eich data personol, bydd mynediad i'r Wefan, y cymhwysiad symudol a'r Gwasanaethau yn cael eu hatal neu eu terfynu.

13.4 Gallwn ganslo'ch mynediad i'r Gwasanaethau lle ((i) bod eich mynediad i'r Gwasanaethau am gyfnod cyfyngedig a bod y cyfnod hwnnw'n dod i ben; neu (iii) fel y nodir yn wahanol yn yr amodau ac amodau hyn.

13.5 Ni fydd terfynu'r cytundeb yn effeithio ar eich hawliau a'n hawliau a'n rhwymedïau sydd wedi cronni fel y'u terfynwyd.

** 13.

Digwyddiadau y tu allan i'n rheolaeth

14.1 Ni fyddwn yn atebol nac yn gyfrifol am unrhyw fethiant i berfformio, neu oedi wrth berfformio, unrhyw un o'n rhwymedigaethau o dan y cytundeb a achosir gan unrhyw ddigwyddiad o heddlu Majeure.

14.2 Os yw digwyddiad o heddlu Majeure yn digwydd sy'n effeithio ar berfformiad ein rhwymedigaethau o dan y cytundeb:

 • Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo hynny'n rhesymol bosibl i'ch hysbysu;
 • Bydd ein rhwymedigaethau o dan y Cytundeb yn cael eu hatal a bydd perfformiad ein rhwymedigaethau yn cael eu hymestyn trwy gydol y digwyddiad Force Majeure; a
 • Gallwch ganslo'r cytundeb trwy ein hysbysu o dan gymal 13.2.

Telerau Defnyddio

15.1 Trwy ddefnyddio'r Wefan, y Cais Symudol, y Cais Ciosg a/neu'r Gwasanaethau, rydych chi'n cadarnhau eich bod chi'n derbyn y Telerau ac Amodau hyn a'ch bod chi'n cytuno i gydymffurfio â nhw. Os nad ydych yn cytuno, rhaid i chi beidio â defnyddio (a rhaid i chi roi'r gorau i ddefnyddio ar unwaith) y wefan, y cais symudol, y cais ciosg a'r gwasanaethau.

15.2 Gallwch ddefnyddio'r wefan, y cais symudol, cymhwysiad ciosg a/neu'r gwasanaethau at ddibenion cyfreithlon yn unig. Ni chewch ddefnyddio'r Wefan, y Cais Symudol, Cais Ciosg a/neu'r Gwasanaethau:

 • mewn unrhyw ffordd sy'n torri unrhyw gyfraith neu reoliad cymwys, genedlaethol neu ryngwladol;
 • mewn unrhyw ffordd sy'n anghyfreithlon neu'n dwyllodrus neu sydd ag unrhyw bwrpas neu effaith anghyfreithlon neu dwyllodrus;
 • at y diben o niweidio neu geisio niweidio plant dan oed mewn unrhyw ffordd;
 • I drosglwyddo, anfon neu uwchlwytho unrhyw ddeunydd neu ddata sy'n cynnwys firysau, ceffylau pren Trojan, mwydod, bomiau amser, logwyr trawiad bysell, ysbïwedd, adware, adware neu unrhyw raglenni niweidiol eraill neu god cyfrifiadurol tebyg a ddyluniwyd i effeithio'n andwyol ar weithrediad unrhyw feddalwedd gyfrifiadurol neu god caledwedd.

Cyfathrebu rhyngom

16.1 Pan gyfeiriwn at “yn ysgrifenedig” yn yr amodau ac amodau hyn, mae hyn yn cynnwys e -bost.

16.2 Rhaid i unrhyw rybudd neu gyfathrebiad arall a roddir o dan neu mewn cysylltiad â'r cytundeb fod yn ysgrifenedig a chael ei ddanfon yn bersonol, ei anfon trwy swydd dosbarth cyntaf a dalwyd ymlaen llaw neu wasanaeth dosbarthu diwrnod gwaith nesaf arall, neu e-bost.

16.3 Bernir bod rhybudd neu gyfathrebu arall wedi'i dderbyn:

 • os caiff ei ddanfon yn bersonol, ar lofnodi derbynneb danfon neu ar yr adeg y gadewir yr hysbysiad yn y cyfeiriad cywir;
 • os caiff ei anfon trwy'r post dosbarth cyntaf wedi'i dalu ymlaen llaw neu wasanaeth dosbarthu diwrnod gwaith nesaf arall, am 9.00 am ar yr ail ddiwrnod gwaith ar ôl ei bostio; neu
 • Os anfonir trwy e-bost, am 9.00 am y diwrnod gwaith nesaf ar ôl ei drosglwyddo, yn amodol ar is-gymal 16.8.

16.4 Wrth brofi gwasanaeth unrhyw rybudd, bydd yn ddigonol i brofi, yn achos llythyr, bod llythyr o'r fath wedi mynd i'r afael â, ei stampio'n iawn a'i roi yn y post ac, yn achos e -bost, hynny Anfonwyd e -bost o'r fath i gyfeiriad e -bost penodedig y cyfeiriwr.

16.5 Ni fydd darpariaethau'r cymal hwn yn berthnasol i wasanaeth unrhyw achos neu ddogfennau eraill mewn unrhyw gamau cyfreithiol.

16.6 Gwybodaeth, megis gwybodaeth am y cymhwysiad ciosg, y cymhwysiad symudol, gwybodaeth sy'n ymwneud â'ch caniatâd penodol i ddefnyddio bancio agored (yn unol â Chymal 3.2), gwybodaeth am gostau a thaliadau cysylltiedig, yn ogystal â newidiadau perthnasol eraill I'r Wefan bydd yn cael ei hysbysu i chi trwy e -bost gan ddefnyddio'r cyfeiriad e -bost a ddarperir gennych chi pan wnaethoch chi gofrestru (neu unrhyw gyfeiriad e -bost rydych chi'n ei ddarparu wedi hynny).

16.7 Byddwn yn cymryd yn ganiataol y cydymffurfiaeth â rhai gwreiddiol dilys yr holl ddogfennau a gyflwynir i ni fel copïau (gan gynnwys copïau electronig).

16.8 Bernir bod unrhyw rybudd neu gyfathrebu a ddarparwn i chi trwy e -bost wedi'i dderbyn ar adeg anfon, cyhyd â bod hyn o fewn oriau busnes, fel arall, bernir bod yr hysbysiad neu'r cyfathrebu perthnasol wedi cael ei dderbyn pan fydd oriau busnes yn ailddechrau'r diwrnod busnes canlynol.

Gyffredinol

17.1 Aseiniad a throsglwyddo

Efallai y byddwn yn aseinio neu'n trosglwyddo ein hawliau a'n rhwymedigaethau o dan y cytundeb i endid arall ond byddwn bob amser yn eich hysbysu yn ysgrifenedig neu trwy bostio ar y wefan os bydd hyn yn digwydd. Os ydych chi'n gwrthwynebu unrhyw aseiniad neu drosglwyddiad o'r fath gallwch derfynu'r cytundeb yn unol â chymal 13.2.

Dim ond os ydym yn cytuno'n ysgrifenedig y gallwch aseinio neu drosglwyddo'ch hawliau neu'ch rhwymedigaethau o dan y cytundeb i berson arall.

17.2 Amrywiad

Heblaw fel y nodir yng nghymal 1.8 (newidiadau), dim ond os yw'n ysgrifenedig ac wedi'i lofnodi gennych chi a ni (neu ein cynrychiolwyr awdurdodedig priodol) y mae unrhyw amrywiad o'r cytundeb yn ei gael.

17.3 Hepgor

Os na fyddwn yn mynnu eich bod yn cyflawni unrhyw un o'ch rhwymedigaethau o dan y cytundeb, neu os na fyddwn yn gorfodi ein hawliau yn eich erbyn, neu os ydym yn oedi cyn gwneud hynny, ni fydd hynny'n golygu ein bod wedi ildio ein hawliau yn eich erbyn na chi nid oes raid iddynt gydymffurfio â'r rhwymedigaethau hynny. Os byddwn yn hepgor unrhyw hawliau, dim ond yn ysgrifenedig y byddwn yn gwneud hynny, ac ni fydd hynny'n golygu y byddwn yn hepgor unrhyw hawl yn awtomatig sy'n gysylltiedig ag unrhyw ddiffyg diweddarach gennych chi.

17.4 Diswyddo

Mae pob paragraff o'r telerau ac amodau hyn yn gweithredu ar wahân. Os bydd unrhyw lys neu awdurdod perthnasol yn penderfynu bod unrhyw un ohonynt yn anghyfreithlon neu'n anorfodadwy, bydd y paragraffau sy'n weddill yn parhau i fod mewn grym ac effaith lawn.

Termes et conditions

En utilisant ce site ou notre application, vous acceptez ces termes et conditions.

À propos de nous

1.1 Détails de l'entreprise

Ces termes et conditions sont entre vous (le client) et " Sentenial Limited ", (numéro d'entreprise 06566456), traduisant en tant que « Nuapay » une entreprise enregistrée en Angleterre avec le numéro de TVA 938301035 et son bureau enregistré chez 4th Floor, 35 Great St. Helen's, London, EC3A 6AP (dans ces termes et conditions " Sentenial ") Agissant par le biais de son agent, Unified Financial Limited (numéro d'entreprise SC648489), trading sous le nom de" OneBanx ", une entreprise enregistrée en Écosse avec la TVA numéro 343717596 et sa bureau ").

Dans ces termes et conditions, les références à «nous», «nous» ou «nos» sont des références à Sentenial , agissant via OneBanx en tant qu'agent.

1.2 Ces termes et conditions

Ce sont les termes et conditions sur lesquels nous vous donnons accès à nos services.

Veuillez lire attentivement ces termes et conditions avant de les accepter. Ces termes et conditions vous indiquent qui nous sommes, comment nous vous fournirons les services, comment vous et nous pouvons changer ou mettre fin à l'accord, que faire s'il y a un problème et d'autres informations importantes. Si vous pensez qu'il y a une erreur dans ces termes et conditions, veuillez nous contacter pour discuter.

1.3 nous contacter

Pour nous contacter, téléphonez à notre équipe de service à la clientèle à 0141 488 0403 ou par e-mail helpdesk@onebanx.com Comment nous donner un avis officiel de toute question en vertu de l'accord est énoncé à l'article 16.2.

1.4 Notre régulateur

Sentenial est autorisé et réglementé par l' Financial Conduct Authority (FCA). Le numéro enregistré de Sentenial est de 624067. Onebanx est un agent PSD de Sentenial, enregistré auprès de la FCA sous le numéro inscrit 936544. Le registre des services financiers de la FCA est accessible en www.fca.org.uk/register . Vous pouvez également contacter la FCA sur 0800 111 6768 ou 0300 008082 ou par consumer.enquiries@fca.org.uk .

1.5 Autres termes qui s'appliquent à vous

Ces termes et conditions se réfèrent et incorporent les conditions supplémentaires suivantes, qui s'appliquent également à votre utilisation du site Web et des services:

1.5.1 Déclarations de confidentialité

Sentenial n'utilisera que vos données personnelles comme indiqué dans son avis de confidentialité, une copie dont vous pouvez trouver ici: https://www.nuapay.com/en/privacy-policy/ . OneBanx n'utilisera que vos données personnelles comme indiqué dans son avis de confidentialité, dont vous pouvez trouver ici: https://onebanx.com/privacy-policy/ .

1.5.2 Politique des cookies

La politique de cookie OneBanx ’est contenue dans l’avis de confidentialité OneBanx et définit des informations sur les cookies sur le site Web.

1.6 Loi et juridiction au pouvoir

Ces termes et conditions sont régis par les lois de l'Écosse et vous et nous et nous sommes irrévocablement acceptés de soumettre tous les litiges découlant de ou en relation avec ces termes et conditions à la juridiction exclusive des tribunaux écossais.

1.7 Définitions

Dans ces termes et conditions, les termes suivants ont les significations suivantes:

Account Information Service Provider ou AISP signifie un fournisseur de services de paiement qui, avec votre autorisation, peut accéder aux informations de votre compte bancaire telles que les comptes, les soldes, les transactions et les bénéficiaires, etc.;

Le code d'accès est le code numérique que vous avez attribué pendant le processus d'enregistrement pour accéder à l'application mobile sur votre appareil mobile et pour autoriser certaines actions;

Mandat du compte signifie notre modèle de mandat de profil utilisateur dans lequel vous nous autorisez à accepter les instructions de l'utilisateur (s);

Contrat désigne l'accord juridique entre vous et les États l'utilisateur (s) de temps à autre;

Journée des affaires signifie une journée (autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié) sur lequel nous sommes généralement ouverts aux affaires au Royaume Banque, sur laquelle la banque du bénéficiaire est également ouverte aux affaires. Une «journée non commerciale» est n'importe quel jour qui n'est pas un jour ouvrable;

Heures d'ouverture Moyenne de 9h00 à 17h00 heure du Royaume-Uni le jour ouvrable;

Réseau de compensation désigne un système de compensation électronique dans lequel les transactions de paiement sont échangées entre les institutions financières (par exemple STEP2 SEPA Credit Transfer (SCT) Service, Faster Payments Scheme Limited, BACS Direct Credit Scheme );

Client signifie vous;

Législation sur la protection des données désigne toutes les lois applicables liées à la protection des données, à la confidentialité, à l'utilisation des informations relatives aux individus et aux droits de l'information des individus, notamment, sans limitation, le RGPD, le Règlement sur la protection des données britanniques, les données Loi sur la protection de 2018, Règlement de 2003 de 2003 sur la communication de la vie privée et électronique (directive CE), ainsi que tous les règlements établis en vertu de ces actes ou réglementations et dans chaque cas qui peuvent être modifiés ou remplacés de temps à autre;

Débit direct L'instruction signifie une instruction de vous vers nous, autorisant un facteur à collecter des montants variables ou fixes de votre compte bancaire;

FAQ désigne les informations sur nos services telles qu'elles sont fournies sur le site Web dans la section des questions fréquemment posées;

Force Majéure signifie tout événement qui est en dehors de notre contrôle raisonnable, y compris l'indisponibilité ou la performance défectueuse des réseaux de communication ou des sources d'énergie, tout acte de Dieu, tout acte ou omission d'autorité gouvernementale ou autre autorité compétente, feux, grèves, industriels Conteste, émeutes, guerre, troubles civils, révolution, acte de terrorisme, incapacité à obtenir du matériel, embargo, refus de licence, vol, destruction, déni d'attaques de services, accès non autorisé aux systèmes informatiques ou enregistrements, programmes, équipements, données ou Services, ventilation des usines ou des machines, des inondations ou d'autres conditions météorologiques défavorables;

RGPD désigne le règlement général de protection des données ((UE) 2016/679).

11 et la documentation connexe), le savoir-faire, le commerce ou les noms commerciaux et autres droits ou obligations similaires, qu'ils soient enregistrables ou non dans un pays (y compris le Royaume-Uni et l'Irlande) et tous les droits d'un caractère similaire ou correspondant qui se subsiste dans le monde;

Application du kiosque signifie l'outil accessible au kiosque OneBanx qui permet aux utilisateurs de s'inscrire et d'accéder à nos produits et services;

Limites MAINTER La transaction, le service, le logement, le paiement et les limites de retrait fixées par nous à notre seule discrétion, comme prévu à la clause 10;

Application mobile désigne l'application téléchargée sur l'appareil mobile de l'utilisateur pour s'inscrire et accéder à nos produits et services;

Appareil mobile désigne un appareil Android ou iOS répondant aux exigences minimales pour l'application mobile enregistrée à l'utilisateur;

Open Banking signifie l'utilisation des services AISP et PISP fournis par nous;

OneBanx ATM signifie une machine à dire OneBanx située dans un emplacement OneBanx qui incorpore l'application de kiosque et à travers laquelle les clients peuvent utiliser les services (comme plus particulièrement décrit dans la clause 4 (nos services), et qui peuvent être: (i (i (i i (i (i i (i i (i (i i (i i (i i (i i (i i (i i (i (i i (i i (i i (i i (i (i i (i i (i i (I ) en libre-service; ou (ii) habité par un caissier d'OpenBanks;

OneBanx Avis de confidentialité a le sens donné à la clause 1.5.1;

INFORMATEUR désigne un facteur de facteur autorisé à prendre les paiements à partir de comptes à l'aide d'un régime de débit direct;

Passcode signifie le code numérique secret à six chiffres qui doit être défini et utilisé par un utilisateur pour accéder aux services;

Demande de paiement signifie une fonctionnalité pour vous permettre de générer une URL unique contenant les informations requises pour qu'un paiement soit effectué;

Proviseur de service de paiement désigne une entreprise qui propose des services de paiement, de compte et / ou d'information;

Données personnelles désigne les données relatives à une personne vivante qui est ou peut être identifiée à partir des données; ou à partir des données conjointement avec d'autres informations qui se trouvent ou sont susceptibles d'entrer en possession du processeur de données;

Payment Initiation Service Provider ou PISP signifie un fournisseur de services de paiement qui, avec votre autorisation, peut lancer des paiements à partir de votre compte bancaire;

Pré-autorisation signifie une prise temporaire d'un montant spécifique du solde disponible sur votre carte de débit (par exemple lors de la réservation d'une location d'hôtel ou de voiture);

Instructions de confidentialité signifie (i) l'avis de confidentialité sennenial; et (ii) l'avis de confidentialité OneBanx , qui définit comment Senténial et OneBanx collectent, utilisent et partagent respectivement des données personnelles;

Détails de sécurité désigne votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et l'authentification à deux facteurs pour la connexion bancaire;

Avis de confidentialité Senténiale a le sens donné à la clause 1.5.1;

Services Meillez les services fournis par nous conformément aux termes de l'accord;

Équipe d'assistance désigne l'équipe d'assistance OneBanx , qui peut être contactée à helpdesk@onebanx.com .

Termes et conditions signifie ces termes et conditions tels que définis dans ce document et comme modifié de temps à autre conformément aux clauses 1.8 et 17.2;

Fournisseur de tiers ou TPP signifie soit un Account Information Service Provider qui fournit uniquement des services d'information sur le compte, soit un Payment Initiation Service Provider qui fournit uniquement des services d'initiation de paiement;

Règlement sur la protection des données du Royaume-Uni désigne le RGPD tel qu'il a été promulgué en vertu des lois de l'Angleterre et du Pays de Galles, de l'Écosse et de l'Irlande du Nord en vertu de l'article 3 de l'Union européenne (retrait) loi de 2018 et de la protection des données, de la confidentialité et des communications électroniques (modifications etc.

Transaction sous-jacente signifie tout contrat, accord ou autre transaction entre vous et le bénéficiaire, par ex. pour la fourniture de biens et / ou de services;

Utilisateur (s) signifie en ce qui concerne chaque profil utilisateur, l'individu autorisé à accéder et à utiliser le profil utilisateur (c'est-à-dire vous, le client) et enregistré conformément à la clause 3;

Profil utilisateur désigne un profil créé par nous pour chaque utilisateur (comme indiqué dans le processus d'enregistrement de la clause 3) et qui est utilisé pour accéder aux services;

Vulnérable Consumer signifie une personne naturelle: (i) qui a la capacité de prendre ses propres décisions, mais qui en raison de circonstances individuelles, peut nécessiter de l'aide pour le faire (par exemple, une personne malvoyante); et / ou (ii) qui a une capacité limitée à prendre ses propres décisions et qui a besoin d'aide pour le faire (par exemple, les personnes ayant une déficience intellectuelle ou des difficultés de santé mentale);

Site Web désigne le site Web OneBanx disponible sur www.onebanx.com ; et

Vous vous signifiez, le client qui détient un profil utilisateur, étant un individu, des partenaires hanche, un partenariat limité, une société limitée, une charité, une autorité publique ou une autre entité (d'entreprise ou autre) (et «votre» doit être interprété par conséquent);

Votre violation a le sens donné à la clause 5.2.

1.8 Modifications

Lorsque vous vous inscrivez aux services, vous acceptez d'être légalement lié par ces termes et conditions. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'une de ces termes et conditions, vous ne serez pas autorisé à accéder aux services.

Vous acceptez également d'être légalement lié par des termes supplémentaires qui peuvent ajouter ou remplacer certaines de ces termes et conditions. Cela peut se produire à la suite de toute modification des services et / ou de nos produits ou du site Web. Nous vous contacterons pour vous informer si nous avons l'intention de le faire en vous donnant au moins un préavis d'un mois (en publiant un tel changement sur le site Web et en vous envoyant un e-mail pour vous informer des modifications). Dans le cas où vous n'acceptez pas la modification en termes de choix de cesser de cesser d'utiliser les services chaque fois que vous le souhaitez et / ou vous pouvez résilier l'accord en notifiant en vertu de la clause 13.2.

Notre contrat avec vous

2.1 Notre contrat

Ces termes et conditions s'appliquent à votre utilisation du site Web, de l'application mobile, de l'application et des services du kiosque dans les emplacements OneBanx .

Commencer

3.1 Enregistrement

Pour vous inscrire aux services, vous devez avoir au moins dix-huit (18) ans, résider au Royaume-Uni et tenir un ou plusieurs comptes avec des banques basées au Royaume-Uni.

Pour accéder aux services, vous devez créer un profil utilisateur avec nous via l'une des plates-formes suivantes:

 • sur l'application mobile; ou
 • via l'application du kiosque.

Aide à la création de votre profil utilisateur est disponible auprès d'un caissier OneBanx basé dans nos kiosques.

3.2 De quoi ai-je besoin?

Pour utiliser les Services dans un AT OneBanx ATM / Utilisation de l'application du kiosque dont vous avez besoin:

 • pour avoir enregistré votre profil utilisateur OneBanx (voir la clause 3 ci-dessus); et
 • Ayez l'application mobile OneBanx sur votre appareil mobile (pour l'authentification)

Le processus d'enregistrement

La création de votre profil utilisateur sur chacune de ces plates-formes est la même et se compose des étapes suivantes:

 • Créer des détails de connexion uniques: adresse e-mail et 6 (6) numéros de passe;
 • Entrez les informations personnelles: premier nom et nom;
 • Télécharger un document officiel d'identification photo (tel que le passeport ou le permis de conduire);
 • Prenez et téléchargez une photographie «selfie»; et
 • Votre profil utilisateur est ensuite généré.

De plus, pour utiliser les services, vous devrez fournir des informations sur vos comptes bancaires que vous souhaitez utiliser au sein des services. De nouveaux comptes peuvent être ajoutés par vous à tout moment.

Pour répondre aux exigences réglementaires et pour réduire les risques de fraude, nous vérifierons les détails fournis lors de votre inscription auprès de ceux qui vous sont tenus dans votre banque sélectionnée. Ce processus vous obligera à autoriser votre banque à nous divulguer ces informations, une action qui est automatisée dans nos applications

Nos services

Tous les services qu' OneBanx fournit aux utilisateurs sont fournis via l'application kiosque dans un emplacement OneBanx via un ATM OneBanx ou un caissier OneBanx . Pour soutenir et activer votre utilisation de l' OneBanx ATM et de l'application de kiosque (y compris pour authentifier et lancer des paiements), vous avez besoin de l'application mobile installée et de travail sur votre appareil mobile.

4.1 Que pouvez-vous faire?

En utilisant un ATM OneBanx Vous pouvez:

 • payer de l'argent sur votre compte bancaire;
 • retirer de l'argent de votre compte de banques;
 • Vérifiez vos soldes et votre historique de transaction;
 • payer les factures
 • transférer de l'argent entre les comptes bancaires; et
 • Obtenez de l'aide pour accéder ou utiliser des fonctionnalités bancaires en ligne.

Dans certains emplacements OneBanx , les guichets automatiques OneBanx sont habités par les diseurs OneBanx qui peuvent vous aider à utiliser l'ATM OneBanx et l'application du kiosque.

4.2 Où et quand puis-je le faire?

Vous pouvez accéder aux services:

 • à tout ATM OneBanx ;
 • Chaque fois que l'emplacement OneBanx est ouvert. Vérifiez le site Web ou contactez-nous (en utilisant les détails de la clause 1.3) pour une liste des emplacements OneBanx et des heures d'ouverture.

4.3 Quelles banques sont soutenues?

Les services s'appuient sur le fait de pouvoir établir des connexions sécurisées à votre banque. Les services ne peuvent donc être fournis que lorsque votre banque a de telles capacités. Toutes les grandes banques et la plupart des autres au Royaume-Uni ont la capacité de soutenir des connexions sécurisées avec nous.

Veuillez consulter le site Web ou nous contacter (en utilisant les détails de la clause 1.3) pour une liste complète des banques participantes.

Transactions de paiement

Les services utilisent la technologie de paiement en temps réel pour déplacer de l'argent, ce qui signifie que les transactions sont généralement effectuées en quelques secondes. Dans de rares cas, votre banque peut introduire des procédures qui peuvent ralentir ce processus. Pour certaines transactions, par exemple les retraits d'argent, vous pouvez lancer la transaction à distance via l'application mobile. Dans de tels cas, vous devez terminer le processus sur un ATM OneBanx dans les deux heures ou la transaction sera annulée.

4.4 Provision d'informations

Une fonctionnalité des services qui vous est disponible est la possibilité pour nous de vous fournir des informations relatives à vos comptes bancaires liés tels que votre solde actuel. Pour y parvenir, nous utilisons les normes britanniques de la banque ouverte (OB) qui nous permettent de communiquer de manière sûre avec la majorité des banques britanniques.

