Privacy Policy Test

Aug 15, 2023

English Cymraeg Français Deutsch Español 日本語

Privacy Policy

Ein Polisi Preifatrwydd ynglŷn â'r Wefan hon a'n App.

Gofynnwn ichi ddarllen y Polisi Preifatrwydd hwn, a gafodd ei ddiweddaru ddiwethaf ar y dyddiad a nodir isod, yn ofalus gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth bwysig ar bwy ydym ni, sut a pham yr ydym yn casglu, storio, defnyddio, trosglwyddo a rhannu gwybodaeth bersonol, eich hawliau yn Perthynas â'ch gwybodaeth bersonol, a sut i gysylltu â ni ac awdurdodau goruchwylio (y Financial Conduct Authority ar gyfer materion ariannol a'r Information Commissioner's Office ar gyfer materion preifatrwydd) os bydd gennych gŵyn. Dylai'r Polisi Preifatrwydd hwn gael ei ddarllen ochr yn ochr, ac yn ychwanegol at, ein Telerau ac Amodau ac unrhyw Gytundeb Cynnyrch neu Wasanaeth ar wahân yr un rhyngom o bryd i'w gilydd.

Pryd bynnag yr ydym yn cyfeirio at y ‘gyfraith’ o dan y Polisi Preifatrwydd hwn rydym yn cyfeirio at y deddfau hynny fel y nodir isod (a ddiwygir o bryd i’w gilydd). Lle rydym wedi defnyddio ond nad wyf wedi egluro ystyr term diffiniedig yn y Polisi Preifatrwydd hwn, mae gan y term diffiniedig hwnnw'r un ystyr ag a nodwyd o dan y DPA (fel y'i diffinnir isod) a'n telerau ac amodau. Pan gyfeiriwn at ‘wybodaeth’ neu ‘ddata’ o dan y Polisi Preifatrwydd hwn rydym yn cyfeirio at eich gwybodaeth bersonol fel y diffinnir isod.

Rhennir y Polisi Preifatrwydd hwn yn yr adrannau canlynol:

 • Pwy ydyn ni
 • Gwybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chasglu
 • Lle rydyn ni'n casglu gwybodaeth bersonol
 • Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol
 • Gyda phwy rydyn ni'n rhannu eich gwybodaeth bersonol
 • Pa mor hir rydyn ni'n cadw'ch gwybodaeth bersonol
 • Trosglwyddo'ch gwybodaeth allan o'r AEE
 • Cwcis a thechnolegau tebyg
 • Eich Hawliau
 • Sut i gysylltu â ni a sut i gwyno
 • Sut i dynnu'ch caniatâd yn ôl

Pwy ydyn ni

Yn y Polisi Preifatrwydd hwn cyfeiriad atom ni, mae ein, ni, neu OneBanx at Unified Financial Limited (Co. Rhif SC648489). Rydym wedi ein cofrestru gyda'r Financial Conduct Authority (FCA) yn y Deyrnas Unedig (DU) gyda rhif cyfeirio: 936544. Rydym wedi ein cofrestru gyda'r {{Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth}} gyda rhif cofrestru ZA933926.

Rydym yn casglu, prosesu, defnyddio ac rydym yn gyfrifol am wybodaeth bersonol benodol amdanoch chi. Pan fyddwn yn gwneud hynny, rydym yn cael ein rheoleiddio o dan fersiwn y DU o'r General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (UKGDPR) sy'n berthnasol yn y DU, ar ôl cael ei ymgorffori yn y Ddeddf Diogelu Data 2018 a'i ffurfio yn rhan o Ddeddf Diogelu Data (gyda'i gilydd 'y DPA') .

Rydym yn gyfrifol fel prosesydd data ac mewn rhai achosion rheolydd data o'r wybodaeth bersonol honno at ddibenion y deddfau hynny. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y Polisi Preifatrwydd hwn neu sut yr ydym neu rydyn ni'n casglu, storio neu ddefnyddio'ch gwybodaeth, cysylltwch â ni trwy e -bost yn info@onebanks.co.uk .

Gwybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chasglu

Isod mae rhestr o'r mathau o wybodaeth bersonol y gallwn eu casglu a'u defnyddio pan fyddwch chi'n gwneud cais am, neu'n defnyddio, unrhyw un o'n cynhyrchion neu wasanaethau.