Open Banking est la norme du secteur du Royaume-Uni pour la façon dont les banques peuvent partager les informations de votre compte bancaire avec des sociétés réglementées par FCA telles que les États-Unis. Nous pouvons utiliser certains fournisseurs tiers pour nous aider à fournir ces services et nous partageons des informations avec ces fournisseurs tiers. Veuillez vous référer aux instructions de confidentialité pour plus d'informations sur la façon dont vos données personnelles sont utilisées et stockées.

4.5 Correction des erreurs d'entrée

Notre processus vous permet de vérifier et de modifier toutes les erreurs avant la finalisation et le traitement du paiement. Veuillez vérifier attentivement la demande avant de la confirmer sur l'application du kiosque ou via l'application mobile. Vous êtes responsable de vous assurer que votre demande et toute spécification soumise par vous sont complètes et exactes.

4.6 Vous garder en contrôle

Les réglementations en vertu desquelles nous opérons nous obligent à demander votre consentement à effectuer divers aspects des processus. Il s'agit de vous protéger contre la fraude de la même manière que celle fournie par une carte Chip & Pin. Il y a trois éléments où votre consentement est capturé décrit ci-dessous.

Au cours du processus d'inscription, vous avez la possibilité d'examiner et de recevoir une copie de ces termes et conditions. Lorsque vous terminez l'enregistrement, votre consentement est nécessaire pour confirmer que vous acceptez et respecterez ces termes et conditions.

Deuxièmement, votre consentement est requis pour nous permettre d'accéder aux détails détenus dans votre (s) compte (s) bancaire, un tel accès est requis pour nous permettre de vous fournir des informations telles que votre solde actuel ou les détails des transactions traitées.

Enfin, votre consentement est tenu de nous permettre de pratiquer les instructions de paiement qui vous sont présentées via l'application mobile ou l'application du kiosque.

À titre de protection supplémentaire pour vous, dans le cas où nous accédons aux données détenues dans votre banque ou lorsque vous lancez un paiement, vous devrez confirmer votre approbation directement avec votre banque. Ce processus est automatisé dans les applications mobiles et kiosques.

4.7 Soins et compétences raisonnables

Nous vous garantissons que les services seront fournis en utilisant des soins et des compétences raisonnables et en conformité à toutes les normes réglementaires applicables. Voir l'article 7 (services) et l'article 11 (limitation de la responsabilité) pour plus de détails concernant notre responsabilité envers vous.

4.8 Client vulnérable

Lorsque nous comprenons ou soupçonnons raisonnablement que vous êtes vulnérable, nous agirons conformément à notre politique client vulnérable pour vous fournir les services.

Vos obligations

5.1 Il est de votre responsabilité de vous assurer (et vous acceptez cela):

 • Vous avez au moins dix-huit (18) ans et résident au Royaume-Uni;
 • Toute information que vous nous fournissez est complète et précise;
 • Vous nous fournira une coopération, des informations et des documents que nous pouvons raisonnablement exiger pour vous fournir les services et vous assurer que ces informations sont complètes et précises;
 • Vous n'engagerez pas une autre personne, entreprise, partenariat ou autre entité pour accéder aux services en votre nom;
 • Vous garderez les détails de votre profil utilisateur (y compris votre code d'accès) en sécurité et ne les divulguerez pas à un tiers. Si vous savez ou soupçonnez que quelqu'un d'autre que vous connaît votre code d'identification d'utilisateur ou votre mot de passe, vous devez nous en informer rapidement.

5.2 Si notre capacité à effectuer les services est empêchée ou retardée par tout non-non-respect de toute obligation énumérée à la clause 5.1 («Votre violation»):

 • Nous aurons le droit de suspendre les performances des services jusqu'à ce que vous remédiez votre violation et de compter sur votre brèche pour nous soulager des performances des services, dans chaque cas dans la mesure où votre violation empêche ou retarde les performances des services. Dans certaines circonstances, votre violation peut nous autoriser à résilier ces termes et conditions en vertu de la clause 13 (résiliation); et
 • Nous ne serons pas responsables des coûts ou des pertes que vous subissez ou subissez directement ou indirectement de notre échec ou de notre retard à effectuer les services résultant de votre violation.

Know Your Customer (KYC)

6.1 Nous sommes obligés par la loi de mener une surveillance continue de tous nos clients et des transactions effectuées pour ou avec nos clients, y compris vous afin de se conformer aux obligations de KYC. Cela comprend les instructions de surveillance et les transactions pour la prévention et la détection des crimes financiers.

6.2 Vous acceptez que vous nous fournisserez toutes les informations dont nous avons raisonnablement besoin (par exemple pour créer un profil utilisateur et effectuer la relation commerciale prescrite par toute loi applicable) et vous signera tous les documents que nous vous demandons raisonnablement de votre temps, y compris tout document pertinent afin de confirmer les détails que vous nous avez déclarés (y compris la résidence fiscale).

6.3 Vous acceptez que vous nous fournisserez des informations correctes, précises et véridiques. Vous devez nous informer immédiatement par écrit de tout changement de circonstances qui pourraient nous faire installer les informations fournies incomplètes ou inexactes. Les changements dans les circonstances peuvent être, sans s'y limiter: l'adresse de résidence, la nationalité, les coordonnées, les comptes bancaires de détail détenus avec d'autres institutions financières, les signataires autorisés, les utilisateurs autorisés et / ou la (s) titulaire d'une procuration.

Prestations de service

7.1 Nous ne garantissons pas que l'application de kiosque, l'application mobile, le site Web et / ou tout contenu dessus ou autrement fournie dans le cadre des services seront toujours disponibles, sans interruption ou sans erreur. Nous nous réservons le droit de suspendre, de retirer ou de restreindre l'accès à l'application du kiosque, l'application mobile et / ou les services, ou une partie de celle-ci, à tout moment, nous considérons qu'il existe ou est susceptible d'être une violation de la sécurité ou d'avoir d'autres opérationnels préoccupations.

7.2 L'application du kiosque, l'application mobile et / ou le site Web peuvent devenir indisponibles de temps à autre afin que nous puissions effectuer des mises à jour de maintenance et de sécurité planifiées et imprévues. Nous chercherons à en fournir un avis raisonnable (sauf en cas d'urgence ou de maintenance imprévue).

7.3 Nous ne sommes pas obligés de restaurer aucune de vos données qui peuvent être supprimées au cours de la suspension, du retrait ou de la restriction de votre accès aux services. Il est de votre responsabilité de stocker des matériaux ou des données dont vous pourriez avoir besoin de temps à autre.

7.4 Vous êtes responsable de prendre tous les dispositions nécessaires pour que vous ayez accès au site Web, y compris la fourniture et la maintenance de tout équipement utilisé pour accéder au site Web. Vous êtes seul responsable des coûts de télécommunications que vous encourez lors de l'utilisation du site Web ou de l'application mobile.

Plaintes

8.1 Et si j'ai une plainte?

Nous cherchons toujours à améliorer nos services et nous prenons au sérieux tout ce qui vous inquiète. Cela nous aide à améliorer votre expérience et à nous assurer que vous êtes satisfait de notre service.

8.2 Comment nous contacter au sujet d'une plainte

Nous comprenons que tout le monde n'est pas à l'aise d'utiliser des méthodes de communication modernes pour soulever une préoccupation. Nous avons une gamme de façons de nous contacter, y compris des méthodes plus traditionnelles. Si vous avez une plainte, vous pouvez;

 • Appelez-nous sur 0141 488 0403 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00;
 • Envoyer une lettre à 4th Floor Saltire Court C/O Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Llp, 20 Castle Terrace, Edinburgh, Scotland, EH1 2EN ; ou
 • Envoyez-nous un courriel sur helpdesk@onebanx.com .

Nous préférons toujours entendre des préoccupations directement de votre part. Lorsque vous soulevez une préoccupation, nous chercherons à le reconnaître dans les 24 heures (ou si vous nous avez contactés par lettre, dès que nous recevons votre correspondance) pour vous assurer que vous vous sentez écouté. Pour nous aider à enquêter, nous aurons besoin:

 • Votre nom complet, votre adresse et un numéro de téléphone de jour préféré;
 • Votre adresse e-mail;
 • une description des circonstances et des faits qui vous ont donné des raisons de se plaindre; et
 • Détails de l'impact que la question pertinente a eu sur vous.

8.3 Que se passe-t-il ensuite?

Nous enquêterons sur toutes les plaintes. Si votre plainte concerne un service lié au paiement que nous fournissons, nous viserons à répondre en totalité dans les quinze (15) jours ouvrables et vous faire savoir ce qui se passe à mesure que nous progressons avec toute préoccupation. S'il y a des circonstances exceptionnelles indépendantes de notre volonté, nous pouvons prendre jusqu'à trente-cinq (35) jours ouvrables, mais si tel est le cas, nous vous écrirons pour vous faire savoir pourquoi nous avons besoin de plus longtemps. Si votre plainte concerne une autre partie de notre service, nous vous enverrons notre réponse dans les six (6) semaines. Notre réponse indiquera ce que notre enquête a montré et quelles étapes nous prendrons pour nous assurer que les problèmes qui donnent lieu à votre plainte ne se reproduisent pas.

8.4 Et si je ne suis pas satisfait du résultat de ma plainte?

Si vous n'êtes pas satisfait après notre enquête, selon la nature de votre plainte, un autre fournisseur de règlement des différends peut être en mesure d'aider. Nous vous fournirons les détails des fournisseurs applicables si vous souhaitez augmenter davantage votre préoccupation. Par exemple, si vous êtes un individu et que votre plainte concerne votre dossier de crédit ou vos services financiers, vous avez le droit de renvoyer votre plainte au service financier (le «Médiateur»). L'Ombudsman est un organisme public indépendant qui vise à résoudre les différends entre les consommateurs et les entreprises dans les services financiers. Les petites entreprises, les organismes de bienfaisance et les fiducies peuvent également être en mesure de se référer aux plaintes du Médiateur concernant certains sujets, tels que les fichiers d'information commerciale que nous détenons à leur sujet. Il est gratuit d'utiliser leurs services et ils sont indépendants.

Les coordonnées du Médiateur sont:

Droits de propriété intellectuelle

9.1 Tous les droits de propriété intellectuelle dans ou sortant ou en relation avec les services fournis via ATM OneBanx , l'application du kiosque, l'application mobile, le site Web et les informations contenues sur le site Web et l'application mobile, appartient à OneBanx ou est sous licence ou sous licence à OneBanx . Tout le contenu de l'application du kiosque, le site Web et l'application mobile sont soumis à des droits d'auteur avec tous les droits réservés.

9.2 Les images, marques et marques sont également protégées par les lois sur la propriété intellectuelle et ne peuvent pas être reproduites ou appropriées de quelque manière que ce soit sans l'autorisation de leurs propriétaires respectifs.

9.3 Vous ne devez supprimer aucune reconnaissance que OneBanx ou l'un des contributeurs OneBanx est l'auteur de tout site Web ou application mobile de contenu d'application de kiosque.

9.4 Vous pouvez télécharger ou imprimer du contenu ou des sections individuelles ou des pages du site Web pour votre utilisation personnelle uniquement, à condition que une telle copie lui soit jointe les avis de propriété et / ou les clause de non-responsabilité pertinents. Tout matériel téléchargé ou autrement obtenu via le site Web est effectué à votre propre discrétion et risque et vous êtes seul responsable de tout dommage à votre système informatique ou à votre appareil mobile et / ou à toute perte de données résultant du téléchargement d'un tel matériel.

9.5 Vous ne devez pas modifier, adapter, copier, télécharger ou publier du matériel sur le site Web ni stocker une partie du site Web dans tout autre site Web ou l'inclure dans un système de récupération électronique public ou privé.

9.6 Vous ne devez pas utiliser d'illustrations, de photographies, de séquences vidéo ou audio ou de graphiques séparément de tout texte ou explication qui l'accompagne.

9.7 « OneBanx » est une marque déposée au Royaume-Uni de Unified Financial Limited . Vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser sans approbation OneBanx .

Dépendance à l'information

Le contenu de l'application mobile, le site Web et toutes les informations qui vous sont fournies dans le cadre des services sont fournis uniquement pour les informations générales. Il n'est pas destiné à constituer des conseils sur lesquels vous devez compter et que vous devez suivre des conseils professionnels ou spécialisés avant de prendre, ou de vous abstenir de toute action sur la base du contenu de l'application mobile, du site Web et / ou fournis via les services . En soumettant du contenu, vous confirmez et acceptez que le propriétaire de ce contenu a expressément convenu que, sans aucun délai particulier, et sans le paiement des frais, nous pouvons utiliser le contenu aux fins énoncées dans ces termes et conditions.

Limitation de responsabilité

11.1 Rien dans l'accord limite ou exclut notre responsabilité pour:

 • décès ou blessures corporelles causées par notre négligence, ou la négligence de nos employés, agents ou sous-traitants;
 • fraude ou fausse déclaration frauduleuse; ou
 • Toute obligation que nous avons en vertu de la loi de 2000 sur les services financiers et les marchés ou les règles de l' Financial Conduct Authority , ni toute autre responsabilité qui ne peut être limitée ou exclue par la loi applicable.

11.2 Sous réserve de la clause 11.1, dans la mesure permise par la loi, nous excluons toutes les conditions, garanties, représentations et autres conditions qui peuvent s'appliquer au site Web, à l'application mobile, à l'application de kiosque et / ou à tout contenu ou à eux ou services accessibles par eux, qu'ils soient expressifs ou implicites.

11.3 Sous réserve de la clause 11.1, nous ne serons pas responsables envers vous, sous ou en relation avec ces termes et conditions pour ce qui suit où nous n'avons pas causé la violation:

 • Accès non autorisé ou altération de vos transmissions ou données;
 • Toute inexactitude ou incomplétude de toute information que nous ou par nous via l'application du kiosque, l'application mobile et / ou le site Web dans le cadre des services;
 • Perte d'utilisation ou de corruption de logiciels, de données ou d'informations (sauf où cela est causé par un contenu numérique défectueux fourni par nous, auquel cas la clause 11.6 s'applique).

11.4 Lorsque le site Web et / ou l'application mobile contiennent des liens vers d'autres sites et ressources fournis par des tiers, ces liens sont fournis uniquement pour vos informations. Ces liens ne doivent pas être interprétés comme l'approbation par nous des sites Web ou des informations liés que vous obtenez d'eux. Nous n'avons aucun contrôle sur le contenu de ces sites ou ressources.

11.5 Nous sommes responsables envers vous des pertes prévisibles et des dommages causés par nous. Si nous ne respectons pas ces termes et conditions, nous sommes responsables de la perte ou des dommages que vous souffrez qui sont un résultat prévisible de notre rupture de ces termes ou des dommages qui ne sont pas prévisibles. La perte ou les dommages sont prévisibles s'il est évident que cela se produira ou si, au moment de l'accord, nous avons été conclus, nous et vous saviez que cela pourrait arriver.

11.6 Si un contenu numérique défectueux que nous avons fourni nuise à un appareil ou à un contenu numérique qui vous appartient et cela est dû à notre incapacité à utiliser des soins et des compétences raisonnables, nous allons soit réparer les dommages ou vous payer une compensation. Cependant, nous ne serons pas responsables de dommages que vous auriez pu éviter en suivant nos conseils pour appliquer une mise à jour offerte gratuitement ou pour des dommages causés par vous ne suivant pas correctement les instructions d'installation ou pour avoir en place le système minimum Exigences conseillées par nous.

11.7 Bien que nous prenions des mesures raisonnables pour nous assurer que le contenu du site Web et de l'application mobile est exact, actuel et complet, nous n'avons aucun contrôle sur le contenu des informations fournies par les fournisseurs de tiers. Nous n'acceptons pas la responsabilité de l'exactitude ou de l'exhaustivité du site Web et / ou du contenu d'application mobile ou du contenu fourni dans le cadre des services. Nous n'acceptons pas la responsabilité des erreurs ou omissions ou pour que le contenu devienne obsolète. Certaines fonctionnalités du site Web et de l'application mobile s'appuieront sur les données fournies par vous afin de générer une sortie. Vous devez confirmer la précision et l'exhaustivité de tout contenu avant de vous en compter.

11.8 Cette clause 11 survivra à la résiliation de l'accord.

Confidentialité

12.1 Nous et vous entreprenons chacun à tout moment de divulguer à toute personne toute information confidentielle concernant les affaires, les affaires, les clients, les clients ou les fournisseurs des uns les autres, sauf autorisation de l'article 12.2.

12.2 Nous et vous pouvons chacun divulguer les informations confidentielles de l'autre:

 • à telle de nos employés respectifs, officiers, représentants, sous-traitants ou conseillers qui ont besoin de connaître ces informations aux fins d'exercer nos droits respectifs ou de réaliser nos obligations respectives en vertu de l'accord. Nous et vous nous assurons chacun que ces employés, officiers, représentants, sous-traitants ou conseillers respectent la présente clause 12; et
 • Comme la loi peut être exigée par la loi, un tribunal compétent ou toute autorité gouvernementale ou réglementaire.

12.3 Chacun de vous et nous ne peut utiliser les informations confidentielles de l'autre que dans le but d'exercer nos droits respectifs ou de remplir nos obligations respectives en vertu de l'accord.

Résiliation

13.1 Nous nous réservons le droit à tout moment pour résilier l'accord et votre utilisation de l'application de kiosque, l'application mobile, le site Web et / ou tout produit ou service contenu ou obtenu via l'application de kiosque, le site Web et / ou l'application mobile, immédiatement après notre notification par écrit à l'adresse e-mail fournie par vous lorsque vous vous êtes inscrit (ou toute adresse e-mail que vous fournissez par la suite) si nous avons des motifs raisonnables de soupçonner que vous êtes en violation de (i) ces termes et conditions; ou (ii) toute loi applicable (y compris en utilisant les services à tout but frauduleux ou pénal).

13.2 Vous pouvez résilier cet accord immédiatement à tout moment en nous envoyant un e-mail à helpdesk@onebanx.com .

13.3 Si vous retirez le consentement au traitement de vos données personnelles, l'accès au site Web, l'application mobile et les services seront suspendus ou résiliés.

13.4 Nous pouvons annuler votre accès aux services où (i) votre accès aux services est pour une durée limitée et cette période expire; ou (iii) comme autrement énoncé dans ces termes et conditions.

13.5 La résiliation de l'accord n'affectera pas votre ou nos droits et recours qui se sont accumulés à la résiliation.

13.6 Toute disposition de l'accord qui, expressément ou par implication, est destinée à entrer ou à continuer en vigueur à ou après la résiliation restera en vigueur et en effet.

Événements hors de notre contrôle

14.1 Nous ne serons pas responsables ou responsables de toute incapacité à effectuer ou à retarder l'exécution de nos obligations en vertu de l'accord causé par tout cas de force majeure.

14.2 Si un événement de force majeure a lieu, ce qui affecte l'exécution de nos obligations en vertu de l'accord:

 • Nous vous contacterons dès que raisonnablement possible pour vous en informer;
 • Nos obligations en vertu de l'accord seront suspendues et l'exécution de nos obligations sera prolongée pour la durée de l'événement de la force majeure; et
 • Vous pouvez annuler l'accord en nous informant en vertu de la clause 13.2.

Conditions d'utilisation

15.1 En utilisant le site Web, l'application mobile, l'application du kiosque et / ou les services, vous confirmez que vous acceptez ces termes et conditions et que vous acceptez de les respecter. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne devez pas utiliser (et vous devez immédiatement arrêter d'utiliser) le site Web, l'application mobile, l'application du kiosque et les services.

15.2 Vous pouvez utiliser le site Web, l'application mobile, l'application de kiosque et / ou les services uniquement à des fins légales. Vous ne pouvez pas utiliser le site Web, l'application mobile, l'application de kiosque et / ou les services:

 • de toute façon qui enfreint tout droit ou réglementation applicable, national ou international;
 • de toute façon qui est illégal ou frauduleux ou qui a un but ou un effet illégal ou frauduleux;
 • dans le but de nuire ou de tenter de nuire aux mineurs de quelque manière que ce soit;
 • Pour transmettre, envoyer ou télécharger ou télécharger sciemment tout matériel ou données contenant des virus, des chevaux de Troie, des vers, des bombes de temps, des bûcherons de frappe, des logiciels espions, des logiciels publicitaires ou de tout autre programme nocif ou un code informatique similaire conçu pour affecter négativement le fonctionnement de tout logiciel informatique ou matériel.

Communications entre nous

16.1 Lorsque nous nous référons à «par écrit» dans ces termes et conditions, cela inclut les e-mails.

16.2 Tout avis ou autre communication donnée en vertu ou en relation avec l'accord doit être par écrit et être livré personnellement, envoyé par poste de première classe prépayé ou autre service de livraison de jour ouvrable prochain, ou e-mail.

16.3 Un avis ou une autre communication est réputé avoir été reçu:

 • S'il est livré personnellement, sur la signature d'un reçu de livraison ou au moment où l'avis est laissé à l'adresse appropriée;
 • S'il est envoyé par un poste de première classe prépayé ou un autre service de livraison de jour ouvrable suivant, à 9h00 le deuxième jour ouvrable après la publication; ou
 • Si envoyé par e-mail, à 9h00, le jour ouvrable suivant après la transmission, sous réserve du paragraphe 16.8.

16.4 En prouvant le service de tout avis, il sera suffisant pour prouver, dans le cas d'une lettre, que cette lettre a été correctement adressée, tamponnée et placée dans le poste et, dans le cas d'un e-mail, que Un tel e-mail a été envoyé à l'adresse e-mail spécifiée du destinataire.

16.5 Les dispositions de la présente clause ne s'appliqueront pas à la signification d'une procédure ou d'autres documents dans une action en justice.

16.6 Les informations, telles que des informations sur l'application du kiosque, l'application mobile, les informations relatives à votre consentement explicite à l'utilisation de la banque ouverte (conformément à la clause 3.2), des informations sur les coûts et les frais associés, ainsi que d'autres modifications pertinentes sur le site Web vous sera informé par e-mail à l'aide de l'adresse e-mail que vous avez fournie lorsque vous vous êtes inscrit (ou toute adresse e-mail que vous fournissez par la suite).

16.7 Nous assumerons la conformité avec des originaux authentiques de tous les documents qui nous sont soumis comme copies (y compris des copies électroniques).

16.8 Tout avis ou communication que nous vous fournissons par e-mail sera réputé avoir été reçu au moment de l'envoi, tant que cela se situe dans les heures d'ouverture, sinon, l'avis ou la communication pertinente sera réputé été reçu lorsque les heures de bureau ont repris le jour ouvrable suivant.

Général

17.1 Assignation et transfert

Nous pouvons attribuer ou transférer nos droits et obligations en vertu de l'accord à une autre entité, mais nous vous informerons toujours par écrit ou en publiant sur le site Web si cela se produit. Si vous vous opposez à une telle affectation ou transfert, vous pouvez résilier l'accord conformément à la clause 13.2.

Vous ne pouvez céder ou transférer vos droits ou vos obligations en vertu de l'accord à une autre personne si nous convenons par écrit.

17.2 Variation

Outre que comme indiqué dans la clause 1.8 (modifications), toute variation de l'accord n'a effet que si elle est écrite et signée par vous et nous (ou nos représentants autorisés respectifs).

17.3 Renonce

Si nous n'insisons pas pour exercer aucune de vos obligations en vertu de l'accord, ou si nous n'appliquons pas nos droits contre vous, ou si nous retardons de le faire, cela ne signifie pas que nous avons renoncé à nos droits contre vous ou que vous n'ont pas à se conformer à ces obligations. Si nous renoncions à des droits, nous ne le ferons que par écrit, et cela ne signifiera pas que nous renoncerons automatiquement à tout droit lié à un défaut ultérieur par vous.

17.4 Seèche

Chaque paragraphe de ces termes et conditions fonctionne séparément. Si une Cour ou une autorité pertinente décide que l'une d'entre elles est illégale ou inapplicable, les paragraphes restants resteront en vigueur et en effet.

Geschäftsbedingungen

Durch die Verwendung dieser Website oder unserer App stimmen Sie diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.

Über uns

1.1 Unternehmensdetails

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind zwischen Ihnen (dem Kunden) und " Sentenial Limited " (Unternehmensnummer 06566456), der als „ Nuapay “ ein Unternehmen gehandelt wird, das in England mit Mehrwertsteuer Nummer 938301035 registriert ist und sein eingetragenes Amt unter A999A906 (in diesen Bedingungen und Bedingungen "eingetragen hat. Sentenial " ) acting through its agent, Unified Financial Limited (company number SC648489), trading as " OneBanx ", a company registered in Scotland with VAT number 343717596 and having its registered office and main trading address at 4th Floor Saltire Court C/O Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Llp, 20 Castle Terrace, Edinburgh, Scotland, EH1 2EN , (in these Terms and Conditions " OneBanx ").

In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Verweise auf „wir“, „uns“ oder „unsere“ Verweise auf Sentenial , die als Agent über OneBanx wirken.

1.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Dies sind die Bedingungen, an denen wir Ihnen Zugang zu unseren Diensten ermöglichen.

Bitte lesen Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie sie akzeptieren. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sagen Ihnen, wer wir sind, wie wir Ihnen die Dienste anbieten, wie Sie und wir die Vereinbarung ändern oder beenden können, was zu tun ist, wenn es ein Problem und andere wichtige Informationen gibt. Wenn Sie der Meinung sind, dass es in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einen Fehler gibt, kontaktieren Sie uns bitte, um zu besprechen.

1.3 Kontakt mit uns

Um uns mit uns in Verbindung zu setzen, rufen Sie unser Kundendienstteam unter 0141 488 0403 an oder senden Sie eine E-Mail helpdesk@onebanx.com , wie wir uns in Abschnitt 16.2 eine formelle Mitteilung über eine Angelegenheit ausgeben können.

1.4 Unser Regler

Senternial ist vom Financial Conduct Authority (FCA) genehmigt und reguliert. Die registrierte Nummer von Sential ist 624067. ONANX ist ein PSD -Agent von Sentenial, das bei der FCA unter registrierter Nummer 936544 registriert ist. Auf das FCA -Finanzdienstleistungsregister kann unter www.fca.org.uk/register zugegriffen werden. Sie können sich auch an die FCA unter 0800 111 6768 oder 0300 008082 oder von consumer.enquiries@fca.org.uk wenden.

1.5 andere Begriffe, die für Sie gelten

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehen sich auf die folgenden zusätzlichen Begriffe und umfassen auch für Ihre Nutzung der Website und der Dienste:

1.5.1 Datenschutzangaben

Sentenial verwendet Ihre persönlichen Daten nur wie in seiner Datenschutzbescheid festgelegt. Eine Kopie, deren Kopie Sie hier finden können: https://www.nuapay.com/en/privacy-policy/ . OneBanx verwendet Ihre persönlichen Daten nur wie in seiner Datenschutzbescheid festgelegt. Eine Kopie, die Sie hier finden können: https://onebanx.com/privacy-policy/ .

1.5.2 Cookie -Richtlinien

OneBanx ’Cookie -Richtlinie ist im Datenschutzhinweis OneBanx enthalten und legt Informationen zu den Cookies auf der Website fest.

1.6 Recht und Gerichtsbarkeit regeln

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen den Gesetzen Schottlands und Sie und wir sind uns nicht einverstanden, alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen für die ausschließliche Zuständigkeit der schottischen Gerichte vorzulegen.

1.7 Definitionen

In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben die folgenden Begriffe die folgenden Bedeutungen:

Account Information Service Provider oder AISP bezeichnet einen Zahlungsdienstleister, der mit Ihrer Erlaubnis auf Ihre Bankkontoinformationen wie Konten, Guthaben, Transaktionen und Zahlungen usw. zugreifen kann;

Zugriffscode ist der numerische Code, den Sie während des Registrierungsprozesses zugewiesen haben, um auf die mobile Anwendung auf Ihrem mobilen Gerät zuzugreifen und einige Aktionen zu autorisieren.

Konto -Mandat bedeutet unser Vorlagemandatformular für Benutzerprofile, in dem Sie uns autorisieren, Anweisungen von Benutzern (en) zu akzeptieren.

Vereinbarung bedeutet die rechtliche Vereinbarung zwischen Ihnen und den USA, die über unseren PSD -Agenten OneBanx handeln, das das Kontomandat, diese Bedingungen, die Datenschutzangaben und [alle Bekanntmachungen über] Gebühren und Gebühren enthält, die Ihnen oder Ihnen oder angegeben werden die Benutzer von Zeit zu Zeit;

Business Day bedeutet einen Tag (außer einem Samstag, Sonntag oder Feiertag), an dem wir in Großbritannien im Allgemeinen geöffnet sind und in Bezug auf Ausführungszeitrahmen in Bezug auf eine Zahlung auf ein Konto mit einem anderen Bank, auf der die Bank des Zahlungsempfängers auch für das Geschäft geöffnet ist. Ein „Nicht-Geschäftstag“ ist jeder Tag, der kein Geschäftstag ist.

Geschäftszeiten Mittelwert von 9:00 bis 17:00 Uhr Großbritannien an einem Geschäftstag;

Clearing -Netzwerk bedeutet ein elektronisches Clearing -System, in dem Zahlungsgeschäfte unter Finanzinstituten ausgetauscht werden (z. B. STEP2 SEPA Credit Transfer (SCT) Service, Faster Payments Scheme Limited, BACS Direct Credit Scheme );

Kunde bedeutet Sie;

Datenschutzgesetzgebung bedeutet alle anwendbaren Gesetze, die sich auf den Datenschutz, die Privatsphäre, die Verwendung von Informationen zu Einzelpersonen beziehen, und oder die Informationsrechte von Personen, einschließlich, ohne Einschränkung, die DSGVO, die britische Datenschutzverordnung, die Daten, die Daten Protection Act 2018, die Bestimmungen zur Privatsphäre und der elektronischen Kommunikation (EC -Richtlinie) 2003 sowie alle Vorschriften, die gemäß solchen Handlungen oder Vorschriften erlassen wurden, und in jedem Fall, wie von Zeit zu Zeit geändert oder ersetzt werden;

Direkte Belastung Anweisung bezeichnet eine Anweisung von Ihnen an uns und autorisiert einen Billler, um variable oder feste Beträge von Ihrem Bankkonto zu sammeln.

FAQ bezeichnet die Informationen zu unseren Diensten, die auf der Website gemäß dem häufig gestellten Fragen zur Verfügung gestellt wurden.

Force Majeure bedeutet jedes Ereignis, das außerhalb unserer angemessenen Kontrolle liegt, einschließlich der Nichtverfügbarkeit oder der fehlerhaften Leistung von Kommunikationsnetzwerken oder Energiequellen, einer Handlung Gott Streit, Unruhen, Krieg, Bürgerwaffen, Revolution, Terrorakt, Unfähigkeit, Materialien, Embargo, Verweigerung von Lizenz, Diebstahl, Zerstörung, Denialverweigerung von Serviceangriffen, nicht autorisierter Zugriff auf Computersysteme oder Aufzeichnungen, Programme, Ausrüstung, Daten oder Daten zu erhalten Dienstleistungen, Aufschlüsselung von Anlagen oder Maschinen, Überschwemmungen oder anderen unerwünschten Wetterbedingungen;

GDPR bedeutet die allgemeine Datenschutzverordnung ((EU) 2016/679).

** Rechte an geistig und verwandte Dokumentation), Know-how, Handel oder Unternehmensnamen und ähnliche Rechte oder Verpflichtungen, ob registrierbar oder nicht in einem Land (einschließlich des Vereinigten Königreichs und Irlands) und alle Rechte eines ähnlichen oder entsprechenden Charakters, der überall auf der Welt bestehen;

Kiosk -Anwendung bedeutet, dass das Tool im Kiosk OneBanx zugänglich ist, mit dem Benutzer registrieren und auf unsere Produkte und Dienstleistungen zugreifen können.

Limits Mittelwerbe für Transaktion, Dienst, Unterlagen, Zahlungs- und Auszahlungsgrenzen, die von uns nach eigenem Ermessen festgelegt werden, wie in Abschnitt 10 vorgesehen;

Mobile Anwendung bedeutet, dass die Anwendung, die auf das mobile Gerät des Benutzers heruntergeladen wurde, um auf unsere Produkte und Dienste zu registrieren und zugreifen.

Mobiles Gerät bedeutet ein Android- oder iOS -Gerät, der die Mindestanforderungen für die mobile Anwendung erfüllt, die dem Benutzer registriert ist.

Open Banking bedeutet die Nutzung von AISP- und PIP -Diensten, die von uns erbracht wurden.

OneBanx ATM bedeutet eine automatisierte Teller -Maschine OneBanx , die sich an einem OneBanx -Standort befindet, an dem die Kiosk -Anwendung beinhaltet und durch die Kunden die Dienste nutzen können (wie in Abschnitt 4 (unsere Dienste) beschrieben und möglicherweise: (i ) Self-Service; oder (ii) von einem Openbanks-Kassierer bemannt;

** OneBanx Datenschutzbescheid*hat die in Abschnitt 1.5.1 angegebene Bedeutung;

Urheber bedeutet, dass ein Billler berechtigt ist, Zahlungen von Konten mit einem direkten Debit -System zu übernehmen.

PASSCODE bedeutet den geheimen sechsstelligen numerischen Code, der von einem Benutzer festgelegt und verwendet werden muss, um auf die Dienste zuzugreifen.

Zahlungsanforderung bedeutet Funktionalität, mit der Sie eine eindeutige URL erstellen können, die die für eine Zahlung erforderlichen Informationen enthält.

Zahlungsdienstleister bezeichnet ein Unternehmen, das Zahlungs-, Konto- und/oder Informationsdienste anbietet.

Persönliche Daten bedeutet Daten, die sich auf eine lebende Person beziehen, die entweder aus den Daten identifiziert wird oder kann; oder aus den Daten in Verbindung mit anderen Informationen, die in den Besitz des Datenprozessors sind oder wahrscheinlich in den Besitz sind;

Payment Initiation Service Provider oder pisp bezeichnet einen Zahlungsdienstleister, der mit Ihrer Erlaubnis Zahlungen von Ihrem Bankkonto einleiten kann.

Vorberechtigung bedeutet einen vorübergehenden Einsatz eines bestimmten Betrags des verfügbaren Kontostands auf Ihrer Debitkarte (z. B. bei der Buchung eines Hotels oder Autoverleihs);

Datenschutzaussagen bedeutet (i) die Sentgeniallatenschutzbescheid; und (ii) die Datenschutzbescheid OneBanx , in der festgestellt wurde, wie Sentenial und OneBanx personenbezogene Daten sammeln, verwenden und teilen;

Sicherheitsdetails bezeichnet Ihren Benutzernamen, Ihren Passcode und die beiden Faktorauthentifizierung für das Banking -Anmeldung;

** Sachen Datenschutzbescheid*hat die in Abschnitt 1.5.1 angegebene Bedeutung;

DIENSTLEISTUNGEN die von uns erbrachten Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Vereinbarung;

Support -Team bedeutet das Support -Team OneBanx , das unter helpdesk@onebanx.com kontaktiert werden kann.

Allgemeine Bedingungen bezeichnet diese Bedingungen, die in diesem Dokument festgelegt und von Zeit zu Zeit gemäß den Klauseln 1.8 und 17.2 geändert wurden;

Anbieter von Drittanbietern oder TPP bedeutet entweder einen Account Information Service Provider , der nur Kontoinformationsdienste bereitstellt, oder einen Payment Initiation Service Provider , der nur Zahlungsdienste anbietet;

! usw.) (EU Exit) Vorschriften 2019, wie von Zeit zu Zeit weiter geändert oder modifiziert;

Die zugrunde liegende Transaktion bedeutet einen Vertrag, Deal oder eine andere Transaktion zwischen Ihnen und dem Zahlungsempfänger, z. für die Lieferung von Waren und/oder Dienstleistungen;

Benutzer (en) Mittel in Bezug auf jedes Benutzerprofil, der einzelne, der autorisiert ist, auf das Benutzerprofil (dh Sie, der Kunde) zugegriffen und gemäß Abschnitt 3 registriert zu haben;

Benutzerprofil bedeutet ein von uns erstellter Profil für jeden Benutzer (wie im Registrierungsprozess in Abschnitt 3 festgelegt) und der zum Zugriff auf die Dienste verwendet wird.

Verletzlicher Verbraucher bedeutet eine natürliche Person: (i) die in der Lage ist, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, aber aufgrund individueller Umstände möglicherweise Unterstützung benötigt (z. B. eine Person, die sehbehindert ist); und/oder (ii), die nur eine begrenzte Fähigkeit besitzt, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, und die Unterstützung dafür benötigt (z. B. Personen mit geistigen Behinderungen oder psychischen Gesundheitsschwierigkeiten);

Website bedeutet die OneBanx -Website unter www.onebanx.com ; Und

Sie sind Sie, den Kunden, der ein Benutzerprofil besitzt und eine Person, Partner -Hip, Limited Partnership, Limited Company, Charity, Office Authority oder andere Unternehmen (Unternehmen oder andere) (und „Ihr“ ausgelegt ist entsprechend);

** Ihr Verstoß hat die in Abschnitt 5.2 angegebene Bedeutung.

1.8 Änderungen

Wenn Sie sich für die Dienste anmelden, erklären Sie sich damit einverstanden, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen rechtlich gebunden zu sein. Wenn Sie keinen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen, dürfen Sie nicht auf die Dienste zugreifen.

Sie erklären sich auch damit einverstanden, legal an zusätzliche Bedingungen gebunden zu sein, die einige dieser Bedingungen hinzufügen oder ersetzen können. Dies kann aufgrund jeglicher Änderung der Dienste und/oder unserer Produkte oder der Website geschehen. Wir werden Sie mit Ihnen in Verbindung setzen, um Sie mitzuteilen, ob wir dies tun möchten, indem wir Ihnen mindestens einen Monat im Kenntnis nehmen (indem wir eine solche Änderung auf der Website veröffentlichen und Ihnen eine E -Mail senden, um Sie über die Änderungen informieren). Für den Fall, dass Sie der Änderung in Bezug auf die Änderung nicht einverstanden sind, können Sie die Verwendung der Dienste aufhören, wann immer Sie möchten, und/oder die Vereinbarung kündigen können, indem Sie gemäß Abschnitt 13.2 benachrichtigt werden.

Unser Vertrag mit Ihnen

2.1 unser Vertrag

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Ihre Nutzung der Website, der mobilen Anwendung, der Kiosk -Anwendung und der Dienste unter OneBanx -Standorten.

Erste Schritte

3.1 Registrierung

Um sich für die Dienstleistungen zu registrieren, müssen Sie mindestens achtzehn (18) Jahre alt sein, in Großbritannien ansässig sein und ein oder mehrere Konten bei Banken in Großbritannien abhalten.

Um auf die Dienste zuzugreifen, müssen Sie über eine der folgenden Plattformen ein Benutzerprofil bei uns erstellen:

 • auf der mobilen Anwendung; oder
 • über die Kiosk -Anwendung.

Hilfe beim Erstellen Ihres Benutzerprofils ist in einem OneBanx -Teller verfügbar, der in unseren Kiosken basiert.

3.2 Was brauche ich?

Um die Dienste in einem OneBanx -Atm/ mit der Kiosk -Anwendung zu nutzen, die Sie benötigen:

 • Um Ihr OneBanx -Benutzerprofil registriert zu haben (siehe Abschnitt 3 oben); Und
 • Lassen Sie die mobile Anwendung OneBanx auf Ihrem mobilen Gerät (zur Authentifizierung)

Der Registrierungsprozess

Das Erstellen Ihres Benutzerprofils auf jeder dieser Plattformen ist gleich und besteht aus den folgenden Schritten:

 • Erstellen Sie eindeutige Anmeldedetails: E -Mail -Adresse und sechs (6) Ziffernpasscode;
 • Geben Sie persönliche Informationen ein: Erster und Nachname;
 • Laden Sie ein offizielles Foto -ID -Dokument hoch (z. B. Reisepass oder Führerschein);
 • Machen Sie ein „Selfie“ -Foto und laden Sie sie hoch; Und
 • Ihr Benutzerprofil wird dann generiert.

Um die Dienste zu nutzen, müssen Sie Informationen zu Ihren Bankkonto (en) angeben, die Sie innerhalb der Dienste verwenden möchten. Neue Konten können jederzeit von Ihnen hinzugefügt werden.

Um die behördlichen Anforderungen zu erfüllen und die Wahrscheinlichkeit eines Betrugs zu verringern, werden wir die Details überprüfen, die während Ihrer Registrierung mit denen über Sie an Ihrer ausgewählten Bank enthalten sind. Bei diesem Vorgang müssen Sie Ihre Bank autorisieren, diese Informationen an uns weiterzugeben, eine Aktion, die in unseren Anwendungen automatisiert ist

Unsere Dienstleistungen

Alle Dienste, die OneBanx für Benutzer erbringt, werden über die Kiosk -Anwendung an einem OneBanx -Standort über einen OneBanx -ATM oder einen OneBanx -Kassierer bereitgestellt. Um die Verwendung des ATM OneBanx und der Kiosk -Anwendung (einschließlich der Authentifizierung und Initiierung von Zahlungen) zu unterstützen und zu aktivieren, benötigen Sie die mobile Anwendung installiert und an Ihrem Mobilgerät arbeiten.

4.1 Was können Sie tun?

Mit einem OneBanx atm können Sie:

 • Zahlen Sie Bargeld auf Ihr Bankkonto;
 • Bargeld von Ihrem Bankenkonto abheben;
 • Überprüfen Sie Ihre Balances und Transaktionsgeschichte.
 • Rechnungen bezahlen
 • Geld zwischen Bankkonten überweisen; Und
 • Holen Sie sich Hilfe beim Zugriff auf oder verwenden Sie Online -Banking -Funktionen.

An einigen OneBanx -Standorten OneBanx sind die Geldautomaten von OneBanx -Kassierern besetzt, die Sie dabei unterstützen können, den ATM OneBanx und die Kiosk -Anwendung zu verwenden.

4.2 Wo und wann kann ich es tun?

Sie können auf die Dienste zugreifen:

 • an jedem OneBanx atm;
 • Wenn der Standort OneBanx geöffnet ist. Überprüfen Sie die Website oder kontaktieren Sie uns (mit den Details in Abschnitt 1.3) für eine Liste der Standorte OneBanx und Öffnungszeiten.

4.3 Welche Banken werden unterstützt?

Die Dienste beruhen darauf, dass wir sichere Verbindungen zu Ihrer Bank herstellen können. Dienstleistungen können daher nur dort erbracht werden, wo Ihre Bank über solche Fähigkeiten verfügt. Alle großen Banken und die meisten anderen in Großbritannien haben die Möglichkeit, sichere Verbindungen zu uns zu unterstützen.

Bitte überprüfen Sie die Website oder kontaktieren Sie uns (mit den Details in Abschnitt 1.3), um eine vollständige Liste der teilnehmenden Banken zu erhalten.

Zahlungstransaktionen

Dienstleistungen verwenden Echtzeit-Zahlungstechnologie, um Geld zu verschieben, was bedeutet, dass Transaktionen im Allgemeinen in Sekunden abgeschlossen sind. In seltenen Fällen kann Ihre Bank Verfahren einführen, die diesen Vorgang verlangsamen können. Für einige Transaktionen können Sie beispielsweise die Abhebungen von Bargeld über die mobile Anwendung remote initiieren. In solchen Fällen müssen Sie den Vorgang innerhalb von zwei Stunden auf einem OneBanx -Atm abschließen, und die Transaktion wird storniert.

4.4 Informationsbereitstellung

Eine Funktion der Ihnen zur Verfügung stehenden Dienste ist die Möglichkeit, Ihnen Informationen zu Ihren verknüpften Bankkonten wie Ihrem aktuellen Saldo zu geben. Um dies zu erreichen, nutzen wir die britischen Open Banking (OB) -Standards, die es uns ermöglichen, auf sichere Weise mit der Mehrheit der britischen Banken zu kommunizieren.

Open Banking ist der britische Industriestandard für die Art und Weise, wie Banken Ihre Bankkontoinformationen mit FCA -regulierten Unternehmen wie den USA teilen können. Wir können bestimmte Anbieter von Drittanbietern verwenden, um uns bei der Bereitstellung dieser Dienste zu unterstützen, und wir teilen Informationen mit diesen Drittanbietern. Weitere Informationen zur Verwendung und gespeicherten persönlichen Daten finden Sie in den Datenschutzangaben.

4.5 Eingabefehler korrigieren

Unser Prozess ermöglicht es Ihnen, Fehler zu überprüfen und zu ändern, bevor die Zahlung abgeschlossen und verarbeitet wird. Bitte überprüfen Sie die Anfrage sorgfältig, bevor Sie sie in der Kiosk -Anwendung oder über die mobile Anwendung bestätigen. Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihre Anfrage und alle von Ihnen eingereichten Spezifikationen vollständig und korrekt sind.

4.6 Halten Sie die Kontrolle

Die Vorschriften, nach denen wir wirken, verpflichtet uns, Ihre Zustimmung zur Durchführung verschiedener Aspekte der Prozesse einzuholen. Dies soll Sie vor Betrug auf ähnliche Weise wie eine Chip & PIN -Karte schützen. Es gibt drei Elemente, in denen Ihre Zustimmung nachstehend beschrieben wird.

Während des Registrierungsprozesses haben Sie die Möglichkeit, eine Kopie dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu überprüfen und zu erhalten. Beim Abschluss der Registrierung ist Ihre Einwilligung erforderlich, um zu bestätigen, dass Sie diese allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren und einhalten.

Zweitens ist Ihre Einwilligung erforderlich, damit wir auf Details zugreifen können, die auf Ihrem Bankkonto (n) aufgenommen werden, sodass wir Ihnen Informationen wie Ihren aktuellen Saldo oder Details der verarbeiteten Transaktionen zur Verfügung stellen können.

Schließlich ist Ihre Einwilligung erforderlich, damit wir alle Zahlungsanweisungen, die Sie über die mobile Anwendung oder die Kiosk -Anwendung ausgestellt haben, Maßnahmen ermöglichen.

Durch ein weiteres Schutzniveau für Sie müssen Sie bei uns auf Daten zugreifen, die bei Ihrer Bank gehalten werden, oder wenn Sie eine Zahlung einleiten, müssen Sie Ihre Genehmigung der Klage direkt mit Ihrer Bank bestätigen. Dieser Vorgang wird in den Mobil- und Kiosk -Apps automatisiert.

4.7 Angemessene Pflege und Geschicklichkeit

Wir garantieren Ihnen, dass die Dienste mit angemessener Pflege und Fähigkeiten und in Übereinstimmung mit allen geltenden regulatorischen Standards erbracht werden. Weitere Einzelheiten zu unserer Haftung gegenüber Ihnen finden Sie in Abschnitt 7 (Dienstleistungen) und Klausel 11 (Haftungsbeschränkung).

4.8 Verletzlicher Kunde

Wo wir verstehen oder vernünftigerweise vermuten, dass Sie verwundbar sind, werden wir in Übereinstimmung mit unserer verletzlichen Kundenrichtlinie bei der Bereitstellung der Dienste für Sie handeln.

Ihre Verpflichtungen

5.1 Es liegt in Ihrer Verantwortung, dies sicherzustellen (und Sie sind sich einig):

 • Sie sind mindestens achtzehn (18) Jahre alt und in Großbritannien ansässig;
 • Alle Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, sind vollständig und genau.
 • Sie stellen uns eine solche Zusammenarbeit, Informationen und Materialien zur Verfügung, wie wir es vernünftigerweise verlangen können, um die Dienste an Sie zu liefern, und sicherzustellen, dass diese Informationen vollständig und korrekt sind.
 • Sie werden keine andere Person, Firma, Partnerschaft oder eine andere Organisation in Anspruch nehmen, um in Ihrem Namen auf die Dienste zuzugreifen.
 • Sie halten Ihre Benutzerprofildetails (einschließlich Ihres Passcode) sicher und geben Sie sie nicht an Dritte weiter. Wenn Sie wissen oder vermuten, dass jemand anderes als Ihren Benutzeridentifikationscode oder Ihren Passcode kennt, müssen Sie uns umgehend benachrichtigen.

5.2 Wenn unsere Fähigkeit, die Dienste auszuführen, durch ein Versagen von Ihnen verhindert oder verzögert wird, um eine in Abschnitt 5.1 aufgeführte Verpflichtung („Ihr Verstoß“) zu erfüllen:

 • Wir sind berechtigt, die Leistung der Dienste auszusetzen, bis Sie Ihren Verstoß beheben und sich auf Ihren Verstoß verlassen, um uns von der Leistung der Dienste zu entlasten, sobald Ihr Verstoß die Leistung der Dienste verhindert oder verzögert. Unter bestimmten Umständen kann Ihr Verstoß uns berechtigen, diese Bedingungen gemäß Abschnitt 13 (Kündigung) zu kündigen. Und
 • Wir sind nicht verantwortlich für Kosten oder Verluste, die Sie direkt oder indirekt aus unserem Versagen oder einer Verzögerung entstehen, um die aus Ihrem Verstoß ergebenen Dienstleistungen zu erbringen.

Know Your Customer (KYC) Anforderungen

6.1 Wir sind gesetzlich verpflichtet, die laufende Überwachung aller unserer Kunden und Transaktionen für oder mit unseren Kunden, einschließlich Ihnen, durchzuführen, um den KYC -Verpflichtungen nachzukommen. Dies umfasst die Überwachung von Anweisungen und Transaktionen zur Prävention und Erkennung von Finanzkriminalität.

6.2 Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie uns alle Informationen zur Verfügung stellen, die wir vernünftigerweise benötigen (z. Zeit, einschließlich eines relevanten Dokuments, um die Details zu bestätigen, die Sie uns deklariert haben (einschließlich des Steueraufenthalts).

6.3 Sie stimmen zu, dass Sie uns korrekte, genaue und wahrheitsgemäße Informationen zur Verfügung stellen. Sie müssen uns sofort schriftlich über Änderungen der Umstände informieren, die dazu führen können, dass die uns zur Verfügung gestellten Informationen unvollständig oder ungenau sind. Änderungen der Umstände können jedoch nicht beschränkt sein auf: Wohnsitzadresse, Nationalität, Kontaktdaten, Einzelhandelsbankkonten mit anderen Finanzinstituten, autorisierten Unterzeichnern, autorisierten Nutzern und/ oder Personen (en), die eine Befugnis des Anwalts halten.

Dienstleistungen

7.1 Wir garantieren nicht, dass die Kiosk -Anwendung, die mobile Anwendung, die Website und/oder Inhalte darauf oder auf andere Weise als Teil der Dienste bereitgestellt werden, immer verfügbar, ununterbrochen oder fehlerfrei. Wir behalten uns das Recht vor, den Zugriff auf die Kiosk -Anwendung, die mobile Anwendung und/oder die Dienste oder einen Teil davon jederzeit auszusetzen, zurückzuziehen oder einzuschränken Anliegen.