 • Cyswllt: Eich enw, cyfeiriadau, cyfeiriadau e-bost, rhifau ffôn a ffyrdd eraill i gysylltu â chi
 • Trafodiadol: Manylion am y trafodion rydych chi'n eu cyflawni a'r taliadau i'r cyfrifon banc ac oddi yno sydd wedi'u cofrestru gyda ni
 • Cytundebol: Manylion am y cynhyrchion neu'r gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu i chi
 • Lleoliad: Data rydyn ni'n ei gael lle rydych chi. Efallai y bydd hyn yn dod o'ch ffôn symudol neu'r man lle rydych chi'n cysylltu cyfrifiadur â'r rhyngrwyd. Gall hefyd gynnwys lleoliadau lle gwnaethoch chi ddefnyddio'ch cerdyn
 • Ymddygiadol: Manylion am sut rydych chi'n defnyddio cynhyrchion a gwasanaethau trwy ein platfform gennym ni a sefydliadau eraill
 • Technegol: Manylion am y dyfeisiau a'r dechnoleg rydych chi'n eu defnyddio
 • Cyfathrebu: Yr hyn rydyn ni'n ei ddysgu amdanoch chi o gyfathrebu rhyngom.
 • Cofnodion cyhoeddus a thrydydd parti: Manylion amdanoch chi sydd mewn cofnodion cyhoeddus, fel y Gofrestr Etholiadol, a gwybodaeth amdanoch chi sydd ar gael i'r cyhoedd ar y Rhyngrwyd. Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth amdanoch chi yr ydym yn ei derbyn gan gwmnïau eraill, megis gwirio hunaniaeth ac asiantaethau atal twyll megis (heb gyfyngiad) C9918.
 • Data Defnydd: Data arall am sut rydych chi'n defnyddio ein cynhyrchion a'n gwasanaethau
 • Data dogfennol: Manylion amdanoch chi sy'n cael eu storio mewn dogfennau mewn gwahanol fformatau, neu gopïau ohonyn nhw. Gallai hyn gynnwys pethau fel (heb gyfyngiad) eich pasbort, trwydded yrru, ffotograffau neu dystysgrif geni.
 • Cydsyniadau: unrhyw ganiatâd, cydsyniadau neu ddewisiadau rydych chi'n eu rhoi i ni

Lle rydyn ni'n casglu gwybodaeth bersonol

Mae hyn yn cynnwys data a roddwyd gennych chi neu'ch busnes, yn ogystal â data a ddarperir gan bobl sy'n gysylltiedig â chi neu gynnyrch neu wasanaeth eich busnes, neu bobl sy'n gweithio ar eich rhan.

 • Pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer cyfrif OneBanx
 • Pan fyddwch chi'n darparu gwybodaeth i gefnogi mynediad i gyfrif busnes
 • Pan siaradwch â ni ar y ffôn
 • Pan ddefnyddiwch ein gwefan neu ap symudol
 • Mewn e -byst, sgyrsiau gwe a llythyrau
 • Mewn arolygon
 • Os cymerwch ran yn ein cystadlaethau neu hyrwyddiadau

Data a gasglwn pan fyddwch chi'n defnyddio ein cynhyrchion neu wasanaethau

 • Data talu a thrafodiad
 • Data proffil a defnydd (gan gynnwys, heb gyfyngiad, eich manylion diogelwch, ap neu osodiadau porwr eich gwefan, dewisiadau marchnata a data o'r dyfeisiau rydych chi'n eu defnyddio i gysylltu â'n platfform fel y gallwn ddarparu ein cynhyrchion neu wasanaethau i chi).
 • Rydym hefyd yn defnyddio cwcis a meddalwedd olrhain rhyngrwyd arall i gasglu data tra'ch bod chi'n defnyddio ein gwefan neu ein app symudol (neu unrhyw ddyfais arall) (fel y disgrifir yn fanylach isod).
 • O ddelweddau wedi'u recordio (e.e. teledu cylch cyfyng). Rydym yn defnyddio teledu cylch cyfyng ar ein hadeilad i sicrhau diogelwch staff a chwsmeriaid.

Data gan drydydd partïon

 • Cwmnïau a phartneriaid busnes sy'n eich cyflwyno i ni
 • Ein partneriaid gwasanaeth
 • Ein gwerthwyr trydydd parti, gan gynnwys (heb gyfyngiad) y rhai sy'n ein helpu i ddilysu eich hunaniaeth a'ch cyfeiriad
 • Asiantaethau gwirio hunaniaeth fel (heb gyfyngiad) C9918
 • Rhwydweithiau Cymdeithasol a Darparwyr Technoleg Eraill (er enghraifft, pan gliciwch ar un o'n hysbysebion Facebook neu Google )
 • Asiantaethau cyfeirio credyd ac asiantaethau atal twyll
 • Cwmnïau Gwasanaethau Ariannol eraill (i gyflawni taliad neu wasanaeth arall fel rhan o gontract sydd ganddyn nhw gyda chi, neu i helpu i atal, canfod ac erlyn gweithredoedd anghyfreithlon, gwyngalchu arian, ac ymddygiad twyllodrus)
 • Ffynonellau gwybodaeth gyhoeddus fel (heb gyfyngiad) y gofrestr etholiadol
 • Asiantau trydydd parti, cyflenwyr, is-gontractwyr a chynghorwyr
 • Ymchwilwyr marchnad
 • Cwmnïau sy'n darparu gwasanaethau data
 • Llywodraeth, asiantaethau gorfodaeth cyfraith, awdurdodau a chyrff rheoleiddio i'n helpu i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol;

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol

Isod mae rhestr o'r ffyrdd y gallwn ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol a'n rhesymau dros wneud hynny:

Gwiriwch eich hunaniaeth

Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i ni wirio hunaniaeth cwsmeriaid newydd ac i gwsmeriaid busnes mae'r rhain yn cynnwys gwirio unigolion allweddol (e.e. cyfranddalwyr). Mae hyn fel ein bod ni'n gwybod pwy yw ein cwsmeriaid ac i'w gwneud hi'n anoddach i droseddwyr ddefnyddio hunaniaethau ffug neu ddynwaredol at ddibenion troseddol, megis cuddio enillion trosedd neu gyflawni twyll.

Yr hyn yr ydym yn ei ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol ar gyfer eich gwasanaethu:

 • Rheoli ein perthynas â chi neu'ch busnes: Cyflawni ein contract gyda chi
 • Datblygu a Chynnal Gweithgareddau Marchnata: Pan fyddwch chi'n cydsynio iddo
 • Astudio sut mae ein cwsmeriaid yn defnyddio cynhyrchion a gwasanaethau gennym ni a sefydliadau eraill: pan fydd er ein budd cyfreithlon - cadw ein cofnodion yn gyfredol, gweithio allan pa un o'n cynhyrchion a'n gwasanaethau a allai fod o ddiddordeb i chi a dweud wrthych amdanynt, os ydych wedi rhoi cydsynio, datblygu cynhyrchion a gwasanaethau, ein prisiau ar eu cyfer a mathau o gwsmeriaid a allai fod eisiau eu defnyddio
 • Cyfathrebu â chi am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau a'n partneriaid busnes: pan fyddwch chi'n cydsynio iddo

Gwella ein busnes

 • Profi cynhyrchion newydd, gwella ein cynhyrchion a'n gwasanaethau, rheoli sut rydym yn gweithio gyda chwmnïau eraill sy'n darparu gwasanaethau i ni a'n cwsmeriaid, datblygu ffyrdd newydd o ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid ac i dyfu ein busnes: cyflawni ein contract gyda chi, pan fydd Er budd dilys: Datblygu cynhyrchion a gwasanaethau, ein prisiau ar eu cyfer a mathau o gwsmeriaid a allai fod eisiau eu defnyddio, bod yn effeithlon ynglŷn â sut rydym yn cyflawni ein dyletswyddau cyfreithiol a chontractiol

Rheoli ein gweithrediadau

 • Cyflwyno ein cynhyrchion a'n gwasanaethau a'n partneriaid busnes, gwneud a rheoli taliadau cwsmeriaid: cyflawni ein contract gyda chi, pan fydd er ein budd cyfreithlon: bod yn effeithlon ynglŷn â sut rydym yn cyflawni ein dyletswyddau cyfreithiol a chontractiol, gan gydymffurfio â rheolau ac arweiniad gan reoleiddwyr

Atal troseddau a rheoli risgiau

 • Nodi, ymchwilio, adrodd ac atal twyll, gwyngalchu arian a throseddau eraill, cynnal statws cydymffurfio parhaus, cydymffurfio â deddfau a rheoliadau: cyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoliadol, rheoli risg i ni a'n cwsmeriaid, ymchwilio ac ymateb i gwynion ac adborth: Pan fydd er ein budd cyfreithlon: datblygu a gwella sut rydym yn delio â throseddau ariannol, yn ogystal â gwneud ein dyletswyddau cyfreithiol yn hyn o beth, bod yn effeithlon ynglŷn â sut rydym yn cyflawni ein dyletswyddau cyfreithiol a chontractiol, gan gydymffurfio â rheolau ac arweiniad rheoleiddwyr, cyflawni cyflawni, cyflawni Ein contract gyda chi