7.2 Die Kiosk -Anwendung, die mobile Anwendung und/oder die Website können von Zeit zu Zeit nicht verfügbar sein, damit wir geplante und ungeplante Wartungs- und Sicherheitsaktualisierungen durchführen können. Wir werden versuchen, dies angemessen zu informieren (außer im Notfall- oder ungeplanten Wartung).

7.3 Wir sind nicht verpflichtet, Ihre Daten wiederherzustellen, die im Verlauf der Aussetzung, Rücknahme oder Einschränkung Ihres Zugriffs zu den Diensten gelöscht werden können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Materialien oder Daten zu speichern, die Sie möglicherweise von Zeit zu Zeit benötigen.

7.4 Sie sind dafür verantwortlich, alle Vorkehrungen zu treffen, damit Sie Zugriff auf die Website haben, einschließlich der Bereitstellung und Wartung aller Geräte, die für den Zugriff auf die Website verwendet werden. Sie sind ausschließlich für alle Telekommunikationskosten verantwortlich, die Ihnen bei der Nutzung der Website oder der mobilen Anwendung entstehen.

Beschwerden

8.1 Was ist, wenn ich eine Beschwerde habe?

Wir versuchen immer, unsere Dienstleistungen zu verbessern, und wir nehmen alles ernst, was Ihnen die Sorge verursacht. Dies hilft uns, Ihre Erfahrung zu verbessern und sicherzustellen, dass Sie mit unserem Service zufrieden sind.

8.2 So kontaktieren Sie uns über eine Beschwerde

Wir verstehen, dass nicht jeder die moderne Kommunikationsmethoden anwendet, um ein Problem zu äußern. Wir haben eine Reihe von Möglichkeiten, uns mit uns zu kontaktieren, einschließlich traditionellerer Methoden. Wenn Sie eine Beschwerde haben, können Sie;

 • Rufen Sie uns von Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr unter 0141 488 0403 an.
 • Senden Sie einen Brief an 4th Floor Saltire Court C/O Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Llp, 20 Castle Terrace, Edinburgh, Scotland, EH1 2EN ; oder
 • Senden Sie uns eine E -Mail an helpdesk@onebanx.com .

Wir hören immer lieber direkt von Ihnen. Wenn Sie sich besorgen, versuchen wir es innerhalb von 24 Stunden (oder wenn Sie uns per Brief kontaktiert haben, sobald wir Ihre Korrespondenz erhalten), um sicherzustellen, dass Sie sich angehört haben. Um uns zu untersuchen, brauchen wir:

 • Ihr vollständiger Name, Ihre Adresse und eine bevorzugte Telefonnummer am Tag;
 • Ihre E-Mail-Adresse;
 • eine Beschreibung der Umstände und Fakten, die Ihnen Grund zur Beschwerung gegeben haben; Und
 • Details der Auswirkungen, die das relevante Problem auf Sie hatte.

8.3 Was passiert als nächstes?

Wir werden alle Beschwerden untersuchen. Wenn es sich bei Ihrer Beschwerde um einen von uns angebotenen Zahlungsdienst handelt, werden wir innerhalb von fünfzehn (15) Werktagen vollständig antworten und Sie wissen lassen, was geschieht, wenn wir mit jeglicher Besorgnis voranschreiten. Wenn es außergewöhnliche Umstände gibt, die über unsere Kontrolle hinausgehen, können wir bis zu fünfunddreißig (35) Werktage nehmen. Wenn dies jedoch der Fall ist, schreiben wir Ihnen, um Sie mitzuteilen, warum wir länger brauchen. Wenn es sich bei Ihrer Beschwerde um einen anderen Teil unseres Dienstes handelt, senden wir Ihnen unsere Antwort innerhalb von sechs (6) Wochen. In unserer Antwort wird dargelegt, was unsere Untersuchung gezeigt hat und welche Schritte wir unternehmen werden, um sicherzustellen, dass die Probleme, die zu Ihrer Beschwerde führen, nicht wieder stattfinden.

8.4 Was ist, wenn ich mit dem Ergebnis meiner Beschwerde nicht zufrieden bin?

Wenn Sie nach unserer Untersuchung nicht zufrieden sind, kann ein alternativer Streitbeilegungsanbieter je nach Art Ihrer Beschwerde behilflich sein. Wir geben Ihnen die Details der zutreffenden Anbieter an, wenn Sie Ihr Anliegen weiter eskalieren möchten. Wenn Sie beispielsweise eine Person sind und Ihre Beschwerde um Ihre Kreditdatei oder Ihre Finanzdienstleistungen geht, haben Sie das Recht, Ihre Beschwerde an den Finanz -Ombudsman -Dienst (den „Ombudsmann“) zu verweisen. Der Bürgerbeauftragte ist eine unabhängige öffentliche Stelle, die darauf abzielt, Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Geschäft in Finanzdienstleistungen zu lösen. Kleinere Unternehmen, Wohltätigkeitsorganisationen und Trusts können sich möglicherweise auch auf die Beschwerden von Ombudsmann über einige Themen beziehen, wie z. B. die Geschäftsinformationsdateien, die wir über sie halten. Es ist kostenlos, ihre Dienste zu nutzen, und sie sind unabhängig.

Die Kontaktdaten für den Ombudsmann sind:

Rechte an geistigem Eigentum

9.1 Alle Rechte an geistigem Eigentum in oder aus oder im Zusammenhang mit den über den OneBanx -ATM erbrachten Diensten, die Kiosk -Anwendung, die mobile Anwendung, die Website und die auf der Website und die mobilen Anwendung enthaltenen Informationen sind im Besitz OneBanx oder ist lizenziert oder unterlizenisiert auf OneBanx . Alle Inhalte in der Kiosk -Anwendung, der Website und der mobilen Anwendung unterliegen dem Urheberrecht mit allen Rechten vorbehalten.

9.2 Bilder, Marken und Marken werden auch durch Gesetze in geistigem Eigentum geschützt und können ohne die Erlaubnis ihrer jeweiligen Eigentümer in keiner Weise reproduziert oder angeeignet werden.

9.3 Sie dürfen keine Bestätigung entfernen, dass OneBanx oder OneBanx ’Mitwirkenden der Autor einer Website oder einer mobilen Anwendung von Kiosk -Anwendungsinhalten sind.

9.4 Sie können Inhalte oder einzelne Abschnitte oder Seiten der Website nur für Ihren persönlichen Gebrauch und Informationen herunterladen oder drucken, sofern eine solche Kopie die entsprechenden proprietären Mitteilungen und/oder Haftungsausschlüsse angeschlossen hat. Jedes Material, das über die Website heruntergeladen oder auf andere Weise erhalten wird, erfolgt nach eigenem Ermessen und Risiken, und Sie sind ausschließlich für Schäden an Ihrem Computersystem oder Ihres mobilen Geräts und/oder für einen Datenverlust verantwortlich, der sich aus dem Download eines solchen Materials ergibt.

9.5 Sie dürfen Material nicht ändern, anpassen, kopieren, herunterladen oder veröffentlichen, oder speichern Sie einen Teil der Website in einer anderen Website oder in ein öffentliches oder privates elektronisches Abrufsystem.

9.6 Sie dürfen keine Illustrationen, Fotos, Video- oder Audiosequenzen oder Grafiken getrennt von einem begleitenden Text oder einer Erklärung verwenden.

9.7 " OneBanx " ist eine in Großbritannien eingetragene Marke von Unified Financial Limited . Sie dürfen es nicht ohne die Genehmigung von OneBanx verwenden.

Vertrauen in Informationen

Der Inhalt der mobilen Anwendung, der Website und der Ihnen im Rahmen der Dienste bereitgestellten Informationen wird nur für allgemeine Informationen bereitgestellt. Es ist nicht beabsichtigt, Ratschläge zu beantragen, auf die Sie sich verlassen sollten, und Sie sollten professionelle oder spezialisierte Ratschläge einnehmen . Wenn Sie Inhalte einreichen, bestätigen Sie, dass der Eigentümer dieses Inhalts ausdrücklich vereinbart hat, dass wir den Inhalt für die in diesen Bedingungen dargelegten Zwecke und ohne die Zahlung der Gebühren ohne bestimmte Frist und ohne Zahlung der Gebühren verwenden können.

Haftungsbeschränkung

11.1 Nichts in der Vereinbarung begrenzt oder schließt unsere Haftung aus oder schließt sie aus:

 • Tod oder Personenschäden, die durch unsere Fahrlässigkeit oder die Fahrlässigkeit unserer Mitarbeiter, Agenten oder Subunternehmer verursacht werden;
 • Betrug oder betrügerische falsche Darstellung; oder
 • Alle Aufgaben, die wir im Rahmen des Financial Services and Markets Act 2000 oder den Regeln der Financial Conduct Authority oder einer anderen Haftung, die nicht begrenzt oder nach geltendem Recht ausgeschlossen werden können, haben.

11.2 Vorbehaltlich der gesetzlich zulässigen Klausel 11.1, alle Bedingungen, Garantien, Zusicherungen und andere Bedingungen, die für die Website, die mobile Anwendung, den Kiosk -Antrag und/oder Inhalte für sie oder in den ihnen gelten können, schließen wir aus Dienste, die über sie zugegriffen werden, ob ausdrücklich oder impliziert.

11.3 Vorbehaltlich der Klausel 11.1 haften wir Ihnen nicht nach oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen für die folgenden, wo wir den Verstoß nicht verursacht haben:

 • unbefugter Zugriff auf oder Änderung Ihrer Übertragungen oder Daten;
 • jede Ungenauigkeit oder Unvollständigkeit von Informationen, die Sie oder von uns über die Kiosk -Anwendung, die mobile Anwendung und/oder die Website im Rahmen der Dienste erhalten haben;
 • Nutzungsverlust oder Korruption von Software, Daten oder Informationen (speichern Sie, wo dies durch fehlerhafte digitale Inhalte verursacht wird, die von uns bereitgestellt werden. In diesem Fall gilt Klausel 11.6).

11.4 Wenn die Website und/oder mobile Anwendung Links zu anderen von Dritten bereitgestellten Websites und Ressourcen enthalten, werden diese Links nur für Ihre Informationen bereitgestellt. Solche Links sollten nicht als Genehmigung von den verlinkten Websites oder Informationen, die Sie von ihnen erhalten, als Genehmigung interpretiert werden. Wir haben keine Kontrolle über den Inhalt dieser Websites oder Ressourcen.

11.5 Wir sind Ihnen für vorhersehbare Verluste und Schäden von uns verantwortlich. Wenn wir diese Bedingungen nicht einhalten, sind wir für den Verlust oder die Beschädigungen verantwortlich oder Schaden, der nicht vorhersehbar ist. Verlust oder Schaden sind vorhersehbar, wenn entweder es offensichtlich ist, dass dies geschehen wird, oder wenn die Vereinbarung zum Zeitpunkt der Vereinbarung wussten, dass es passieren könnte.

11.6 Wenn defekte digitale Inhalte, die wir geliefert haben, ein Gerät oder digitale Inhalte schädigt, die Ihnen gehören, und dies wird durch unsere Versäumnis, angemessene Pflege und Fähigkeiten zu verwenden, entweder den Schaden reparieren oder Ihnen eine Entschädigung zahlen. Wir haften jedoch nicht für Schäden, die Sie durch die Befolgung unserer Ratschläge, ein Update, das Ihnen kostenlos angeboten wurde, oder für Schäden, die durch Sie verursacht wurden, die Installationsanweisungen oder das Einrichten des Mindestsystems zu erfüllen hätten, nicht haftbar gemacht werden, die Sie hätten vermeiden können. Anforderungen von uns.

11.7 Während wir angemessene Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass der Inhalt der Website und der mobilen Anwendung korrekt, aktuell und vollständig ist, haben wir keine Kontrolle über den Inhalt der von Drittanbietern bereitgestellten Informationen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Website und/oder für mobile Anwendungsinhalte oder Inhalte, die als Teil der Dienste bereitgestellt werden. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler oder Unterlassungen oder für den Inhalt, der veraltet ist. Bestimmte Funktionen der Website und der mobilen Anwendung beruhen auf Daten, die von Ihnen bereitgestellt wurden, um Ausgaben zu generieren. Sie sollten die Genauigkeit und Vollständigkeit von Inhalten bestätigen, bevor Sie sich darauf verlassen.

11.8 Diese Klausel 11 überlebt die Beendigung der Vereinbarung.

Vertraulichkeit

12.1 Wir und Sie verpflichten sich jeweils zu irgendeinem Zeitpunkt, um eine Person vertrauliche Informationen über das Geschäft, die Angelegenheiten, die Angelegenheiten, die Kunden, die Kunden oder die Lieferanten des anderen zu offenbaren, außer wie in Abschnitt 12.2 zulässig.

12.2 Wir und Sie können jeweils die vertraulichen Informationen des anderen offenlegen:

 • An diese unserer jeweiligen Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vertreter, Subunternehmer oder Berater, die solche Informationen zum Zwecke der Ausübung unserer jeweiligen Rechte oder der Erfüllung unserer jeweiligen Verpflichtungen aus der Vereinbarung kennen müssen. Wir und Sie werden jeweils sicherstellen, dass solche Angestellten, Beamten, Vertreter, Subunternehmer oder Berater diese Klausel 12 einhalten; Und
 • Wie gesetzlich vorgeschrieben sein, ein Gericht für zuständige Gerichtsbarkeit oder eine staatliche oder regulatorische Behörde.

12.3 Jeder von Ihnen und uns kann nur die vertraulichen Informationen des anderen verwenden, um unsere jeweiligen Rechte auszuüben oder unsere jeweiligen Verpflichtungen aus der Vereinbarung zu erfüllen.

Beendigung

13.1 Wir behalten uns das Recht vor, die Vereinbarung und die Nutzung der Kiosk -Anwendung, der mobilen Anwendung, der Website und/oder der in der Kiosk -Anwendung, der Website und/enthaltenen Produkte oder Dienstleistungen zu kündigen, und/oder/oder/oder/oder//oder Ihre Dienstleistungen oder die mobile Bewerbung, unmittelbar nach unserer Kündigung schriftlich an die von Ihnen angegebene E -Mail -Adresse, die Sie registriert haben (oder eine E -Mail und Bedingungen; oder (ii) geltendes Gesetz (einschließlich der Verwendung der Dienste für betrügerische oder kriminelle Zwecke).

13.2 Sie können diese Vereinbarung jederzeit sofort kündigen, indem Sie uns unter helpdesk@onebanx.com per E -Mail senden.

13.3 Wenn Sie die Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zurückziehen, werden Zugriff auf die Website, die mobile Anwendung und die Dienste ausgesetzt oder gekündigt.

13.4 Wir können Ihren Zugriff auf die Dienste stornieren, wobei ((i) Ihr Zugriff auf die Dienste für eine begrenzte Zeit und diese Periode abgelaufen ist; oder (iii), die in diesen Bedingungen anders angegeben sind.

13.5 Beendigung der Vereinbarung wirkt sich nicht auf Ihre oder unsere Rechte und Rechtsmittel aus, die wie bei der Kündigung aufgenommen wurden.

13.6 Jede Bestimmung der Vereinbarung, die ausdrücklich oder implizit in die oder nach Beendigung in Kraft treten oder in Kraft treten soll, bleibt in voller Kraft und Wirkung.

Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle

14.1 Wir haftet nicht oder verantwortlich für eine Versäumnis, einen unserer Verpflichtungen aus der Vereinbarung auszuführen, oder es wird durch ein Ereignis von Gewalt verursacht.

14.2 Wenn ein Ereignis der Majee stattfindet, das die Erfüllung unserer Verpflichtungen aus der Vereinbarung beeinflusst:

 • Wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren, um Sie zu benachrichtigen.
 • Unsere Verpflichtungen aus der Vereinbarung werden ausgesetzt und die Erfüllung unserer Verpflichtungen werden für die Dauer des Gewaltverwalters erweitert. Und
 • Sie können die Vereinbarung kündigen, indem Sie uns gemäß Klausel 13.2 benachrichtigen.

Nutzungsbedingungen

15.1 Durch die Nutzung der Website, der mobilen Anwendung, der Kiosk -Anwendung und/oder der Dienste bestätigen Sie, dass Sie diese Bedingungen akzeptieren und sich damit einverstanden erklären, sie einzuhalten. Wenn Sie nicht zustimmen, dürfen Sie die Website, die mobile Anwendung, die Kiosk -Anwendung und die Dienste nicht verwenden (und sofort aufhören).

15.2 Sie können die Website, die mobile Anwendung, die Kiosk -Anwendung und/oder die Dienste nur für rechtmäßige Zwecke verwenden. Sie dürfen die Website, die mobile Anwendung, die Kiosk -Anwendung und/oder die Dienste nicht nutzen:

 • in irgendeiner Weise, die gegen alle geltenden, nationalen oder internationalen Recht oder Regulierung verstößt;
 • in irgendeiner Weise, die rechtswidrig oder betrügerisch ist oder rechtswidrigen oder betrügerischen Zwecke oder Wirkung hat;
 • zum Zwecke des Schadens oder des Versuchs, Minderjährige in irgendeiner Weise zu schaden;
 • wissentlich übertragen, senden oder hochladen Materials oder Daten, die Viren, Trojaner, Würmer, Zeitbomben, Tastenanschläge, Spyware, ADware oder andere schädliche Programme oder ähnliche Computercode enthält, um den Betrieb einer Computersoftware oder einer Computersoftware oder einer ähnlichen Computercode zu beeinflussen Hardware.

Kommunikation zwischen uns

16.1 Wenn wir uns in diesen Bedingungen auf „schriftlich“ beziehen, enthält dies E -Mail.

16.2 Jede Mitteilung oder andere Kommunikation, die gemäß oder im Zusammenhang mit der Vereinbarung verabreicht wird, muss schriftlich und persönlich geliefert werden, von vorbezahlten erstklassigen Posts oder einem anderen Lieferservice für den nächsten Arbeitstag oder E-Mails oder E-Mails gesendet werden.

16.3 Eine Mitteilung oder eine andere Kommunikation gilt als empfangen:

 • bei der persönlichen Lieferung, bei der Unterschrift eines Lieferbelegs oder zum Zeitpunkt der Bekanntmachung an der ordnungsgemäßen Adresse;
 • wenn er vom vorbezahlten erstklassigen Post oder einen anderen Lieferservice für den nächsten Arbeitstag um 9.00 Uhr am zweiten Arbeitstag nach der Veröffentlichung gesendet wurde; oder
 • Wenn er am nächsten Arbeitstag nach der Übertragung um 9.00 Uhr per E-Mail gesendet wird, vorbehaltlich 16.8.

16.4 Bei der Nachweis des Dienstes einer Mitteilung reicht es aus, im Falle eines Briefes nachzuweisen, dass ein solcher Brief ordnungsgemäß behandelt, gestempelt und in die Post platziert wurde, und im Fall einer E -Mail, dass dies das ordnungsgemäß behandelt, gestempelt und platziert wurde, und im Fall einer E -Mail das Diese E -Mail wurde an die angegebene E -Mail -Adresse des Adressaten gesendet.

16.5 Die Bestimmungen dieser Klausel gelten nicht für die Dienstleistung von Verfahren oder anderen Dokumenten in rechtlichen Schritten.

16.6 Informationen, z. B. Informationen zur Kiosk -Anwendung, die mobile Anwendung, Informationen zu Ihrer expliziten Zustimmung zur Verwendung offener Bankwesen (gemäß Abschnitt 3.2), Informationen zu Kosten und zugehörigen Gebühren sowie anderen relevanten Änderungen Auf die Website wird Ihnen per E -Mail mit der von Ihnen angegebenen E -Mail -Adresse mitgeteilt, die Sie bei der Registrierung angegeben haben (oder eine E -Mail -Adresse, die Sie anschließend angeben).

16.7 Wir übernehmen die Konformität mit authentischen Originalen aller Dokumente, die uns als Kopien (einschließlich elektronischer Kopien) eingereicht wurden.

16.8 Jede Mitteilung oder Kommunikation, die wir Ihnen per E -Mail zur Verfügung stellen wurde empfangen, als die Geschäftszeiten am folgenden Geschäftstag wieder aufgenommen wurden.

Allgemein

17.1 Zuordnung und Übertragung

Wir können unsere Rechte und Pflichten aus der Vereinbarung an eine andere Organisation übertragen oder übertragen, werden Sie jedoch immer schriftlich oder durch das Posten auf der Website informieren, wenn dies geschieht. Wenn Sie eine solche Zuordnung oder Übertragung ablehnen, können Sie die Vereinbarung gemäß Abschnitt 13.2 kündigen.

Sie dürfen Ihre Rechte oder Ihre Verpflichtungen aus der Vereinbarung nur an eine andere Person abweisen oder übertragen, wenn wir schriftlich zustimmen.

17.2 Variation

Abgesehen davon, wie in Abschnitt 1.8 (Änderungen) dargelegt, wirkt sich jede Variation der Vereinbarung nur aus, wenn dies von Ihnen und uns (oder unseren jeweiligen autorisierten Vertretern) geschrieben und signiert wird.

17.3 Verzicht

Wenn wir nicht darauf bestehen, dass Sie eine Ihrer Verpflichtungen aus der Vereinbarung erfüllen oder unsere Rechte gegen Sie nicht durchsetzen oder wenn wir dies verzögern, bedeutet dies nicht, dass wir auf unsere Rechte gegen Sie oder diese aufgenommen haben müssen diese Verpflichtungen nicht einhalten. Wenn wir auf irgendwelche Rechte verzichten, werden wir dies nur schriftlich tun, und das bedeutet nicht, dass wir automatisch auf ein Recht verzichten, das mit einem späteren Standard von Ihnen im Zusammenhang mit Ihnen im Zusammenhang mit Ihnen verzichtet.

17.4 Abfindung

Jeder Absatz dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen funktioniert separat. Wenn ein Gericht oder eine relevante Behörde entscheidet, dass einer von ihnen rechtswidrig oder nicht durchsetzbar ist, bleiben die verbleibenden Absätze in voller Kraft und Wirkung.

Términos y condiciones

Al usar este sitio o nuestra aplicación, usted acepta estos términos y condiciones.

Sobre nosotros

1.1 Detalles de la empresa

Estos términos y condiciones están entre usted (el cliente) y " Sentenial Limited ", (número de la compañía 065664456), que se cotiza como " Nuapay " una empresa registrada en Inglaterra con el número de IVA 938301035 y tiene su oficina registrada en 4th Floor, 35 Great St. Helen's, London, EC3A 6AP (en estos términos y condiciones " Sentenial ") que actúa a través de su agente, Unified Financial Limited (número de compañía SC648489), cotizando como" OneBanx ", una compañía registrada en Escocia con el número de IVA 343717596 y tener su oficina registrada y la dirección de negociación principal en A999A903, (en estos términos y condiciones" A999999 ").

En estos términos y condiciones, las referencias a "nosotros", "nosotros" o "nuestro" son referencias a Sentenial , actuando a través de OneBanx como su agente.

1.2 Estos términos y condiciones

Estos son los términos y condiciones en los que le brindamos acceso a nuestros servicios.

Lea estos términos y condiciones cuidadosamente antes de aceptarlos. Estos términos y condiciones le dicen quiénes somos, cómo le proporcionaremos los servicios, cómo usted y nosotros podemos cambiar o terminar el acuerdo, qué hacer si hay un problema y otra información importante. Si cree que hay un error en estos términos y condiciones, contáctenos para discutir.

1.3 Contactándonos

Para contactarnos, llame a nuestro equipo de servicio al cliente en 0141 488 0403 o correo electrónico helpdesk@onebanx.com Cómo darnos un aviso formal de cualquier asunto bajo el acuerdo se establece en la cláusula 16.2.

1.4 Nuestro regulador

Sentenial está autorizado y regulado por el Financial Conduct Authority (FCA). El número registrado de Sentenial es 624067. OneBanx es un agente de PSD de Sentenial, registrado con la FCA bajo el número registrado 936544. Se puede acceder al registro de servicios financieros de la FCA en www.fca.org.uk/register . También puede comunicarse con la FCA en 0800 111 6768 o 0300 008082 o por consumer.enquiries@fca.org.uk .

1.5 Otros términos que se aplican a usted

Estos términos y condiciones se refieren e incorporan los siguientes términos adicionales, que también se aplican a su uso del sitio web y los servicios:

1.5.1 Declaraciones de privacidad

Sentenial solo usará sus datos personales como se establecen en su Aviso de privacidad, una copia de la cual puede encontrar aquí: https://www.nuapay.com/en/privacy-policy/ . OneBanx solo usará sus datos personales como se establecen en su Aviso de privacidad, una copia de la cual puede encontrar aquí: https://onebanx.com/privacy-policy/ .

1.5.2 Política de cookies

La política de cookie OneBanx está contenida dentro del aviso de privacidad OneBanx y establece información sobre las cookies en el sitio web.

1.6 Derecho de gobierno y jurisdicción

Estos términos y condiciones se rigen por las leyes de Escocia y usted y nosotros, cada uno, acordamos irrevocablemente presentar todas las disputas que surgen de o en relación con estos términos y condiciones a la jurisdicción exclusiva de los tribunales escoceses.

1.7 Definiciones

En estos términos y condiciones, los siguientes términos tienen los siguientes significados:

Account Information Service Provider o AISP significa un proveedor de servicios de pago que con su permiso puede acceder a la información de su cuenta bancaria, como cuentas, saldos, transacciones y beneficiarios, etc.

Código de acceso es el código numérico que asignó durante el proceso de registro para acceder a la aplicación móvil en su dispositivo móvil y autorizar algunas acciones;

Mandato de cuenta significa nuestro formulario de mandato de perfil de usuario de plantilla en el que nos autoriza a aceptar instrucciones de los usuarios;

Acuerdo significa el acuerdo legal entre usted y nosotros que actúan a través de nuestro agente de PSD, OneBanx , que incluye el mandato de cuenta, estos términos y condiciones, las declaraciones de privacidad y [cualquier aviso de] tarifas y cargos que se le notifiquen o los usuarios (s) de vez en cuando;

Día hábil significa un día (que no sea un sábado, domingo o feriado público) en el que generalmente estamos abiertos para negocios en el Reino Unido, y en relación con los marcos de tiempo de ejecución con respecto a un pago a una cuenta con otra Banco, en el que el banco del beneficiario también está abierto para negocios. Un "día no comercial" es cualquier día que no sea un día hábil;

Horario comercial significa de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. hora del Reino Unido en un día hábil;

Network de compensación significa un sistema de compensación electrónica en el que las transacciones de pago se intercambian entre las instituciones financieras (por ejemplo, STEP2 SEPA Credit Transfer (SCT) Service, Faster Payments Scheme Limited, BACS Direct Credit Scheme );

Cliente significa usted;

Legislación de protección de datos significa todas las leyes aplicables que se relacionan con la protección de datos, la privacidad, el uso de la información relacionada con las personas y los derechos de información de las personas, incluidos, entre otros, el GDPR, el Reglamento de Protección de Datos del Reino Unido, los datos Ley de Protección de 2018, Reglamento de privacidad y comunicación electrónica (Directiva EC) 2003, y todas las regulaciones realizadas bajo dichos actos o regulaciones y en cada caso tal como se puede enmendar o reemplazar de vez en cuando;

Débito directo Instrucción significa una instrucción de usted para nosotros, autorizando un biller para recaudar cantidades variables o fijas de su cuenta bancaria;

Preguntas frecuentes significa la información sobre nuestros servicios según lo dispuesto en el sitio web en la sección de preguntas frecuentes;

Fuerza mayor significa cualquier evento que esté fuera de nuestro control razonable, incluida la falta de disponibilidad o el desempeño defectuoso de las redes de comunicación o las fuentes de energía, cualquier acto de Dios, cualquier acto u omisión de la autoridad gubernamental u otra autoridad competente, los incendios, las huelgas, las huelgas industriales disputa, disturbios, guerra, disturbios civiles, revolución, acto de terrorismo, incapacidad para obtener materiales, embargo, rechazo de licencia, robo, destrucción, denegación de ataques de servicio, acceso no autorizado a sistemas o registros informáticos, programas, equipos o datos Servicios, desglose de planta o maquinaria, inundaciones u otras condiciones climáticas adversas;

GDPR significa la regulación general de protección de datos ((UE) 2016/679).

Derechos de propiedad intelectual significa patentes, diseños registrados, marcas registradas, marcas de servicio, derechos de diseño y derechos de base de datos (ya sea registrable o de otro tipo), solicitudes para cualquiera de los derechos de autor anteriores (incluidos los derechos de autor en el código fuente, el código de objetos, los manuales de procedimientos y documentación relacionada), conocimientos, comercios o nombres comerciales y otros derechos u obligaciones similares, ya sea registrable o no en ningún país (incluido el Reino Unido e Irlanda) y todos los derechos de un carácter similar o correspondiente que subsisten en cualquier parte del mundo;

Aplicación del quiosco significa la herramienta accesible en el quiosco OneBanx que permite a los usuarios registrar y acceder a nuestros productos y servicios;

Límites significa los límites de transacción, servicio, alojamiento, pago y retiro establecidos por nosotros a nuestro exclusivo criterio según lo dispuesto en la cláusula 10;

Aplicación móvil significa la aplicación descargada al dispositivo móvil del usuario para registrar y acceder a nuestros productos y servicios;

Dispositivo móvil significa un dispositivo Android o iOS que cumple con los requisitos mínimos para la aplicación móvil registrada al usuario;

Banca abierta significa el uso de servicios AISP y PISP proporcionados por nosotros;

OneBanx ATM significa una máquina cajera automatizada OneBanx ubicada en una ubicación OneBanx que incorpora la aplicación de quiosco y a través de la cual los clientes pueden usar los servicios (como se describe más particularmente en la cláusula 4 (nuestros servicios), y que puede ser: (I (yo yo yo. ) autoservicio; o (ii) tripulado por un cajero de OpenBanks;

Aviso de privacidad OneBanx Tiene el significado dado en la cláusula 1.5.1;

Originator significa un factor de facturas autorizado para tomar pagos de cuentas utilizando un esquema de débito directo;

Código de contraseña significa el código numérico secreto de seis dígitos que debe ser establecido y utilizado por un usuario para acceder a los Servicios;

solicitud de pago significa funcionalidad para permitirle generar una URL única que contenga la información requerida para realizar un pago;

Proveedor de servicios de pago significa una empresa que ofrece servicios de pago, cuenta y/o información;

Datos personales significa datos relacionados con un individuo vivo que se puede identificar o puede identificarse a partir de los datos; o de los datos junto con otra información que se encuentra o es probable que entre en la posesión del procesador de datos;

Payment Initiation Service Provider o PISP significa un proveedor de servicios de pago que con su permiso puede iniciar pagos desde su cuenta bancaria;

Pre Autorización significa una retención temporal de una cantidad específica del saldo disponible en su tarjeta de débito (por ejemplo, al reservar un alquiler de hotel o automóvil);

Declaraciones de privacidad Medios (i) el aviso de privacidad de Sentenial; y (ii) el aviso de privacidad OneBanx , que establece cómo Sentenial y OneBanx recopilan, usan y comparten datos personales respectivamente;

Detalles de seguridad significa su nombre de usuario, código de contraseña y la autenticación de dos factores para el inicio de sesión bancario;

AVISO DE PRIVACIÓN SENTENAL Tiene el significado dado en la cláusula 1.5.1;

Servicios significa los servicios que nos brindamos de acuerdo con los términos del acuerdo;

Equipo de soporte significa el equipo de soporte OneBanx , que se puede contactar en helpdesk@onebanx.com .

Términos y condiciones significa estos términos y condiciones establecidos en este documento y modificados de vez en cuando de acuerdo con las cláusulas 1.8 y 17.2;

Proveedor de terceros o TPP significa un Account Information Service Provider que proporciona solo servicios de información de cuenta o un Payment Initiation Service Provider que proporciona solo servicios de iniciación de pagos;

Reglamento de protección de datos del Reino Unido significa el GDPR realizado según las leyes de Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte en virtud de la Sección 3 de la Ley de la Unión Europea (retirada) de 2018 y las comunicaciones de protección de datos, privacidad y electrónicas (enmiendas (enmiendas (enmiendas etc.) (salida de la UE) Regulaciones 2019, como se modifican o modifican más de vez en cuando;

Transacción subyacente significará cualquier contrato, acuerdo u otra transacción entre usted y el beneficiario, p. para el suministro de bienes y/o servicios;

Usuario (s) significa con respecto a cada perfil de usuario, el individuo autorizado para acceder y usar el perfil de usuario (es decir, usted, el cliente) y registrado de acuerdo con la cláusula 3;

Perfil de usuario significa un perfil creado por nosotros para cada usuario (como se establece en el proceso de registro en la cláusula 3) y que se utiliza para acceder a los Servicios;

Consumidor vulnerable significa una persona natural: (i) quién tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones pero quién, debido a circunstancias individuales, puede requerir ayuda para hacerlo (por ejemplo, un individuo que tiene discapacidad visual); y/o (ii) quién tiene capacidad limitada para tomar sus propias decisiones y quién requiere ayuda para hacerlo (por ejemplo, personas con discapacidades intelectuales o dificultades de salud mental);

Sitio web significa el sitio web OneBanx disponible en www.onebanx.com ; y

usted se referirá a usted, el cliente que posee un perfil de usuario, siendo un individuo, socios de cadera, sociedad limitada, compañía limitada, caridad, autoridad pública u otra entidad (corporativa o de otro tipo) (y "su" se interpretará respectivamente);

Su violación tiene el significado dado en la cláusula 5.2.

1.8 cambios

Cuando se registra en los servicios, acepta estar legalmente obligado por estos Términos y condiciones. Si no está de acuerdo con ninguno de estos términos y condiciones, no se le permitirá acceder a los Servicios.

También acepta estar legalmente vinculado por términos adicionales que pueden agregar o reemplazar algunos de estos términos y condiciones. Esto puede suceder como resultado de cualquier cambio en los Servicios y/o nuestros productos o el Sitio web. Nos comunicaremos con usted para informarle si tenemos la intención de hacer esto dándole al menos un aviso de un mes (publicando dicho cambio en el sitio web y enviándole un correo electrónico para informarle sobre los cambios). En caso de que no acepte el cambio en los términos, puede elegir dejar de usar los servicios cuando lo desee y/o puede cancelar el acuerdo notificando bajo la cláusula 13.2.

Nuestro contrato con usted

2.1 Nuestro contrato

Estos términos y condiciones se aplican a su uso del sitio web, la aplicación móvil, la aplicación y los servicios del quiosco en las ubicaciones OneBanx .

Empezando

3.1 Registro

Para registrarse en los servicios, debe tener al menos dieciocho (18) años, resultar en el Reino Unido y tener una o más cuentas con bancos con sede en el Reino Unido.

Para acceder a los servicios, necesita crear un perfil de usuario con nosotros a través de una de las siguientes plataformas:

 • en la aplicación móvil; o
 • a través de la aplicación del quiosco.

Ayuda para crear su perfil de usuario está disponible desde un cajero OneBanx con sede en nuestros quioscos.

3.2 ¿Qué necesito?

Para usar los servicios en un ATM OneBanx / Uso de la aplicación Kiosk que necesita:

 • Para haber registrado su perfil de usuario OneBanx (consulte la cláusula 3 arriba); y
 • Tenga la aplicación móvil OneBanx en su dispositivo móvil (para autenticación)

El proceso de registro

Crear su perfil de usuario en cada una de estas plataformas es el mismo y consta de los siguientes pasos:

 • Cree detalles de inicio de sesión únicos: dirección de correo electrónico y seis (6) contraseña de dígitos;
 • Ingrese información personal: primer y apellido;
 • cargar un documento oficial de identificación con foto (como pasaporte o licencia de conducir);
 • Tome y suba una fotografía "selfie"; y
 • Luego se genera su perfil de usuario.

Además, para utilizar los Servicios, deberá proporcionar información sobre sus cuentas bancarias que desee utilizar dentro de los Servicios. Usted puede agregar nuevas cuentas en cualquier momento.

Para cumplir con los requisitos reglamentarios y reducir la posibilidad de fraude, verificaremos los detalles proporcionados durante su registro con los que se llevan a cabo sobre usted en su banco seleccionado. Este proceso requerirá que autorice a su banco a divulgarnos esta información, una acción automatizada dentro de nuestras aplicaciones.

Nuestros servicios

Todos los servicios que proporciona OneBanx a los usuarios se proporcionan a través de la aplicación Kiosk en una ubicación OneBanx a través de un cajero automático OneBanx o un cajero OneBanx '. Para admitir y habilitar su uso del cajero automático OneBanx y la aplicación quiosco (incluso para autenticar e iniciar pagos) necesita la aplicación móvil instalada y trabajando en su dispositivo móvil.

4.1 ¿Qué puedes hacer?

Usando un ATM OneBanx puede:

 • pagar efectivo en su cuenta bancaria;
 • retirar efectivo de su cuenta de bancos;
 • Verifique sus equilibrios e historial de transacciones;
 • pagar facturas
 • transferir dinero entre cuentas bancarias; y
 • Obtenga ayuda para acceder o usar la funcionalidad bancaria en línea.

En algunas ubicaciones OneBanx , los cajeros OneBanx están atendidos por los cajeros OneBanx que pueden ayudarlo a usar el cajero automático OneBanx y la aplicación quiosco.

4.2 ¿Dónde y cuándo puedo hacerlo?

Puede acceder a los servicios:

 • en cualquier cajero automático OneBanx ;
 • Siempre que esté abierta la ubicación OneBanx . Consulte el sitio web o contáctenos (usando los detalles en la cláusula 1.3) para obtener una lista de ubicaciones OneBanx y horarios de apertura.

4.3 ¿Qué bancos son compatibles?

Los servicios dependen de que podamos establecer conexiones seguras con su banco. Por lo tanto, los servicios solo se pueden proporcionar cuando su banco tiene tales capacidades. Todos los principales bancos y la mayoría de los demás en el Reino Unido tienen la capacidad de respaldar conexiones seguras con nosotros.

Consulte el sitio web o contáctenos (usando los detalles en la Cláusula 1.3) para obtener una lista completa de bancos participantes.

Transacciones de pago

Los servicios usan tecnología de pago en tiempo real para mover dinero, lo que significa que las transacciones generalmente se completan en segundos. En casos raros, su banco puede introducir procedimientos que pueden retrasar este proceso. Para algunas transacciones, por ejemplo, los retiros de efectivo, puede iniciar la transacción de forma remota a través de la aplicación móvil. En tales casos, debe completar el proceso en un cajero automático OneBanx dentro de dos horas o se cancelará la transacción.

4.4 Provisión de información

Una característica de los servicios disponibles para usted es la capacidad de proporcionarle información relacionada con sus cuentas bancarias vinculadas, como su saldo actual. Para lograr esto, utilizamos los estándares de banca abierta (OB) del Reino Unido que nos permiten comunicarnos de manera segura con la mayoría de los bancos del Reino Unido.

La banca abierta es el estándar de la industria del Reino Unido sobre cómo los bancos pueden compartir la información de su cuenta bancaria con empresas reguladas por FCA como EE. UU. Podemos usar ciertos proveedores de terceros para ayudarnos a proporcionar estos servicios y compartimos información con esos proveedores de terceros. Consulte las declaraciones de privacidad para obtener más información sobre cómo se utilizan y almacenan sus datos personales.

4.5 Corrección de errores de entrada

Nuestro proceso le permite verificar y modificar cualquier error antes de que se finalice y procese el pago. Verifique la solicitud cuidadosamente antes de confirmarla en la aplicación Kiosk o mediante la aplicación móvil. Usted es responsable de garantizar que su solicitud y cualquier especificación presentada por usted sea completa y precisa.

4.6 Mantenerlo en control

Las regulaciones bajo las cuales operamos nos obligan a buscar su consentimiento para llevar a cabo varios aspectos de los procesos. Esto es para protegerlo del fraude de manera similar a la proporcionada por una tarjeta de chip y pin. Hay tres elementos en los que se captura su consentimiento que se describe a continuación.

Durante el proceso de registro, tiene la oportunidad de revisar y recibir una copia de estos términos y condiciones. Al completar el registro, su consentimiento se requiere para confirmar que acepta y cumplirá con estos Términos y Condiciones.

En segundo lugar, se requiere su consentimiento para permitirnos acceder a los detalles mantenidos dentro de su (s) cuenta (s) bancaria (s), se requiere dicho acceso para permitirnos proporcionarle información como su saldo actual o detalles de las transacciones procesadas.

Finalmente, se requiere su consentimiento para permitirnos actuar cualquier instrucción de pago emitida por usted a través de la aplicación móvil o la aplicación Kiosk.

A través de un mayor nivel de protección para usted, en el caso de que accedamos a los datos mantenidos en su banco o cuando inicie un pago, se le solicitará que confirme su aprobación de la acción directamente con su banco. Este proceso se automatiza dentro de las aplicaciones móviles y quioscas.

4.7 Cuidado y habilidad razonables

Le garantizamos que los servicios se proporcionarán utilizando atención y habilidad razonables y de conformidad con todos los estándares regulatorios aplicables. Consulte la cláusula 7 (Servicios) y la cláusula 11 (limitación de responsabilidad) para obtener más detalles sobre nuestra responsabilidad hacia usted.

4.8 Cliente vulnerable

Cuando entendemos o sospechemos razonablemente que usted es vulnerable, actuaremos de acuerdo con nuestra política vulnerable de clientes para proporcionarle los servicios.

Tus obligaciones

5.1 Es su responsabilidad asegurarse de que (y usted acepte eso):

 • Tienes al menos dieciocho (18) años de edad y resides en el Reino Unido;
 • Cualquier información que nos proporcione es completa y precisa;
 • Nos proporcionará dicha cooperación, información y materiales, como podemos requerir razonablemente para suministrarle los servicios y garantizar que dicha información sea completa y precisa;
 • No involucrará a otra persona, empresa, asociación u otra entidad para acceder a los servicios en su nombre;
 • Mantendrá los detalles de su perfil de usuario (incluido su código de acceso) seguros y no los revelará a ningún tercero. Si sabe o sospecha que alguien más que usted conoce su código de identificación de usuario o código de contraseña, debe notificarnos de inmediato.

5.2 Si nuestra capacidad de realizar los Servicios es evitada o retrasada por cualquier falla para cumplir con cualquier obligación enumerada en la Cláusula 5.1 ("Su incumplimiento"):

 • Tendremos derecho a suspender el rendimiento de los Servicios hasta que remedie su violación y confiar en su incumplimiento para aliviarnos del rendimiento de los Servicios, en cada caso en la medida en que su incumplimiento evite o retrase el rendimiento de los Servicios. En ciertas circunstancias, su incumplimiento puede derecho a finalizar estos Términos y condiciones bajo la cláusula 13 (terminación); y
 • No seremos responsables de los costos o pérdidas que sostenga o incurra que surjan directa o indirectamente de nuestra falla o demora para realizar los servicios derivados de su violación.

Requisitos de Know Your Customer (KYC)

6.1 Estamos obligados a la ley que realice un monitoreo continuo de todos nuestros clientes, y las transacciones realizadas para o con nuestros clientes, incluidos usted para cumplir con las obligaciones de KYC. Esto incluye monitorear instrucciones y transacciones para la prevención y detección de delitos financieros.

6.2 Usted acepta que nos proporcionará toda la información que requerimos razonablemente (por ejemplo, para crear un perfil de usuario y realizar la relación comercial prescrita por cualquier ley aplicable) y firmará todos los documentos que solicitamos razonablemente de su tiempo a tiempo, incluido cualquier documento relevante para confirmar los detalles que nos ha declarado (incluida la residencia fiscal).

6.3 Usted acepta que nos proporcionará información correcta, precisa y veraz. Debe notificarnos inmediatamente por escrito de cualquier cambio en las circunstancias que puedan hacer que la información proporcionada sea incompleta o inexacta. Los cambios en las circunstancias pueden ser, pero no se limitan a: dirección de residencia, nacionalidad, datos de contacto, cuentas bancarias minoristas mantenidas con otras instituciones financieras, firmantes autorizados, usuarios autorizados y/ o personas que tienen un poder notarial.

Servicios

7.1 No garantizamos que la aplicación del quiosco, la aplicación móvil, el sitio web y/o cualquier contenido en él o que se proporcione como parte de los Servicios siempre estará disponible, ininterrumpida o gratuita. Nos reservamos el derecho de suspender, retirar o restringir el acceso a la aplicación del quiosco, la aplicación móvil y/o los servicios, o cualquier parte de los mismos, en cualquier momento que consideremos que existe o es probable que haya una violación de seguridad o tenga otra operación operativa preocupaciones.

7.2 La aplicación del quiosco, la aplicación móvil y/o el sitio web pueden no estar disponibles de vez en cuando para que realicemos actualizaciones de mantenimiento y seguridad planificadas y no planificadas. Buscaremos proporcionar un aviso razonable de esto (excepto en el caso de emergencia o mantenimiento no planificado).

7.3 No estamos obligados a restaurar ninguno de sus datos que se puedan eliminar en el curso de suspender, retirar o restringir su acceso a los Servicios. Es su responsabilidad almacenar cualquier material o datos que pueda necesitar de vez en cuando.

7.4 Usted es responsable de hacer todos los arreglos necesarios para que tenga acceso al sitio web, incluido el suministro y mantenimiento de cualquier equipo utilizado para acceder al sitio web. Usted es el único responsable de cualquier costo de telecomunicaciones que incurra mientras usa el sitio web o la aplicación móvil.

Quejas

8.1 ¿Qué pasa si tengo una queja?

Siempre estamos tratando de mejorar nuestros servicios y tomamos en serio cualquier cosa que le esté causando preocupación. Esto nos ayuda a mejorar su experiencia y asegurarnos de que esté satisfecho con nuestro servicio.

8.2 Cómo contactarnos sobre una queja

Entendemos que no todos se sienten cómodos utilizando métodos modernos de comunicación para plantear una preocupación. Tenemos una variedad de formas de contactarnos, incluidos métodos más tradicionales. Si tiene una queja, puede;

 • Llámenos al 0141 488 0403 de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.;
 • Envíe una carta a 4th Floor Saltire Court C/O Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Llp, 20 Castle Terrace, Edinburgh, Scotland, EH1 2EN ; o
 • Envíenos un correo electrónico al helpdesk@onebanx.com .

Siempre preferimos escuchar las preocupaciones directamente de usted. Cuando plantee una preocupación, buscaremos reconocerlo dentro de las 24 horas (o si nos ha contactado por carta, tan pronto como recibamos su correspondencia) para asegurarse de que se sienta escuchado. Para ayudarnos a investigar, necesitaremos:

 • Su nombre completo, dirección y un número de teléfono diurno preferido;
 • Su dirección de correo electrónico;
 • una descripción de las circunstancias y hechos que le han dado motivos para quejarse; y
 • Detalles del impacto que el tema relevante ha tenido en usted.

8.3 ¿Qué pasa después?

Investigaremos todas las quejas. Si su queja trata sobre un servicio relacionado con el pago que brindamos, nuestro objetivo es responder en su totalidad dentro de los quince (15) días hábiles y hacerle saber qué está sucediendo a medida que avanzamos con cualquier preocupación. Si hay circunstancias excepcionales más allá de nuestro control, podemos tomar hasta treinta y cinco (35) días hábiles, pero si este es el caso, le escribiremos para informarle por qué necesitamos más tiempo. Si su queja se trata de cualquier otra parte de nuestro servicio, le enviaremos nuestra respuesta dentro de las seis (6) semanas. Nuestra respuesta establecerá lo que ha demostrado nuestra investigación y qué pasos tomaremos para asegurarnos de que los problemas que otorgan a su queja no vuelvan a suceder.

8.4 ¿Qué pasa si no estoy satisfecho con el resultado de mi queja?

Si no está satisfecho después de nuestra investigación, dependiendo de la naturaleza de su queja, un proveedor alternativo de resolución de disputas puede ayudar. Le proporcionaremos los detalles de los proveedores aplicables si desea intensificar su preocupación aún más. Por ejemplo, si usted es un individuo y su queja se trata de su archivo de crédito o servicios financieros, entonces tiene derecho a remitir su queja al servicio del Defensor del Pueblo Financiero (el "Defensor del Pueblo"). El defensor del pueblo es un organismo público independiente que tiene como objetivo resolver disputas entre los consumidores y los negocios en los servicios financieros. Las empresas, organizaciones benéficas y fideicomisos más pequeñas también pueden consultar las quejas del Defensor del Pueblo sobre algunos temas, como los archivos de información comercial que tenemos sobre ellos. Es gratis usar sus servicios y son independientes.

Los datos de contacto para el Defensor del Pueblo son:

Derechos de propiedad intelectual

9.1 Todos los derechos de propiedad intelectual en o surgen de o en relación con los servicios proporcionados a través del cajero automático OneBanx , la aplicación Kiosk, la aplicación móvil, el sitio web y la información contenida en el sitio web y la aplicación móvil, es propiedad de OneBanx o tiene licencia o subicensada a OneBanx . Todo el contenido en la aplicación del quiosco, el sitio web y la aplicación móvil están sujetos a derechos de autor con todos los derechos reservados.

9.2 Las imágenes, las marcas y las marcas también están protegidas por las leyes de propiedad intelectual y no pueden reproducirse ni apropiarse de ninguna manera sin el permiso de sus respectivos propietarios.

9.3 No debe eliminar ningún reconocimiento de que OneBanx o cualquiera de los contribuyentes de OneBanx "es el autor de cualquier sitio web o aplicación móvil del contenido de la aplicación Kiosk.

9.4 Puede descargar o imprimir contenido o secciones o páginas individuales del sitio web solo para su uso e información personal, siempre que cualquier copia le haya adjunto los avisos y/o descargo de responsabilidad de propiedad relevantes. Cualquier material descargado o obtenido de otra manera a través del sitio web se realiza a su propia discreción y riesgo y usted es el único responsable de cualquier daño a su sistema informático o dispositivo móvil y/o cualquier pérdida de datos que resulte de la descarga de dicho material.

9.5 No debe modificar, adaptar, copiar, descargar o publicar material del sitio web ni almacenar ninguna parte del sitio web en ningún otro sitio web o incluirlo en ningún sistema de recuperación electrónica pública o privada.

9.6 No debe usar ilustraciones, fotografías, secuencias de video o audio o ningún gráfico por separado de ningún texto o explicación que acompañe.

9.7 " OneBanx " es una marca registrada del Reino Unido de Unified Financial Limited . No se le permite usarlo sin la aprobación de OneBanx ".

Dependencia de la información

El contenido en la aplicación móvil, el sitio web y cualquier información que se le proporcione como parte de los Servicios se proporciona solo para información general. No está destinado a ascender a los consejos sobre los que debe confiar y debe recibir asesoramiento profesional o especializado antes de tomar o abstenerse de cualquier acción sobre la base del contenido de la aplicación móvil, el sitio web y/o proporcionado a través de los Servicios . Al enviar contenido, confirma y acepta que el propietario de ese contenido ha acordado expresamente que, sin ningún límite de tiempo particular, y sin el pago de tarifas, podemos usar el contenido para los fines establecidos en estos Términos y condiciones.