Rheoli Busnes

 • Gweithredu ein busnes mewn ffordd effeithlon a phriodol, gan gynnwys rheoli ein sefyllfa ariannol, gallu busnes, cynllunio, ychwanegu a phrofi systemau a phrosesau, rheoli cyfathrebiadau, llywodraethu corfforaethol, ac archwilio: pan fydd er ein budd cyfreithlon: bod yn effeithlon ynglŷn â sut yr ydym ni cyflawni ein dyletswyddau cyfreithiol a chytundebol, gan gydymffurfio â rheolau ac arweiniad gan reoleiddwyr
 • Cyflawni ein rhwymedigaethau sy'n deillio o'n hawliau ac arfer yn ein contractau: Cyflawni ein contract gyda chi

Gyda phwy rydyn ni'n rhannu eich gwybodaeth bersonol

Isod mae rhestr o'r mathau o drydydd partïon y gallwn rannu eich gwybodaeth bersonol â nhw. Dim ond am y rhesymau a eglurir yn y Polisi Preifatrwydd hwn y byddwn yn datgelu gwybodaeth bersonol gyda thrydydd partïon o'r fath.

Awdurdodau

Mae hyn yn golygu cyrff cyfreithiol neu gyrff swyddogol eraill sy'n cynnwys (heb gyfyngiad):

 • Llywodraeth Ganolog a Lleol y DU, a lle bo hynny'n berthnasol, unrhyw asiantaeth lywodraeth ryngwladol awdurdodedig arall
 • Refeniw a Thollau Cyllid a Thollau EM, rheoleiddwyr ac awdurdodau treth rhyngwladol domestig neu awdurdodedig eraill
 • Asiantaethau gorfodi cyfraith rhyngwladol y DU neu awdurdodedig neu atal twyll (lle bo hynny'n berthnasol).

Ngwasanaethau

Cwmnïau trydydd parti rydyn ni'n gweithio gyda nhw i ddarparu ein gwasanaethau a'n cynhyrchion i chi ac i redeg ein busnes.

 • Asiantaethau Cyfeirio Credyd (e.e. Equifax ).
 • Asiantau, partneriaid busnes, cyflenwyr, is-gontractwyr a chynghorwyr.
 • Trydydd partïon i'n galluogi i wirio hunaniaeth a/neu gyfeiriad unigolion (e.e. Passfort ).
 • Rhywun yn gysylltiedig â chi neu gynnyrch neu wasanaeth eich busnes.
 • Cwmnïau Gwasanaethau Ariannol eraill (er enghraifft, heb gyfyngiad, i helpu i atal, canfod ac erlyn gweithredoedd anghyfreithlon, gwyngalchu arian neu ymddygiad twyllodrus)
 • Cyfrifwyr (os oes gennych un ac wedi darparu eich caniatâd i ni rannu eich gwybodaeth gyda nhw)
 • Cwmnïau rydych chi'n gofyn i ni rannu eich data â nhw
 • Os oes gennych gynnyrch gyda buddion fel cynigion disgownt, byddwn yn rhannu eich data gyda'r darparwyr budd -daliadau.

Busnes cyffredinol

Cwmnïau trydydd parti rydyn ni'n eu defnyddio i helpu i dyfu a gwella ein busnes.

 • Cwmnïau mae gennym fenter ar y cyd neu gytundeb i gydweithredu â nhw
 • Sefydliadau sy'n eich cyflwyno i ni
 • Hysbysebwyr a darparwyr technoleg rydych chi'n eu defnyddio (fel gwefannau trydydd parti rydych chi'n ymweld â nhw, rhwydweithiau cymdeithasol, a darparwyr apiau a dyfeisiau craff)

Rhannu data anhysbys

Yn ychwanegol at y rhannu data a restrir uchod, efallai y byddwn o bryd i'w gilydd yn rhannu neu werthu rhai data i gwmnïau eraill y tu allan i Unedig Financial Limited, ond dim ond pan fydd yn ddienw fel na ellir hysbysu hunaniaeth neb neu ei ddarganfod ac nad yw bellach yn yn cael ei ystyried yn wybodaeth bersonol o dan y gyfraith.

Pa mor hir rydyn ni'n cadw'ch gwybodaeth bersonol?

Byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol cyn belled â'ch bod yn ddefnyddiwr/defnyddiwr OneBanx .

Efallai y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth bersonol am hyd at 5 mlynedd ar ôl i chi roi'r gorau i fod yn ddefnyddiwr/defnyddiwr. Y rhesymau y gallwn wneud hyn yw:

 • I ymateb i gwestiwn neu gŵyn, neu i ddangos a wnaethom roi triniaeth deg i chi
 • I astudio data cwsmeriaid fel rhan o'n hymchwil ein hunain
 • I gydymffurfio â rheolau cyfreithiol sy'n berthnasol i ni am gadw cofnodion. Er enghraifft, mae cyllido terfysgol gwyngalchu arian a throsglwyddo arian (gwybodaeth am y talwr) Rheoliadau 2017 yn ei gwneud yn ofynnol i ni gadw data penodol am o leiaf 5 ac uchafswm o 10 mlynedd.