Limitación de responsabilidad

11.1 Nada en el acuerdo limita o excluye nuestra responsabilidad por:

 • muerte o lesión personal causada por nuestra negligencia, o la negligencia de nuestros empleados, agentes o subcontratistas;
 • fraude o tergiversación fraudulenta; o
 • Cualquier tarea que tengamos en virtud de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 o las Reglas de la Financial Conduct Authority , ni ninguna otra responsabilidad que no pueda ser limitada o excluida por la ley aplicable.

11.2 Sujeto a la cláusula 11.1, en la medida permitida por la ley, excluyimos todas las condiciones, garantías, representaciones y otros términos que pueden aplicarse al sitio web, la aplicación móvil, la aplicación del quiosco y/o cualquier contenido en ellas o Servicios a los que se accede a través de ellos, ya sea expresos o implícitos.

11.3 Sujeto a la cláusula 11.1, no seremos responsables ante usted, en o en relación con estos términos y condiciones para lo siguiente donde no hemos causado la violación:

 • acceso no autorizado o alteración de sus transmisiones o datos;
 • cualquier inexactitud o incompletitud de cualquier información recibida por usted o por nosotros a través de la aplicación Kiosk, la aplicación móvil y/o el sitio web como parte de los Servicios;
 • Pérdida de uso o corrupción de software, datos o información (guarde donde esto sea causado por el contenido digital defectuoso proporcionado por nosotros en cuyo caso se aplica la cláusula 11.6).

11.4 Cuando el sitio web y/o la aplicación móvil contienen enlaces a otros sitios y recursos proporcionados por terceros, estos enlaces se proporcionan solo para su información. Dichos enlaces no deben ser interpretados como aprobación por nosotros de esos sitios web vinculados o información que obtenga de ellos. No tenemos control sobre el contenido de esos sitios o recursos.

11.5 Somos responsables ante usted por la pérdida y daños previsibles causados ​​por nosotros. Si no cumplimos con estos Términos y condiciones, somos responsables de la pérdida o daño que sufra que es un resultado previsible de que rompamos estos Términos y condiciones o que no usamos el cuidado y la habilidad razonables, pero no somos responsables de ninguna pérdida. o daño que no es previsible. La pérdida o el daño es previsible si es obvio que sucederá o si, en el momento en que se hizo el acuerdo, tanto nosotros como usted sabía que podría suceder.

11.6 Si el contenido digital defectuoso que hemos suministrado daños por un dispositivo o contenido digital que le pertenece y esto es causado por nuestra falla en utilizar el cuidado y la habilidad razonables, repararemos el daño o le pagaremos una compensación. Sin embargo, no seremos responsables de daños que podría haber evitado siguiendo nuestro consejo para aplicar una actualización que se le ofrece sin cargo o por daños causados ​​por usted no seguir correctamente las instrucciones de instalación o tener el sistema mínimo Requisitos aconsejados por nosotros.

11.7 Si bien tomamos medidas razonables para garantizar que el contenido del sitio web y la aplicación móvil sea preciso, actual y completo, no tenemos control sobre el contenido de la información proporcionada por los proveedores de terceros. No aceptamos responsabilidad por la precisión o integridad del sitio web y/o contenido o contenido de la aplicación móvil proporcionada como parte de los Servicios. No aceptamos responsabilidad por ningún error u omisión o para que el contenido esté desactualizado. Ciertas características del sitio web y la aplicación móvil dependerán de los datos proporcionados por usted para generar salida. Debe confirmar la precisión e integridad de cualquier contenido antes de confiar en él.

11.8 Esta cláusula 11 sobrevivirá a la terminación del acuerdo.

Confidencialidad

12.1 Nosotros y cada uno de los cuales no se emprendemos en ningún momento para revelar a ninguna persona cualquier información confidencial sobre los negocios, asuntos, clientes, clientes o proveedores de los demás, excepto según lo permitido por la cláusula 12.2.

12.2 Nosotros y cada uno puede revelar la información confidencial del otro:

 • a tales de nuestros respectivos empleados, funcionarios, representantes, subcontratistas o asesores que necesitan conocer dicha información a los efectos de ejercer nuestros derechos respectivos o llevar a cabo nuestras respectivas obligaciones bajo el acuerdo. Nosotros y usted nos aseguraremos de que dichos empleados, funcionarios, representantes, subcontratistas o asesores cumplan con esta cláusula 12; y
 • Como puede exigir la ley, un tribunal de jurisdicción competente o cualquier autoridad gubernamental o reguladora.

12.3 Cada uno de ustedes y nosotros solo puede usar la información confidencial del otro con el fin de ejercer nuestros derechos respectivos o cumplir con nuestras obligaciones respectivas en virtud del acuerdo.

Terminación

13.1 Nos reservamos el derecho en cualquier momento de rescindir el acuerdo y su uso de la aplicación quiosco, la aplicación móvil, el sitio web y/o cualquier producto o servicio contenido u obtenido a través de la aplicación de quiosco, el sitio web y/// o la aplicación móvil, inmediatamente después de darle un aviso por escrito a la dirección de correo electrónico proporcionada por usted cuando se registró (o cualquier dirección de correo electrónico que proporcione posteriormente) si tenemos motivos razonables para sospechar que está incumpliendo (i) estos términos Y condiciones; o (ii) cualquier ley aplicable (incluido el uso de los Servicios para cualquier propósito fraudulento o criminal).

13.2 Puede finalizar este Acuerdo inmediatamente en cualquier momento enviándonos un correo electrónico a helpdesk@onebanx.com .

13.3 Si retira el consentimiento para el procesamiento de sus datos personales, el acceso al sitio web, la aplicación móvil y los servicios se suspenderán o terminarán.

13.4 Podemos cancelar su acceso a los servicios donde ((i) su acceso a los Servicios es por tiempo limitado y ese período expira; o (iii) como se establece en estos Términos y condiciones.

13.5 La terminación del acuerdo no afectará a sus derechos y recursos que se han acumulado en la terminación.

13.6 Cualquier disposición del acuerdo que expresamente o por implicación pretenda entrar o continuar en vigor en o después de la terminación permanecerá en pleno vigor y efecto.

Eventos fuera de nuestro control

14.1 No seremos responsables ni responsables de ninguna falla en el desempeño, o retrasar en el desempeño de ninguna de nuestras obligaciones bajo el acuerdo causado por cualquier caso de fuerza mayor.

14.2 Si tiene lugar un evento de fuerza mayor que afecta el desempeño de nuestras obligaciones bajo el acuerdo:

 • Nos comunicaremos con usted tan pronto como sea razonablemente posible para notificarle;
 • Nuestras obligaciones bajo el acuerdo serán suspendidas y el desempeño de nuestras obligaciones se extenderá durante la duración del evento de fuerza mayor; y
 • Puede cancelar el acuerdo notificándonos bajo la cláusula 13.2.

Condiciones de uso

15.1 Al usar el sitio web, la aplicación móvil, la aplicación del quiosco y/o los servicios, confirma que acepta estos términos y condiciones y que acepta cumplir con ellos. Si no está de acuerdo, no debe usar (y debe dejar de usar de inmediato) el sitio web, la aplicación móvil, la aplicación Kiosk y los servicios.

15.2 Puede usar el sitio web, la aplicación móvil, la aplicación del quiosco y/o los servicios solo para fines legales. No puede utilizar el sitio web, la aplicación móvil, la aplicación del quiosco y/o los servicios:

 • de cualquier manera que infrinja cualquier derecho o regulación aplicable, nacional o internacional;
 • de cualquier manera que sea ilegal o fraudulento o tenga algún propósito o efecto fraudulento ilegal o fraudulento;
 • con el propósito de dañar o intentar dañar a los menores de alguna manera;
 • Para transmitir, enviar o cargar a sabiendas cualquier material o datos que contenga virus, caballos troyanos, gusanos, bombas de tiempo, registradores de pulsación de teclas, spyware, adware o cualquier otro programa dañino o código de computadora similar diseñado para afectar adversamente el funcionamiento de cualquier software de computadora o hardware.

Comunicaciones entre nosotros

16.1 Cuando nos referimos a "por escrito" en estos términos y condiciones, esto incluye el correo electrónico.

16.2 Cualquier aviso u otra comunicación otorgada bajo o en relación con el Acuerdo debe ser por escrito y ser entregado personalmente, enviado por publicación previa a la primera clase u otro Servicio de entrega del día laboral del próximo día, o correo electrónico.

16.3 Se considera que se ha recibido un aviso u otra comunicación:

 • Si se entrega personalmente, en la firma de un recibo de entrega o en el momento en que el aviso se deja en la dirección adecuada;
 • Si se envía por el servicio de entrega de la próxima clase de primera clase prepaga u otro servicio de entrega del día laboral, a las 9.00 a.m. del segundo día de trabajo después de publicar; o
 • Si se envía por correo electrónico, a las 9.00 a.m., el próximo día hábil después de la transmisión, sujeto a la subcláusula 16.8.

16.4 Al demostrar el servicio de cualquier aviso, será suficiente demostrar, en el caso de una carta, que dicha carta se dirigió correctamente, estampada y colocada en el puesto y, en el caso de un correo electrónico, que Dicho correo electrónico se envió a la dirección de correo electrónico especificada del destinatario.

16.5 Las disposiciones de esta cláusula no se aplicarán al servicio de ningún procedimiento u otros documentos en ninguna acción legal.

16.6 Información, como información sobre la aplicación del quiosco, la aplicación móvil, la información relacionada con su consentimiento explícito para usar la banca abierta (de acuerdo con la cláusula 3.2), la información sobre los costos y los cargos asociados, así como otros cambios relevantes al sitio web se le notificará por correo electrónico utilizando la dirección de correo electrónico proporcionada por usted cuando se registró (o cualquier dirección de correo electrónico que proporcione posteriormente).

16.7 Asumiremos la conformidad con originales auténticos de todos los documentos que nos presentan como copias (incluidas copias electrónicas).

16.8 Cualquier aviso o comunicación que le proporcionemos por correo electrónico se considerará que ha sido recibido al momento de enviar, siempre que esto esté dentro del horario comercial, de lo contrario, se considerará que el aviso o la comunicación relevante tienen se ha recibido cuando el horario comercial se reanuda el siguiente día hábil.

General

17.1 Asignación y transferencia

Podemos asignar o transferir nuestros derechos y obligaciones bajo el acuerdo a otra entidad, pero siempre le notificaremos por escrito o publicando en el sitio web si esto sucede. Si se opone a dicha asignación o transferencia, puede cancelar el acuerdo de conformidad con la cláusula 13.2.

Solo puede asignar o transferir sus derechos o sus obligaciones bajo el acuerdo a otra persona si estamos de acuerdo por escrito.

17.2 Variación

Aparte de lo establecido en la Cláusula 1.8 (cambios), cualquier variación del acuerdo solo tiene efecto si está por escrito y firmada por usted y nosotros (o nuestros respectivos representantes autorizados).

17.3 Exención

Si no insistimos en que realice ninguna de sus obligaciones bajo el acuerdo, o si no hacemos cumplir nuestros derechos en su contra, o si nos retrasamos en hacerlo, eso no significará que hemos renunciado a nuestros derechos o que usted no tiene que cumplir con esas obligaciones. Si renunciamos a cualquier derecho, solo lo haremos por escrito, y eso no significará que renunciaremos automáticamente a cualquier derecho relacionado con cualquier incumplimiento posterior.

17.4 separación

Cada párrafo de estos términos y condiciones funciona por separado. Si algún tribunal o autoridad relevante decide que cualquiera de ellos es ilegal o inaplicable, los párrafos restantes permanecerán en pleno vigor y efecto.

利用規約

このサイトまたは当社のアプリを使用することにより、これらの利用規約に同意します。

私たちについて

1.1会社の詳細

これらの利用規約は、お客様(顧客)と「 Sentenial Limited 」(会社番号06566456)の間にあり、「 Nuapay 」として取引されています。 Sentenial ")エージェント Unified Financial Limited (会社番号SC68489)を通じて行動し、「 OneBanx 」と取引されています。 ")。

これらの利用規約では、「私たち」、「私たち」または「私たち」への言及は、 Sentenial への言及であり、 OneBanx を介してそのエージェントとして機能します。

1.2これらの利用規約

これらは、当社のサービスへのアクセスを提供する条件です。

あなたがそれらを受け入れる前に、これらの利用規約を注意深く読んでください。これらの利用規約は、私たちが誰であるか、どのようにサービスを提供するか、あなたと私たちがどのように契約を変更または終了するか、問題やその他の重要な情報がある場合の対処方法を教えてくれます。これらの利用規約に間違いがあると思われる場合は、お問い合わせください。

1.3私たちに連絡する

私たちに連絡するには、 0141 488 0403 のカスタマーサービスチームに電話するか、 helpdesk@onebanx.com 電子メール helpdesk@onebanx.com 契約に基づく問題を正式に通知する方法は、16.2条に記載されています。

1.4規制当局

Sentenialは、 Financial Conduct Authority (FCA)によって承認および規制されています。 Sentenialの登録番号は624067です。OneBanxはSentenialのPSDエージェントであり、登録番号936544の下でFCAに登録されています。FCA金融サービス登録簿には www.fca.org.uk/register でアクセスできます。また、 0800 111 6768 または 0300 008082 または consumer.enquiries@fca.org.uk のFCAに連絡することもできます。

1.5あなたに適用されるその他の条件

これらの利用規約は、ウェブサイトとサービスの使用にも適用される次の追加規約を参照して組み込みます。

1.5.1プライバシーステートメント

Sentenial は、プライバシー通知に記載されている個人データのみを使用します。そのコピーは、ここで見つけることができます: https://www.nuapay.com/en/privacy-policy/ 。 OneBanx は、プライバシー通知に記載されている個人データのみを使用します。このコピーは、ここで見つけることができます: https://onebanx.com/privacy-policy/

1.5.2クッキーポリシー

OneBanx ’Cookieポリシーは、 OneBanx プライバシー通知に含まれており、WebサイトのCookieに関する情報を設定します。

1.6法律と管轄権の管理

これらの契約条件は、スコットランドの法律に準拠しており、あなたと私たちはそれぞれ、これらの条件に関連して、またはスコットランドの裁判所の排他的な管轄権に起因する、または関連して発生するすべての紛争を提出することに伴うことができなく同意します。

1.7定義

これらの利用規約では、次の条件には次の意味があります。

Account Information Service Provider または aisp は、お客様の許可を得て、アカウント、残高、取引、受取人などの銀行口座情報にアクセスできることを意味します。

アクセスコードは、登録プロセス中に割り当てた数値コードであり、モバイルデバイスのモバイルアプリケーションにアクセスし、いくつかのアクションを承認します。

アカウントマンデートは、ユーザーからの指示を受け入れることを許可するテンプレートユーザープロファイルマンデートフォームを意味します。

契約は、お客様と当社のPSDエージェント OneBanx を通じて行動するお客様と米国との間の法的契約を意味します。これには、アカウントマンデート、これらの条件、プライバシー声明、および[お客様に通知された料金と請求の任意の通知)ユーザーは随時。

営業日とは、英国で一般的に営業している1日(土曜日、日曜日、または祝日を除く)を意味します。受取人の銀行もビジネスのために開かれている銀行。 「非ビジネスの日」とは、営業日ではない日です。

営業時間平均午前9時から午後5時の英国時間の時間。

クリアリングネットワークとは、金融機関間で支払い取引が交換される電子クリアリングシステムを意味します(例: STEP2 SEPA Credit Transfer (SCT) Service, Faster Payments Scheme Limited, BACS Direct Credit Scheme )。

顧客はあなたを意味します。

データ保護法とは、データ保護、プライバシー、個人に関連する情報の使用、またはGDPR、英国データ保護規則、データデータを含む個人の情報権に関連するすべての適用法を意味します。 2018年保護法、プライバシーおよび電子通信(EC指令)規制2003、およびそのような法律または規制の下で、およびそれぞれの場合に行われたすべての規制は、随時修正または交換される可能性があります。

監督debit 命令とは、銀行口座から変数または固定金額を収集することを請求者に許可することを意味します。

FAQ とは、よくある質問セクションの下でウェブサイトに記載されているサービスに関する情報を意味します。

Force Majeure とは、通信ネットワークまたはエネルギー源の利用不能または誤ったパフォーマンス、神の行為、政府またはその他の有能な権限の行為または省略、火災、ストライキ、産業など、当社の合理的な管理外にあるすべてのイベントを意味します。紛争、暴動、戦争、市民の不安、革命、テロ行為、材料の取得不能、禁輸措置、ライセンスの拒否、盗難、破壊、サービス攻撃の拒否、コンピューターシステムまたは記録、プログラム、機器、データ、またはサービス、植物または機械の内訳、洪水またはその他の有害な気象条件。

GDPR は、一般的なデータ保護規則((EU)2016/679)を意味します。

知的財産権は、特許、登録設計、商標、サービスマーク、設計権、データベースの権利(登録可能かどうかにかかわらず)を意味します。関連文書)、ノウハウ、貿易名、およびその他の同様の権利または義務、どの国(英国やアイルランドを含む)で登録可能かどうか、および世界のどこでも存在する類似または対応するキャラクターのすべての権利。

キオスクアプリケーションは、ユーザーが製品とサービスを登録およびアクセスできるようにする OneBanx キオスクでアクセス可能なツールを意味します。

制限は、条項10に規定されている独自の裁量で、当社が設定した取引、サービス、宿泊、支払い、引き出し制限を意味します。

モバイルアプリケーションとは、ユーザーのモバイルデバイスにダウンロードされたアプリケーションを意味して、当社の製品とサービスを登録およびアクセスします。

モバイルデバイスは、ユーザーに登録されたモバイルアプリケーションの最小要件を満たすAndroidまたはiOSデバイスを意味します。

オープンバンキングは、当社が提供するAISPおよびPISPサービスの使用を意味します。

OneBanx ATM とは、キオスクアプリケーションを組み込んだ OneBanx の場所にある OneBanx の自動テラーマシンを意味します。 )セルフサービス;または(ii)Openbanksの窓口係によって人が配置された。

OneBanx プライバシー通知には、1.5.1項に与えられた意味があります。

Originator とは、口座振替スキームを使用してアカウントから支払いを受けることを許可されたビラーを意味します。

PassCode は、ユーザーがサービスにアクセスするために設定および使用する必要がある秘密の6桁の数値コードを意味します。

支払い要求は、支払いを行うために必要な情報を含む一意のURLを生成できる機能を意味します。

支払いサービスプロバイダーは、支払い、口座、および/または情報サービスを提供する会社を意味します。

個人データは、データから識別される、または特定できる生きた個人に関連するデータを意味します。または、データプロセッサの所有物にある、または入っている可能性のある他の情報と併せてデータから。

Payment Initiation Service Provider または PISP は、銀行口座からの支払いを許可できる支払いサービスプロバイダーを意味します。

事前承認は、デビットカードで利用可能なバランスの特定の量を一時的に保持することを意味します(たとえば、ホテルやレンタカーを予約する場合)。

プライバシーステートメントは、(i)センテナルプライバシー通知を意味します。 (ii) OneBanx プライバシー通知。これは、それぞれSentenialと OneBanx が個人データを収集、使用、共有する方法を示しています。

セキュリティの詳細は、ユーザー名、パスコード、および銀行ログインの2つの要因認証を意味します。

Sentenialプライバシー通知には、条項1.5.1に与えられた意味があります。

サービス契約の条件に従ってお客様に提供されるサービスを意味します。

サポートチームは、 OneBanx サポートチームを意味します。これは、 helpdesk@onebanx.com で連絡できます。

条件は、この文書に記載されており、条項1.8および17.2に従って随時修正されたこれらの利用規約を意味します。

サードパーティプロバイダーまたは TPP は、アカウント情報サービスのみを提供する Account Information Service Provider または支払い開始サービスのみを提供する Payment Initiation Service Provider のいずれかを意味します。

英国のデータ保護規則とは、2018年欧州連合法(撤退)法のセクション3およびデータ保護、プライバシー、電子通信(修正)により、イングランドとウェールズ、スコットランド、北アイルランドの法律に基づいて制定されたGDPRを意味します。など)(EU出口)規則2019、随時さらに修正または修正された。

基礎となる取引は、お客様と受取人との間の契約、取引、またはその他の取引を意味します。商品やサービスの供給。

ユーザー(s)は、各ユーザープロファイルに関して、ユーザープロファイル(つまり顧客)にアクセスして使用することを許可され、条項3に従って登録することを意味します。

ユーザープロファイルは、各ユーザー(3項の登録プロセスに記載されている)とサービスへのアクセスに使用される各ユーザーに対して作成されたプロファイルを意味します。

脆弱な消費者は自然人を意味します:(i)自分の決定を下す能力を持っているが、個々の状況のた​​めにそうするために支援を必要とする人(たとえば、視覚障害者);および/または(ii)自分の決定を下す能力が限られており、そうするために支援を必要とする人(たとえば、知的障害や精神的健康困難のある人)。

ウェブサイトは、 www.onebanx.com で入手可能な OneBanx Webサイトを意味します。そして

あなたは、ユーザープロファイルを保持している顧客、個人、パートナーの股関節、リミテッドパートナーシップ、リミテッド企業、慈善、公的機関またはその他のエンティティ(企業またはその他)であることを意味します(および「あなた」は解釈されるものとしますそれに応じて);

あなたの違反には、5.2項に与えられた意味があります。

1.8変更

サービスにサインアップすると、これらの利用規約に法的に拘束されることに同意します。これらの利用規約のいずれかに同意しない場合、サービスにアクセスすることは許可されません。

また、お客様は、これらの利用規約の一部を追加または置き換える可能性のある追加の条件に法的に拘束されることに同意します。これは、サービスおよび/または当社の製品またはウェブサイトへの変更の結果として発生する可能性があります。少なくとも1か月の通知を提供することにより(ウェブサイトにそのような変更を公開し、変更についてお知らせすることで、これを行う予定かどうかをお知らせします。条件の変更に同意しない場合は、いつでも好きなときにサービスの使用を停止することを選択できます。

あなたとの契約

2.1契約

これらの利用規約は、Webサイト、モバイルアプリケーション、キオスクアプリケーション、および OneBanx の場所での使用に適用されます。

はじめる

3.1登録

サービスに登録するには、少なくとも18歳である必要があり、英国に居住し、英国に拠点を置く銀行に1つ以上のアカウントを保持してください。

サービスにアクセスするには、次のプラットフォームのいずれかを介してユーザープロファイルを作成する必要があります。

 • モバイルアプリケーションで。または
 • キオスクアプリケーションを介して。

ユーザープロファイルの作成にヘルプは、キオスクに拠点を置く OneBanx テラーから入手できます。

3.2何が必要ですか?

OneBanx ATMでサービスを使用するには、必要なキオスクアプリケーションを使用して:

 • OneBanx ユーザープロファイルを登録するには(上記の条項3を参照)。そして
 • モバイルデバイスに OneBanx モバイルアプリケーションを持っています(認証用)

登録プロセス

これらの各プラットフォームでユーザープロファイルを作成することは同じであり、次の手順で構成されています。

 • 一意のログインの詳細を作成します:電子メールアドレスと6桁のパスコード。
 • 個人情報の入力:姓名。
 • 公式の写真IDドキュメント(パスポートや運転免許証など)をアップロードします。
 • 「自撮り」写真を撮ってアップロードします。そして
 • その後、ユーザープロファイルが生成されます。

さらに、サービスを使用するには、サービス内で使用する銀行口座に関する情報を提供する必要があります。新しいアカウントはいつでも追加できます。

規制要件を満たし、詐欺の可能性を減らすために、登録中に提供された詳細を、選択した銀行であなたについて保持している人と一緒に確認します。このプロセスでは、お客様の銀行がこの情報を当社に開示することを許可する必要があります。これは、当社のアプリケーション内で自動化されるアクションです。

私たちのサービス

OneBanx が提供するすべてのサービスは、 OneBanx ATMまたは OneBanx ’テラーを介して OneBanx の場所でキオスクアプリケーションを通じて提供されます。 OneBanx ATMおよびキオスクアプリケーション(支払いを認証および開始するなど)の使用をサポートおよび有効にするには、モバイルアプリケーションをインストールしてモバイルデバイスで作業する必要があります。

4.1あなたは何ができますか?

OneBanx ATMを使用できます。

 • 銀行口座に現金を支払う。
 • 銀行口座から現金を引き出します。
 • 残高と取引履歴を確認してください。
 • 手形を支払う
 • 銀行口座間で送金する。そして
 • オンラインバンキング機能へのアクセスまたは使用のヘルプを取得します。

一部の OneBanx では、 OneBanx ATMは OneBanx ATMが OneBanx ATMとキオスクアプリケーションを使用するのを支援できるTellersが飼育しています。

4.2どこでどこでそれをすることができますか?

あなたはサービスにアクセスできます:

 • OneBanx ATMで。
 • OneBanx の場所が開いている場合はいつでも、Webサイトをチェックするか、 OneBanx の場所と営業時間のリストについては(1.3項の詳細を使用して)お問い合わせください。

4.3どの銀行がサポートされていますか?

このサービスは、当社が銀行への安全な接続を確立できることに依存しています。したがって、サービスは、銀行にそのような機能がある場合にのみ提供できます。英国のすべての主要銀行と他のほとんどの銀行は、当社との安全なつながりをサポートする能力を持っています。

参加銀行の完全なリストについては、ウェブサイトを確認するか(1.3項の詳細を使用して)お問い合わせください(項1.3項の詳細を使用してください)。

支払い取引

サービスは、リアルタイムの支払い技術を使用してお金を移動します。つまり、取引は通常数秒で完了します。まれに、銀行はこのプロセスを遅くできる手順を導入する場合があります。たとえば、現金の引き出しなどの一部の取引では、モバイルアプリケーションを介してトランザクションをリモートで開始できます。このような場合、2時間以内に OneBanx ATMでプロセスを完了するか、トランザクションがキャンセルされます。

4.4情報の提供

利用可能なサービスの機能は、現在の残高などのリンクされた銀行口座に関連する情報を提供することができることです。これを達成するために、英国のオープンバンキング(OB)基準を使用して、英国の銀行の大部分と安全な方法でコミュニケーションをとることができます。

Open Bankingは、銀行が銀行口座情報を米国のようなFCA規制企業と共有する方法に関する英国の業界標準です。特定のサードパーティプロバイダーを使用して、これらのサービスの提供を支援し、それらのサードパーティプロバイダーと情報を共有する場合があります。お客様の個人データの使用方法と保存方法の詳細については、プライバシーステートメントを参照してください。

4.5入力エラーの修正

当社のプロセスを使用すると、支払いが完了して処理される前に、エラーを確認および修正できます。キオスクアプリケーションで、またはモバイルアプリケーションを介して確認する前に、リクエストを注意深く確認してください。お客様は、お客様がリクエストと提出した仕様が完全かつ正確であることを確認する責任があります。

4.6あなたをコントロールし続けます

私たちが運営する規制は、プロセスのさまざまな側面を実行するためのお客様の同意を求めることを義務付けています。これは、チップ&ピンカードが提供するものと同様の方法で詐欺から保護するためです。あなたの同意がキャプチャされる3つの要素があります。以下で説明します。

登録プロセス中に、これらの利用規約のコピーを確認して受信する機会があります。登録を完了すると、同意が必要であり、承認を確認し、これらの契約条件を順守します。

第二に、銀行口座内に保持されている詳細にアクセスできるようにするには、お客様の同意が必要です。そのようなアクセスは、現在の残高や処理された取引の詳細などの情報を提供できるようにするために必要です。

最後に、モバイルアプリケーションまたはキオスクアプリケーションのいずれかを介して発行された支払い指示を行うことができるようにするには、お客様の同意が必要です。

お客様のさらなるレベルの保護により、当社がお客様の銀行に保持されているデータにアクセスした場合、または支払いを開始する場合、銀行と直接アクションの承認を確認するために必要になります。このプロセスは、モバイルおよびキオスクアプリ内で自動化されています。

4.7合理的なケアとスキル

当社は、サービスが合理的なケアとスキルを使用して、適用されるすべての規制基準に準拠して提供されることを保証します。お客様への当社の責任に関する詳細については、条項7(サービス)および第11条(責任の制限)を参照してください。

4.8脆弱な顧客

私たちがあなたが脆弱であることを理解しているか、合理的に疑う場合は、あなたにサービスを提供する際に脆弱な顧客ポリシーに従って行動します。

あなたの義務

5.1それはあなたの責任です(そしてあなたはそれに同意する):

 • あなたは少なくとも18歳で、英国の居住者です。
 • あなたが私たちに提供する情報は完全で正確です。
 • お客様にサービスを提供するために合理的に必要な協力、情報、資料を提供し、そのような情報が完全かつ正確であることを確認します。
 • あなたに代わってサービスにアクセスするために他の人、会社、パートナーシップ、または他のエンティティに関与することはありません。
 • ユーザープロファイルの詳細(パスコードを含む)を安全に保ち、サードパーティに開示しません。ユーザー識別コードまたはパスコードを知っている以外の人が知っているか疑っている場合は、迅速に通知する必要があります。

5.2サービスを実行する能力が、5.1項に記載されている義務を満たすことに失敗することにより、妨害または遅延された場合(「あなたの違反」)

 • 当社は、違反を改善するまでサービスのパフォーマンスを一時停止し、サービスのパフォーマンスから私たちを緩和するために違反に頼る権利があります。特定の状況では、あなたの違反は、条項13(終了)に基づくこれらの条件を終了する権利があります。そして
 • 当社は、違反から生じるサービスを実行するための失敗または遅延から直接的または間接的に発生するか、維持または発生する費用または損失について責任を負いません。

Know Your Customer (KYC)要件

6.1 当社は、すべての顧客の継続的な監視、およびKYCの義務を遵守するためにお客様を含むお客様のために、またはお客様との継続的な監視を実施することを法律で義務付けられています。これには、金融犯罪の予防と検出のための監視指示と取引が含まれます。

6.2 当社が合理的に必要とするすべての情報を提供することに同意します(たとえば、ユーザープロファイルを作成し、適用法で規定されているビジネス関係を実施するため)、当社が時間から合理的に要求するすべてのドキュメントに署名します。あなたが当社に宣言した詳細を確認するための関連文書を含む時間(税居住地を含む)。

6.3 あなたは私たちに正しい、正確で真実の情報を提供することに同意します。提供された情報が不完全または不正確になる可能性のある状況の変更を書面ですぐに通知する必要があります。状況の変更は、居住者、国籍、連絡先の詳細、他の金融機関と一緒に保持されている小売銀行口座、認定された署名者、認定ユーザー、および/または弁護士の権限を保持している人に限定されることはありません。

サービス

7.1 キオスクアプリケーション、モバイルアプリケーション、ウェブサイト、および/またはその任意のコンテンツ、またはサービスの一部として提供されるコンテンツが常に利用可能で、途切れない、またはエラーがないことを保証するものではありません。キオスクアプリケーション、モバイルアプリケーションおよび/またはサービス、またはその一部へのアクセスを一時停止、撤回、または制限する権利を留保します。懸念事項。

7.2 キオスクアプリケーション、モバイルアプリケーション、および/またはWebサイトは、計画された予定外のメンテナンスとセキュリティの更新を実行するために、随時利用できなくなる場合があります。私たちは、これの合理的な通知を提供しようとします(緊急時または予定外のメンテナンスの場合を除く)。

7.3 サービスへのアクセスを一時停止、撤回、または制限する過程で削除される可能性のあるデータを復元する義務はありません。あなたが時々必要とするかもしれない資料またはデータを保存するのはあなたの責任です。

7.4 ウェブサイトへのアクセスに使用される機器の提供と保守など、ウェブサイトにアクセスできるようにするために必要なすべての手配を作成する責任があります。お客様は、Webサイトまたはモバイルアプリケーションを使用している間に発生する通信コストについて単独で責任を負います。

苦情

8.1苦情がある場合はどうなりますか?

私たちは常にサービスを改善しようとしており、あなたが心配しているものは何でも真剣に受け止めています。これにより、私たちがあなたの経験を向上させ、あなたが私たちのサービスに満足していることを確認するのに役立ちます。

8.2苦情について私たちに連絡する方法

私たちは、誰もが懸念を高めるために最新のコミュニケーション方法を使用することに快適ではないことを理解しています。より伝統的な方法など、私たちに連絡するさまざまな方法があります。苦情がある場合は、できることです。

 • 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、 0141 488 0403 までお電話ください。
 • 4th Floor Saltire Court C/O Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Llp, 20 Castle Terrace, Edinburgh, Scotland, EH1 2EN に手紙を送信します。または
 • helpdesk@onebanx.com にメールしてください。

私たちは常にあなたから直接懸念を聞くことを好みます。懸念を提起するときは、24時間以内にそれを認めようとします(または、通信を受け取ったらすぐに手紙で連絡した場合)。調査を支援するには、次のことが必要です。

 • あなたのフルネーム、住所、および好ましい昼間の電話番号。
 • あなたのメールアドレス;
 • 文句を言う理由を与えた状況と事実の説明。そして
 • 関連する問題があなたに与えた影響の詳細。

8.3次はどうなりますか?

すべての苦情を調査し​​ます。お客様が提供する支払い関連サービスに関するものである場合、15営業日以内に完全に対応することを目指し、懸念を持って進むにつれて何が起こっているかをお知らせします。私たちのコントロールを超えて例外的な状況がある場合、私たちは最大35営業日かかるかもしれませんが、もしそうなら、私たちはあなたにもっと長く必要な理由を知らせるでしょう。苦情が当社のサービスの他の部分についてである場合、6週間以内に回答を送信します。私たちの回答は、私たちの調査が示したものと、あなたの苦情を引き起こす問題が二度と起こらないようにするために私たちがとる手順を示します。

8.4私の苦情の結果に満足していない場合はどうなりますか?

調査後、苦情の性質に応じて満足していない場合は、代替の紛争解決プロバイダーが支援できる場合があります。懸念をさらにエスカレートしたい場合は、該当するプロバイダーの詳細を提供します。たとえば、あなたが個人であり、あなたの苦情があなたのクレジットファイルまたは金融サービスに関するものである場合、あなたはあなたの苦情を金融オンブズマンサービス(「オンブズマン」)に紹介する権利を持っています。オンブズマンは、金融サービスにおける消費者とビジネスの間の紛争を解決することを目的とした独立した公的機関です。中小企業、慈善団体、信託も、私たちが保持しているビジネス情報ファイルなど、いくつかの主題に関するオンブズマンの苦情を参照することもできます。彼らのサービスを自由に使用することは自由であり、彼らは独立しています。

オンブズマンの連絡先の詳細は次のとおりです。

知的財産権

9.1 OneBanx ATM、キオスクアプリケーション、モバイルアプリケーション、ウェブサイト、ウェブサイトおよびモバイルアプリケーションに含まれる情報から提供されるサービスの中または発生するすべての知的財産権が所有されています。 OneBanx または OneBanx にライセンスまたはサブライセンスされています。キオスクアプリケーション、ウェブサイト、モバイルアプリケーションのすべてのコンテンツは、All Rights Reservedとの著作権の対象となります。

9.2 画像、商標、およびブランドも知的財産法によって保護されており、それぞれの所有者の許可なしに、いかなる方法でも再現または充当することはできません。

9.3 OneBanx または OneBanx の貢献者が、キオスクアプリケーションコンテンツのWebサイトまたはモバイルアプリケーションの著者であることを認めてはいけません。

9.4 お客様の使用と情報のみが、関連する独自の通知および/または免責事項を添付していれば、個人使用および情報のみを使用するために、コンテンツまたは個々のセクションまたはWebサイトのページをダウンロードまたは印刷することができます。 Webサイトからダウンロードまたは他の方法で取得した資料は、独自の裁量とリスクで行われ、お客様はコンピューターシステムまたはモバイルデバイスに損害を与え、/またはそのような資料のダウンロードから生じるデータの損失について単独で責任を負います。

9.5 Webサイトから資料を変更、適応、コピー、ダウンロード、または投稿したり、Webサイトの一部を他のWebサイトに保管したり、パブリックまたはプライベートの電子検索システムに含めたりしてはなりません。

9.6 添付のテキストや説明とは別に、イラスト、写真、ビデオまたはオーディオシーケンス、またはグラフィックを使用してはなりません。

9.7 「 OneBanx 」は、 Unified Financial Limited の英国登録商標です。 OneBanx '承認なしでは使用することは許可されていません。

情報への依存

モバイルアプリケーション、ウェブサイト、およびサービスの一部としてお客様に提供される情報のコンテンツは、一般的な情報のみで提供されます。それは、あなたが頼るべきアドバイスになることを意図していません、そしてあなたはモバイルアプリケーションのコンテンツ、ウェブサイト、および/またはサービスを介して提供される前に、または服用する前に、または服用する前に専門的または専門家のアドバイスを受け取るか、または控えるべきアドバイスになることを意図していません。コンテンツを提出することにより、そのコンテンツの所有者が特定の時間制限なしで、料金の支払いなしで、これらの利用規約で定められた目的にコンテンツを使用することに明示的に同意したことに確認し、同意します。

責任の制限

11.1契約には何も制限されていないか、除外されます。

 • 私たちの過失によって引き起こされた死亡または人身傷害、または従業員、エージェント、または下請業者の過失。
 • 詐欺または不正な不実表示。または
 • 2000年の金融サービスおよび市場法または Financial Conduct Authority の規則に基づいて我々が持っている義務、および適用法によって制限または除外できないその他の責任。

11.2 法律で許可されている範囲で、条項11.1の対象となり、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、キオスクアプリケーション、および/またはそれらのコンテンツに適用される可能性のあるすべての条件、保証、表現、およびその他の条件を除外します。明示的であろうと黙示的であろうと、それらを通じてアクセスされるサービス。

11.3 条項11.1の対象となりますが、違反を引き起こしていない以下のこれらの条件の下で、または関連する場合、または違反を引き起こしていない場合は、お客様に責任を負いません。

 • 送信またはデータへの不正アクセスまたは変更。
 • サービスの一環として、キオスクアプリケーション、モバイルアプリケーション、および/またはウェブサイトを通じて、お客様または当社が受け取った情報の不正確さまたは不完全性。
 • ソフトウェア、データ、または情報の使用または破損の喪失(これは、当社が提供するデジタルコンテンツの欠陥がある場合に引き起こされる場合、条項11.6が適用されます)。

11.4 ウェブサイトおよび/またはモバイルアプリケーションには、第三者が提供する他のサイトやリソースへのリンクが含まれている場合、これらのリンクはお客様の情報のみを提供します。このようなリンクは、リンクされたWebサイトやそれらから取得した情報の承認として解釈されるべきではありません。これらのサイトやリソースの内容を制御できません。

11.5 私たちは、当社によって引き起こされた予見可能な損失と損害についてあなたに責任を負います。これらの契約条件に準拠していない場合、これらの契約条件を破ることや合理的なケアとスキルの使用に失敗した予見可能な結果である損失または損害について責任を負いますが、損失については責任を負いません。または予見できない損傷。損失または損傷は、それが起こることが明らかであるか、合意が行われたときに私たちとあなたがそれが起こる可能性があることを知っていた場合に明らかな場合に予見可能です。

11.6 私たちが損害を与えた欠陥のあるデジタルコンテンツがあなたに属するデバイスまたはデジタルコンテンツに損害を与え、これが合理的なケアとスキルを使用しなかったことによって引き起こされる場合、私たちは損傷を修復するか、補償を支払うことになります。ただし、無料で提供されるアップデートを適用するためのアドバイスに従うことで避けることができた損害や、インストールの指示に正確に従わない、または最小システムを備えていない損害については責任を負いません。当社がアドバイスした要件。

11.7 Webサイトとモバイルアプリケーションのコンテンツが正確で最新かつ完全であることを確認するために合理的な措置を講じていますが、サードパーティのプロバイダーが提供する情報のコンテンツを制御できません。当社は、サービスの一部として提供されるウェブサイトおよび/またはモバイルアプリケーションのコンテンツまたはコンテンツの正確性または完全性に対する責任を受け入れません。エラーや不作為、またはコンテンツが古くなっていることについては、責任を負いません。ウェブサイトとモバイルアプリケーションの特定の機能は、出力を生成するためにお客様が提供するデータに依存します。コンテンツに依存する前に、コンテンツの精度と完全性を確認する必要があります。

11.8 この条項11は、契約の終了に耐えます。

機密性

12.1 私たちとあなたはそれぞれ、条項12.2で許可されている場合を除き、お互いのビジネス、問題、顧客、クライアント、またはサプライヤーに関する機密情報を誰にも開示することはありません。

12.2 私たちとあなたは、お互いの機密情報を開示することができます。

 • それぞれの従業員、役員、代表者、下請業者、またはアドバイザーに、それぞれの権利を行使したり、契約に基づいてそれぞれの義務を実行する目的でそのような情報を知る必要がある。私たちとあなたはそれぞれ、そのような従業員、役員、代表者、下請業者、またはアドバイザーがこの条項12を遵守することを保証するものとします。そして
 • 法律、有能な管轄裁判所、または政府または規制当局によって要求される場合があります。

12.3 それぞれの皆さんと私たちは、それぞれの権利を行使したり、契約に基づいてそれぞれの義務を果たす目的で、相手の機密情報を使用することができます。

終了

13.1 キオスクアプリケーション、ウェブサイト、ウェブサイト、および/に含まれる、または取得したキオスクアプリケーション、モバイルアプリケーション、ウェブサイト、および/またはサービスの使用を終了するために、いつでも権利を留保しますまたはモバイルアプリケーション、当社が登録したときに提供されたメールアドレスに書面で通知する直後に(またはあなたがその後提供するメールアドレス)、あなたが(i)これらの条件に違反していると疑う合理的な根拠がある場合はおよび条件;または(ii)適用される法律(不正または刑事目的のためにサービスを使用することを含む)。

13.2 helpdesk@onebanx.com にメールを送信することにより、いつでも本契約をすぐに終了できます。

13.3 個人データの処理、ウェブサイトへのアクセス、モバイルアプリケーション、およびサービスが一時停止または終了することに同意を撤回する場合。

13.4 サービスへのアクセスをキャンセルできます。((i)サービスへのアクセスは期間限定であり、その期間は期限が切れます。

13.5 契約の終了は、終了時に発生したお客様または当社の権利と救済策に影響しません。

13.6 明示的または含意による契約の規定は、終了または終了後に存在するか、継続することを目的としています。

私たちのコントロール外のイベント

14.1 当社は、武力の出来事によって引き起こされる契約に基づく当社の義務の実行の失敗、またはパフォーマンスの遅延に対して責任を負いません。

14.2 契約に基づく当社の義務のパフォーマンスに影響を与える力のイベントが行われた場合:

 • 私たちはあなたに通知するために合理的に可能な限りすぐにあなたに連絡します。
 • 契約に基づく当社の義務は一時停止され、義務の遂行が延長されます。そして
 • 条項13.2に基づいて当社に通知することにより、契約をキャンセルできます。

利用規約

15.1 ウェブサイト、モバイルアプリケーション、キオスクアプリケーション、および/またはサービスを使用することにより、これらの利用規約を受け入れ、それらに従うことに同意することを確認します。同意しない場合は、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、キオスクアプリケーション、サービスを使用してはなりません(すぐに使用する必要があります)。

15.2 合法的な目的でのみ、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、キオスクアプリケーション、および/またはサービスを使用できます。ウェブサイト、モバイルアプリケーション、キオスクアプリケーション、および/またはサービスを使用することはできません。

 • 該当する、国または国際法または規制に違反するいかなる方法でも。
 • 何らかの形で、それは違法または詐欺的であるか、違法または詐欺的な目的または効果を持っています。
 • 何らかの形で未成年者を傷つけたり、危害を加えようとする目的のために。
 • ウイルス、トロイの木馬、ワーム、タイムボム、キーストロークロガー、スパイウェア、アドウェア、またはコンピューターソフトウェアの動作に悪影響を与えるように設計されたその他の有害なコンピューターコードを含む材料またはデータを故意に送信、送信、アップロードするハードウェア。

私たちの間のコミュニケーション

16.1 これらの利用規約で「書面で」を参照する場合、これには電子メールが含まれます。

16.2 契約に関連して提出された通知またはその他の通信は、書面で書面で行われ、個人的に配信する必要があります。

16.3 通知またはその他のコミュニケーションは受け取ったとみなされます。

 • 個人的に配達された場合、配達領収書の署名またはその時点で通知が適切な住所に残されます。
 • プリペイドのファーストクラスの郵便またはその他の次の営業日配達サービスから送信された場合、投稿後の2日目の午前9時に。または
 • 電子メールで送信された場合、送信後の翌営業日の午前9時に、副条項16.8の対象となります。

16.4 通知のサービスを証明する際に、手紙の場合、そのような手紙が適切に扱われ、スタンプされ、郵便局に配置され、電子メールの場合、電子メールの場合、そのような文字が適切に対処され、スタンプされ、配置されていることを証明するだけで十分でしょう。そのようなメールは、宛先の指定されたメールアドレスに送信されました。

16.5 この条項の規定は、法的措置における訴訟やその他の文書のサービスには適用されません。

16.6 キオスクアプリケーションに関する情報、モバイルアプリケーションに関する情報、オープンバンキング(3.2項に従って)の使用に関する明示的な同意に関する情報、コストと関連する料金に関する情報、およびその他の関連する変更などの情報Webサイトには、登録時に提供されたメールアドレス(またはその後のメールアドレス)が提供されたメールアドレスを使用して、メールで通知されます。

16.7 コピー(電子コピーを含む)として提出されたすべてのドキュメントの本物のオリジナルへの適合性を想定します。

16.8 電子メールでお客様に提供する通知または通信は、これが営業時間内にある限り、送信時に受け取ったとみなされるものとみなされます。営業時間が翌営業日を再開したときに受け取られました。

一般的な

17.1割り当てと転送

当社は、契約に基づく権利と義務を別のエンティティに割り当てるか譲渡することができますが、これが発生した場合は常に書面またはウェブサイトに投稿して通知します。そのような割り当てまたは転送に反対する場合、条項13.2に従って契約を終了できます。

当社が書面で同意した場合、契約に基づく権利または義務を他人に割り当てるか、義務を譲渡することができます。

17.2バリエーション

条項1.8(変更)に記載されている場合を除き、契約のバリエーションは、それがあなたと米国(またはそれぞれの承認された代表者)によって書面で署名されている場合にのみ効果があります。

17.3免除

契約に基づいてあなたの義務を実行することを主張しない場合、またはあなたに対する権利を施行しない場合、またはそうすることを遅らせた場合、それは私たちがあなたまたはあなたに対して私たちの権利を放棄したという意味ではありませんこれらの義務を遵守する必要はありません。権利を放棄する場合、私たちは書面でのみ行います。それは、あなたが後のデフォルトに関連する権利を自動的に放棄することを意味しません。

17.4退職

これらの利用規約の各段落は、個別に動作します。裁判所または関連する当局が、それらのいずれかが違法または執行不能であると判断した場合、残りの段落は完全に有効になります。

Terms and Conditions

By using this site or our app you agree to these terms and conditions.

About Us

1.1 Company details

These Terms and Conditions are between You (the Customer) and " Sentenial Limited ", (company number 06566456), trading as “ Nuapay ” a company registered in England with VAT number 938301035 and having its registered office at 4th Floor, 35 Great St. Helen's, London, EC3A 6AP (in these Terms and Conditions " Sentenial " ) acting through its agent, Unified Financial Limited (company number SC648489), trading as " OneBanx ", a company registered in Scotland with VAT number 343717596 and having its registered office and main trading address at 4th Floor Saltire Court C/O Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Llp, 20 Castle Terrace, Edinburgh, Scotland, EH1 2EN , (in these Terms and Conditions " OneBanx ").

In these Terms and Conditions references to “We”, “Us” or “Our” are references to Sentenial , acting through OneBanx as its agent.

1.2 These Terms and Conditions

These are the Terms and Conditions on which We provide you with access to Our Services.

Please read these Terms and Conditions carefully before you accept them. These Terms and Conditions tell you who We are, how We will provide the Services to you, how You and We may change or end the Agreement, what to do if there is a problem and other important information. If you think that there is a mistake in these Terms and Conditions, please contact Us to discuss.

1.3 Contacting us

To contact Us, telephone our customer service team at 0141 488 0403 or e-mail helpdesk@onebanx.com How to give Us formal notice of any matter under the Agreement is set out in clause 16.2.

1.4 Our regulator

Sentenial is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA). Sentenial’s registered number is 624067. OneBanx is a PSD agent of Sentenial, registered with the FCA under registered number 936544. The FCA Financial Services Register can be accessed at www.fca.org.uk/register . You can also contact the FCA on 0800 111 6768 or 0300 008082 or by consumer.enquiries@fca.org.uk .

1.5 Other terms that apply to you

These Terms and Conditions refer to and incorporate the following additional terms, which also apply to Your use of the Website and the Services:

1.5.1 Privacy Statements

Sentenial will only use Your Personal Data as set out in its privacy notice, a copy of which you can find here: https://www.nuapay.com/en/privacy-policy/ . OneBanx will only use Your Personal Data as set out in its privacy notice, a copy of which you can find here: https://onebanx.com/privacy-policy/ .

1.5.2 Cookie Policy

OneBanx ’ cookie policy is contained within the OneBanx Privacy Notice and sets out information about the cookies on the Website.

1.6 Governing law and jurisdiction

These Terms and Conditions are governed by the laws of Scotland and You and We each irrevocably agree to submit all disputes arising out of or in connection with these Terms and Conditions to the exclusive jurisdiction of the Scottish courts.

1.7 Definitions

In these Terms and Conditions the following terms have the following meanings:

Account Information Service Provider or AISP means a Payment Service Provider that with Your permission can access Your bank account information such as accounts, balances, transactions and payees etc;

Access Code is the numeric code You assigned during the registration process to access the Mobile Application on Your Mobile Device and to authorise some actions;

Account Mandate means Our template User Profile mandate form in which You authorise Us to accept instructions from User(s);

Agreement means the legal agreement between You and Us acting through our PSD agent, OneBanx , which includes the Account Mandate, these Terms and Conditions, the Privacy Statements and [any notices of] fees and charges as are notified to You or the User(s) from time to time;

Business Day means a day (other than a Saturday, Sunday or public holiday) on which We are generally open for business in the UK, and where in relation to execution time frames in respect of a payment to an account with another bank, on which the payee’s bank is also open for business. A “Non-Business Day” is any day which is not a Business Day;

Business Hours mean 9:00am to 5:00pm UK time on a Business Day;

Clearing Network means an electronic clearing system in which payment transactions are exchanged among financial institutions (e.g. STEP2 SEPA Credit Transfer (SCT) Service, Faster Payments Scheme Limited, BACS Direct Credit Scheme );

Customer means You;

Data Protection Legislation means all applicable laws that relate to data protection, privacy, the use of information relating to individuals, and or the information rights of individuals including, without limitation, the GDPR, the UK Data Protection Regulation, the Data Protection Act 2018, the Privacy and Electronic Communication (EC Directive) Regulations 2003, and all and any regulations made under such acts or regulations and in each case as may be amended or replaced from time to time;

Direct Debit Instruction means an instruction from You to Us, authorising a biller to collect variable or fixed amounts from Your bank account;

FAQ means the information on Our services as provided on the Website under the Frequently Asked Questions section;

Force Majeure means any event which is outside Our reasonable control, including the unavailability or faulty performance of communication networks or energy sources, any act of God, any act or omission of governmental or other competent authority, fires, strikes, industrial dispute, riots, war, civil unrest, revolution, act of terrorism, inability to obtain materials, embargo, refusal of licence, theft, destruction, denial of service attacks, unauthorised access to computer systems or records, programs, equipment, data, or Services, breakdown of plant or machinery, flood or other adverse weather conditions;

GDPR means the General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679).

Intellectual Property Rights means patents, registered designs, trademarks, service marks, design rights and database rights (whether registerable or otherwise), applications for any of the foregoing, copyright (including copyright in source code, object code, procedures manuals and related documentation), know-how, trade or business names and other similar rights or obligations, whether registrable or not in any country (including the United Kingdom and Ireland) and all rights of a similar or corresponding character subsisting anywhere in the world;

Kiosk Application means the tool accessible at the OneBanx kiosk that allows Users to register and access Our product and services;

Limits mean the transaction, service, lodgement, payment and withdrawal limits set by Us at Our sole discretion as provided for in Clause 10;

Mobile Application means the application downloaded to the User’s Mobile Device to register and access Our products and services;

Mobile Device means an Android or iOS device meeting the minimum requirements for the Mobile Application registered to the User;

Open Banking means the use of AISP and PISP services provided by Us;

OneBanx ATM means a OneBanx automated teller machine located at a OneBanx location which incorporates the Kiosk Application and through which Customers can use the Services (as more particularly described in clause 4 (Our Services), and which may be: (i) self-service; or (ii) manned by an OpenBanks’ teller;

OneBanx Privacy Notice has the meaning given in clause 1.5.1;

Originator means a biller authorised to take payments from accounts using a Direct Debit Scheme;

Passcode means the secret six digit numerical code that must be set and used by a User to access the Services;

Payment Request means functionality to allow You to generate a unique URL containing the information required for a payment to be made;

Payment Service Provider means a company that offers payment, account and/or information services;

Personal Data means data relating to a living individual who is or can be identified either from the data; or from the data in conjunction with other information that is in, or is likely to come into, the possession of the data processor;

Payment Initiation Service Provider or PISP means a Payment Service Provider that with Your permission can initiate payments from Your bank account;

Pre Authorisation means a temporary hold of a specific amount of the available balance on Your debit card (e.g. when booking a hotel or car hire);

Privacy Statements means (i) the Sentenial Privacy Notice; and (ii) the OneBanx Privacy Notice, which set out how Sentenial and OneBanx respectively collect, use and share Personal Data;

Security Details means Your username, Passcode, and the two factor authentication for the banking login;

Sentenial Privacy Notice has the meaning given in clause 1.5.1;

Services mean the services provided by Us to You in accordance with the terms of the Agreement;

Support Team means the OneBanx support team, which can be contacted at helpdesk@onebanx.com .

Terms and Conditions means these terms and conditions as set out in this document and as amended from time to time in accordance with clauses 1.8 and 17.2;

Third Party Provider or TPP means either an Account Information Service Provider which provides account information services only or a Payment Initiation Service Provider which provides payment initiation services only;

UK Data Protection Regulation means the GDPR as enacted under the laws of England and Wales, Scotland and Northern Ireland by virtue of Section 3 of the European Union (Withdrawal) Act 2018 and The Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019, as further amended or modified from time to time;

Underlying Transaction shall mean any contract, deal or other transaction between You and the payee, e.g. for the supply of goods and/or services;

User(s) means in respect of each User Profile, the individual authorised to access and use the User Profile (that is You, the Customer) and registered in accordance with clause 3;

User Profile means a profile created by Us for each User (as set out in the registration process in clause 3) and which is used to access the Services;

Vulnerable Consumer means a natural person: (i) who has the capacity to make his or her own decisions but who because of individual circumstances, may require assistance to do so (for example, an individual who is visually impaired); and/or (ii) who has limited capacity to make his or her own decisions and who requires assistance to do so (for example, persons with intellectual disabilities or mental health difficulties);

Website means the OneBanx website available at www.onebanx.com ; and

You shall mean you, the Customer who holds a User Profile, being an individual, partners hip, limited partnership, limited company, charity, public authority or other entity (corporate or otherwise) (and “Your” shall be construed accordingly);

Your Breach has the meaning given in clause 5.2.

1.8 Changes

When You sign up for the Services You agree to be legally bound by these Terms and Conditions. If you do not agree with any of these Terms and Conditions, you will not be allowed to access the Services.

You also agree to be legally bound by extra terms which may add to, or replace some of these Terms and Conditions. This may happen as a result of any change to the Services and/or Our products or the Website. We will contact You to let You know if We intend to do this by giving You at least one month’s notice (by publishing any such change on the Website and emailing you to let you know about the changes) . In the event You do not agree to the change in terms You can choose to stop using the Services whenever You like and/or you can terminate the Agreement by notifying under clause 13.2.

Our contract with You

2.1 Our contract

These Terms and Conditions apply to Your use of the Website, the Mobile Application, the Kiosk Application and Services at OneBanx locations.

Getting Started

3.1 Registration

To register for the Services you must be at least eighteen (18) years old, be resident in the United Kingdom and hold one or more accounts with banks based in the UK.

To access the services You need to create a User Profile with Us through one of the following platforms:

 • on the Mobile Application; or
 • via the Kiosk Application.

Help in creating Your User Profile is available from a OneBanx teller based at our Kiosks.

3.2 What do I need?

To use the Services at a OneBanx ATM/ using the Kiosk Application You need:

 • to have registered Your OneBanx User Profile (see clause 3 above); and
 • have the OneBanx Mobile Application on Your Mobile Device (for authentication)

The Registration process

Creating your User Profile at each of these platforms is the same and consists of the following steps:

 • create unique login details: email address and six (6) digit Passcode;
 • enter personal information: first and last name;
 • upload an official photo ID document (such as passport or driving licence);
 • take and upload a “selfie” photograph; and
 • Your User Profile is then generated.

Further, to use the Services, You will need to provide information about Your bank account(s) that You wish to use within the Services. New accounts can be added by You at any time.

To meet regulatory requirements and to reduce the chance of fraud we will check the details provided during your registration with those held about You at your selected bank. This process will require You to authorise Your bank to disclose this information to Us, an action that is automated within our applications

Our services

All services which OneBanx provides to Users are provided through the Kiosk Application at a OneBanx location via a OneBanx ATM or a OneBanx ’ teller. To support and enable Your use of the OneBanx ATM and the Kiosk Application (including to authenticate and initiate payments) You need the Mobile Application installed and working on Your Mobile Device.

4.1 What can You do?

Using a OneBanx ATM You can:

 • pay cash into Your bank account;
 • withdraw cash from Your banks account;
 • check Your balances and transaction history;
 • pay bills
 • transfer money between bank accounts; and
 • get help in accessing or using online banking functionality.

At some OneBanx locations OneBanx ATMs are manned by OneBanx tellers who can assist you to use the OneBanx ATM and the Kiosk Application.

4.2 Where and when can I do it?

You can access the Services:

 • at any OneBanx ATM;
 • whenever the OneBanx location is open.Check the Website or contact Us (using the details at clause 1.3) for a list of OneBanx locations and opening times.

4.3 What Banks are supported?

The Services rely on Us being able to establish secure connections to Your bank. Services can thus only be provided where Your bank has such capabilities. All major banks and most others in the UK have the ability to support secure connections with Us.

Please check the Website or contact Us (using the details at clause 1.3) for a full list of participating banks.

Payment transactions

Services use real-time payment technology to move money which means transactions are generally completed in seconds. In rare cases Your bank may introduce procedures that can slow this process down.For some transactions for example the withdrawals of cash, You are able to initiate the transaction remotely via the Mobile Application. In such cases You must complete the process on a OneBanx ATM within two hours or the transaction will be cancelled.

4.4 Provision of Information

A feature of the Services available to You is the ability for Us to provide you with information relating to your linked bank accounts such as your current balance. To achieve this we use the UK Open Banking (OB) standards which allow Us to communicate in a secure way with the majority of the UK’s banks.

Open Banking is the UK’s industry standard for how banks can share Your bank account information with FCA regulated companies such as Us. We may use certain Third Party Providers to assist us in providing these Services and We share information with those Third Party Providers. Please refer to the Privacy Statements for further information on how your personal data is used and stored.

4.5 Correcting input errors

Our process allows You to check and amend any errors before the payment is finalised and processed. Please check the request carefully before confirming it at the Kiosk Application, or through the Mobile Application. You are responsible for ensuring that Your request and any specification submitted by You is complete and accurate.

4.6 Keeping You in control

The regulations under which we operate oblige Us to seek Your consent to carry out various aspects of the processes. This is to protect You from fraud in a similar manner to that provided by a chip & pin card. There are three elements where Your consent is captured described below.

During the registration process, You have the opportunity to review and receive a copy of these Terms and Conditions. When completing the registration Your consent is required to confirm you accept and will abide by these Terms and Conditions.

Secondly, Your consent is required to allow Us to access details held within your bank account(s), such access is required to allow Us to provide You with information such as Your current balance or details of transactions processed.

Finally, Your consent is required to allow Us to action any payment instructions issued by You through either the Mobile Application or the Kiosk Application.

By way of a further level of protection for You, in the case of Us accessing data held at Your bank or where You initiate a payment You will be required to confirm your approval of the action directly with Your bank. This process is automated within the Mobile and Kiosk apps.

4.7 Reasonable care and skill

We warrant to You that the Services will be provided using reasonable care and skill and in compliance with all applicable regulatory standards. See clause 7 (Services) and clause 11 (Limitation of Liability) for further details concerning Our liability to You.

4.8 Vulnerable Customer

Where we understand or reasonably suspect that You are vulnerable we will act in accordance with our Vulnerable Customer Policy in providing the Services to You.

Your obligations

5.1 It is Your responsibility to ensure that (and you agree that):

 • You are at least eighteen (18) years of age and resident in the United Kingdom;
 • any information You provide to Us is complete and accurate;
 • You will provide Us with such cooperation, information and materials as We may reasonably require in order to supply the Services to You, and ensure that such information is complete and accurate;
 • You will not engage another person, company, partnership or other entity to access the Services on Your behalf;
 • You will keep Your User Profile details (including your Passcode) safe and not disclose them to any third party. If You know or suspect that anyone other than You knows Your user identification code or Passcode, You must promptly notify Us.

5.2 If Our ability to perform the Services is prevented or delayed by any failure by You to fulfil any obligation listed in clause 5.1 (“Your Breach”):

 • We will be entitled to suspend performance of the Services until You remedy Your Breach , and to rely on Your Breach to relieve us from the performance of the Services, in each case to the extent Your Breach prevents or delays performance of the Services. In certain circumstances Your Breach may entitle Us to terminate these Terms and Conditions under clause 13 (Termination); and
 • We will not be responsible for any costs or losses You sustain or incur arising directly or indirectly from Our failure or delay to perform the Services arising from Your Breach.

Know Your Customer (KYC) Requirements

6.1 We are required by law to conduct ongoing monitoring of all Our customers, and transactions carried out for or with Our customers, including You in order to comply with KYC obligations. This includes monitoring instructions and transactions for the prevention and detection of financial crime.

6.2 You agree that You will provide Us with all information We reasonably require (e.g. for creating a User Profile and conducting the business relationship prescribed by any applicable law) and You will sign all documents We reasonably request from You from time to time, including any relevant document in order to confirm the details You have declared to us (including tax residence).

6.3 You agree that You will provide Us with correct, accurate and truthful information. You must notify Us immediately in writing of any changes in circumstances which might cause the information provided to Us to be incomplete or inaccurate. Changes in circumstances can be but are not limited to: residence address, nationality, contact details, retail bank accounts held with other financial institutions, authorised signatories, authorised Users and/ or person(s) holding a power of attorney.

Services

7.1 We do not guarantee that the Kiosk Application, the Mobile Application, the Website and/or any content on it or otherwise provided as part of the Services will always be available, uninterrupted or error free. We reserve the right to suspend, withdraw or restrict access to the Kiosk Application, the Mobile Application and/or the Services, or any part thereof, at any time We consider there is or is likely to be a breach of security or have other operational concerns.

7.2 The Kiosk Application, the Mobile Application and/or the Website may become unavailable from time to time in order for Us to carry out planned and unplanned maintenance and security updates. We will seek to provide reasonable notice of this (except in the case of emergency or unplanned maintenance).

7.3 We are not obliged to restore any of Your data which may be deleted in the course of suspending, withdrawing or restricting Your access to the Services. It is Your responsibility to store any materials or data that You may require from time to time.

7.4 You are responsible for making all arrangements necessary for You to have access to the Website including providing and maintaining any equipment used to access the Website. You are solely responsible for any telecommunications costs that You incur while using the Website or the Mobile Application.

Complaints

8.1 What if I have a Complaint?

We're always seeking to improve our services and We take seriously anything that is causing You concern. This helps Us improve Your experience and ensure You're happy with Our service.

8.2 How to Contact Us About a Complaint

We understand that not everyone is comfortable using modern methods of communication for raising a concern. We have a range of ways to contact us, including more traditional methods. If You have a complaint You can;

 • Call us on 0141 488 0403 from Monday-Friday 9:00am-5:00pm;
 • Send a letter to 4th Floor Saltire Court C/O Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Llp, 20 Castle Terrace, Edinburgh, Scotland, EH1 2EN ; or
 • Email us on helpdesk@onebanx.com .

We always prefer to hear concerns directly from You. When You raise a concern, We'll look to acknowledge it within 24 hours (or if You’ve contacted us by letter, as soon as We receive Your correspondence) to make sure You feel listened to. To help us investigate, we'll need:

 • Your full name, address and a preferred daytime phone number;
 • Your email address;
 • a description of the circumstances and facts that have given You reason to complain; and
 • details of the impact that the relevant issue has had on You.

8.3 What happens next?

We will investigate all complaints. If Your complaint is about a payment related service that We provide, we’ll aim to respond in full within fifteen (15) Business Days and let You know what is happening as We progress with any concern. If there are exceptional circumstances beyond Our control, We may take up to thirty five (35) Business Days but if this is the case We’ll write to You to let You know why We need longer. If Your complaint is about any other part of Our service, We’ll send You our response within six (6) weeks. Our response will set out what Our investigation has shown and what steps We will take to make sure the issues giving rise to Your complaint don’t happen again.

8.4 What if I'm Unsatisfied with the Result of my Complaint?

If You’re not satisfied after Our investigation, depending on the nature of Your complaint, an alternative dispute resolution provider may be able to assist. We will provide You with the details of applicable providers if You want to escalate Your concern further. For example, if You’re an individual and Your complaint is about Your credit file or financial services, then You have the right to refer Your complaint to the Financial Ombudsman Service (the “Ombudsman”). The Ombudsman is an independent public body which aims to resolve disputes between consumers and business in financial services. Smaller businesses, charities and trusts may also be able to refer to the Ombudsman complaints about some subjects, such as the business information files We hold about them. It’s free to use their services and they are independent.

The contact details for the Ombudsman are:

Intellectual property rights

9.1 All Intellectual Property Rights in or arising out of or in connection with the Services provided via the OneBanx ATM, the Kiosk Application, the Mobile Application, the Website and the information contained on the Website and Mobile Application, is owned by OneBanx or is licensed or sub-licensed to OneBanx . All content on the Kiosk Application, the Website and Mobile Application is subject to copyright with all rights reserved.

9.2 Images, trademarks and brands are also protected by intellectual property laws and may not be reproduced or appropriated in any manner without the permission of their respective owners.

9.3 You must not remove any acknowledgement that OneBanx or any of OneBanx ’ contributors is the author of any Website or Mobile Application of Kiosk Application content.

9.4 You may download or print content or individual sections or pages of the Website for Your personal use and information only, provided that any such copy has attached to it the relevant proprietary notices and/or disclaimers. Any material downloaded or otherwise obtained through the Website is done at Your own discretion and risk and You are solely responsible for any damage to Your computer system or Mobile Device and/or any loss of data that results from the download of any such material.

9.5 You must not modify, adapt, copy, download or post material from the Website nor store any part of the Website in any other website or include it in any public or private electronic retrieval system.

9.6 You must not use any illustrations, photographs, video or audio sequences or any graphics separately from any accompanying text or explanation.

9.7 “ OneBanx ” is a UK registered trademark of Unified Financial Limited . You are not permitted to use it without OneBanx ’ approval.

Reliance on information

The content on the Mobile Application, the Website and any information provided to You as part of the Services is provided for general information only. It is not intended to amount to advice on which You should rely and You should take professional or specialist advice before taking, or refraining from, any action on the basis of the content of the Mobile Application, the Website and/or provided via the Services. By submitting content You confirm and agree that the owner of that content has expressly agreed that, without any particular time limit, and without the payment of any fees, We may use the content for the purposes set out in these Terms and Conditions.

Limitation of liability

11.1 Nothing in the Agreement limits or excludes Our liability for:

 • death or personal injury caused by Our negligence, or the negligence of Our employees, agents or subcontractors;
 • fraud or fraudulent misrepresentation; or
 • any duties We have under the Financial Services and Markets Act 2000 or the rules of the Financial Conduct Authority , nor any other liability which cannot be limited or excluded by applicable law.

11.2 Subject to clause 11.1, to the extent permitted by law, We exclude all conditions, warranties, representations and other terms which may apply to the Website, the Mobile Application, the Kiosk Application and/or any content on them or services accessed through them, whether express or implied.

11.3 Subject to clause 11.1, We will not be liable to You, under or in connection with these Terms and Conditions for the following where We have not caused the breach:

 • unauthorised access to or alteration of Your transmissions or data;
 • any inaccuracy or incompleteness of any information received by You or by Us through the Kiosk Application, the Mobile Application and/or the Website as part of the Services;
 • loss of use or corruption of software, data or information (save where this is caused by defective digital content provided by Us in which case clause 11.6 applies).

11.4 Where the Website and/or Mobile Application contain links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for Your information only. Such links should not be interpreted as approval by Us of those linked websites or information You obtain from them. We have no control over the contents of those sites or resources.

11.5 We are responsible to you for foreseeable loss and damage caused by Us. If We fail to comply with these Terms and Conditions, We are responsible for loss or damage You suffer that is a foreseeable result of Our breaking these Terms and Conditions or Our failing to use reasonable care and skill, but We are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if either it is obvious that it will happen or if, at the time the Agreement was made, both We and You knew it might happen.

11.6 If defective digital content which We have supplied damages a device or digital content belonging to You and this is caused by Our failure to use reasonable care and skill We will either repair the damage or pay You compensation. However, We will not be liable for damage which You could have avoided by following Our advice to apply an update offered to You free of charge or for damage which was caused by You failing to correctly follow installation instructions or to have in place the minimum system requirements advised by Us.

11.7 Whilst We take reasonable steps to ensure that the content of the Website and Mobile Application is accurate, current and complete, We have no control over the content of the information provided by Third Party Providers. We do not accept liability for the accuracy or completeness of the Website and/or Mobile Application content or content provided as part of the Services. We do not accept liability for any errors or omissions or for the content becoming out of date. Certain features of the Website and Mobile Application will rely on data provided by You in order to generate output. You should confirm the accuracy and completeness of any content before relying on it.

11.8 This clause 11 will survive termination of the Agreement.

Confidentiality

12.1 We and You each undertake not at any time to disclose to any person any confidential information concerning one another’s business, affairs, customers, clients or suppliers, except as permitted by clause 12.2.

12.2 We and You may each disclose the other’s confidential information:

 • to such of our respective employees, officers, representatives, subcontractors or advisers who need to know such information for the purposes of exercising our respective rights or carrying out our respective obligations under the Agreement. We and You shall each ensure that such employees, officers, representatives, subcontractors or advisers comply with this clause 12; and
 • as may be required by law, a court of competent jurisdiction or any governmental or regulatory authority.

12.3 Each of You and Us may only use the other’s confidential information for the purpose of exercising our respective rights or fulfilling our respective obligations under the Agreement.

Termination

13.1 We reserve the right at any time to terminate the Agreement and Your use of the Kiosk Application, the Mobile Application, the Website and/or any products or services contained in or obtained through the Kiosk Application, the Website and/or the Mobile Application, immediately upon Our giving You notice in writing to the email address provided by You when You registered (or any email address You subsequently provide) if we have reasonable grounds to suspect that You are in breach of (i) these Terms and Conditions; or (ii) any applicable law (including using the Services for any fraudulent or criminal purpose).

13.2 You can terminate this Agreement immediately at any time by emailing Us at helpdesk@onebanx.com .

13.3 If You withdraw consent to the processing of Your Personal Data, access to the Website, the Mobile Application and the Services will be suspended or terminated.

13.4 We can cancel Your access to the Services where ( (i) Your access to the Services is for a limited time and that period expires; or (iii) as otherwise set out in these Terms and Conditions.

13.5 Termination of the Agreement will not affect Your or Our rights and remedies that have accrued as at termination.

13.6 Any provision of the Agreement that expressly or by implication is intended to come into or continue in force on or after termination will remain in full force and effect.

Events outside our control

14.1 We will not be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of Our obligations under the Agreement that is caused by any event of Force Majeure.

14.2 If an event of Force Majeure takes place that affects the performance of our obligations under the Agreement:

 • We will contact You as soon as reasonably possible to notify You;
 • Our obligations under the Agreement will be suspended and performance of Our obligations will be extended for the duration of the event of Force Majeure; and
 • You can cancel the Agreement by notifying us under clause 13.2.

Terms of use

15.1 By using the Website, the Mobile Application, the Kiosk Application and/or the Services, You confirm that You accept these Terms and Conditions and that You agree to comply with them. If You do not agree, You must not use (and must immediately stop using) the Website, the Mobile Application, the Kiosk Application and the Services.

15.2 You may use the Website, the Mobile Application, Kiosk Application and/or the Services only for lawful purposes. You may not use the Website, the Mobile Application, Kiosk Application and/or the Services:

 • in any way that breaches any applicable, national or international law or regulation;
 • in any way that is unlawful or fraudulent or has any unlawful or fraudulent purpose or effect;
 • for the purpose of harming or attempting to harm minors in any way;
 • to knowingly transmit, send or upload any material or data that contains viruses, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware or any other harmful programs or similar computer code designed to adversely affect the operation of any computer software or hardware.

Communications between us

16.1 When We refer to “in writing” in these Terms and Conditions, this includes email.

16.2 Any notice or other communication given under or in connection with the Agreement must be in writing and be delivered personally, sent by pre-paid first-class post or other next working day delivery service, or email.

16.3 A notice or other communication is deemed to have been received:

 • if delivered personally, on signature of a delivery receipt or at the time the notice is left at the proper address;
 • if sent by pre-paid first-class post or other next working day delivery service, at 9.00 am on the second working day after posting; or
 • if sent by email, at 9.00 am the next working day after transmission, subject to sub-clause 16.8.

16.4 In proving the service of any notice, it will be sufficient to prove, in the case of a letter, that such letter was properly addressed, stamped and placed in the post and, in the case of an email, that such email was sent to the specified email address of the addressee.

16.5 The provisions of this clause will not apply to the service of any proceedings or other documents in any legal action.

16.6 Information, such as information about the Kiosk Application, the Mobile Application, information pertaining to Your explicit consent to using Open Banking (in accordance with clause 3.2), information on costs and associated charges, as well as other relevant changes to the Website will be notified to You by email using the email address provided by You when You registered (or any email address You subsequently provide).

16.7 We will assume the conformity with authentic originals of all documents submitted to us as copies (including electronic copies).

16.8 Any notice or communication that We provide to You by email shall be deemed to have been received at the time of sending, as long as this is within Business Hours, otherwise, the relevant notice or communication shall be deemed to have been received when Business Hours resume the following Business Day.

General

17.1 Assignation and transfer

We may assign or transfer Our rights and obligations under the Agreement to another entity but will always notify You in writing or by posting on the Website if this happens. If you object to any such assignation or transfer you can terminate the Agreement pursuant to clause 13.2.

You may only assign or transfer Your rights or Your obligations under the Agreement to another person if We agree in writing.

17.2 Variation

Other than as set out in clause 1.8 (changes), any variation of the Agreement only has effect if it is in writing and signed by You and Us (or our respective authorised representatives).

17.3 Waiver

If We do not insist that You perform any of Your obligations under the Agreement, or if We do not enforce Our rights against You, or if We delay in doing so, that will not mean that We have waived Our rights against You or that You do not have to comply with those obligations. If We do waive any rights, We will only do so in writing, and that will not mean that We will automatically waive any right related to any later default by You.

17.4 Severance

Each paragraph of these Terms and Conditions operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them is unlawful or unenforceable, the remaining paragraphs will remain in full force and effect.

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.