Efallai y byddwn hefyd yn cadw'ch data am fwy na 5 mlynedd os yw rhai deddfau yn golygu na allwn ei ddileu am resymau cyfreithiol, rheoliadol neu dechnegol.

Trosglwyddo'ch gwybodaeth allan o'r AEE

Bydd y data personol sydd gennym yn cael ei storio yn y DU neu'r European Economic Area (AEE), ond gellir ei drosglwyddo i gyrchfan y tu allan i'r DU neu AEA, a'i storio yn y DU, gyda a chan drydydd partïon, i'n helpu i ddarparu ein cynhyrchion neu redeg ein gwasanaethau. Os ydym yn trosglwyddo'ch gwybodaeth bersonol y tu allan i'r DU neu AEE, byddwn yn sicrhau ei bod yn cael ei gwarchod i'r un graddau ag yn y DU ac AEE. Byddwn yn defnyddio un o'r mesurau diogelwch cyfreithiol hyn:

 • Trosglwyddwch ef i wlad nad yw'n DU neu wlad nad yw'n AEE â deddfau preifatrwydd sy'n rhoi'r un amddiffyniad â'r rhai o dan y DU neu'r AEE.
 • Rhowch gontract penodol ar waith a gymeradwywyd i'w ddefnyddio yn y DU sy'n rhoi'r un amddiffyniad ag sydd gan y DU yn y DU.

Cwcis a thechnolegau olrhain eraill

Efallai y byddwn yn defnyddio cwcis i'ch gwahaniaethu chi oddi wrth ddefnyddwyr eraill ein cynhyrchion neu wasanaethau. Mae hyn yn ein helpu i ddarparu profiad da i chi, ac mae hefyd yn caniatáu inni wella ein cynhyrchion neu wasanaethau. Mae cwci yn ffeil fach o lythrennau a rhifau rydyn ni'n eu storio ar eich porwr neu yriant caled eich dyfais pan ymwelwch â'n gwefan. Mae cwcis yn anfon gwybodaeth yn ôl i'r wefan wreiddiol ar bob ymweliad dilynol, neu i wefan arall sy'n cydnabod y cwci hwnnw. Mae cwcis hefyd yn ei gwneud hi'n haws i chi fewngofnodi a defnyddio ein gwefan.

Efallai y byddwn yn defnyddio'r cwcis canlynol:

 • Cwcis cwbl angenrheidiol sy'n ofynnol ar gyfer gweithredu ein cynhyrchion neu wasanaethau (gan gynnwys, er enghraifft, cwcis sy'n eich galluogi i fewngofnodi i gyfrifon diogel a defnyddio nodweddion rhyngweithiol);
 • Cwcis dadansoddol/perfformiad sy'n caniatáu inni gydnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a'r defnyddwyr a gweld sut maen nhw'n defnyddio'r cynhyrchion neu'r gwasanaethau (e.e. (heb gyfyngiad) i'n helpu ni i wella'r ffordd y mae ein cynhyrchion neu ein gwasanaethau'n gweithio neu'n cael eu darparu, trwy sicrhau hynny Mae defnyddwyr yn darganfod yr hyn y maent yn edrych amdano yn hawdd);
 • Cwcis ymarferoldeb i'n helpu chi i eich adnabod chi pan ddychwelwch i'n gwefan (mae hyn yn ein galluogi i e.e. (heb gyfyngiad) personoli ein cynnwys i chi, eich cyfarch yn ôl enw a chofio'ch dewisiadau, megis dewis iaith neu ranbarth).
 • Targedu cwcis i gofnodi'ch ymweliad â'n gwefan, y tudalennau rydych chi wedi ymweld â nhw a'r dolenni rydych chi wedi'u dilyn. Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud ein cynhyrchion a'n gwasanaethau a'r wybodaeth a ddangosir arni, yr ydym yn rhesymol yn credu sy'n fwy perthnasol i'ch diddordebau. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu'r wybodaeth hon â thrydydd partïon at y diben hwn.

Gallwch rwystro neu analluogi cwcis naill ai trwy ddewis pa gwcis i'w derbyn yn ein gosodiadau cwcis, neu drwy actifadu'r gosodiad ar borwr eich gwefan sy'n eich galluogi i wrthod gosod y cyfan neu rai cwcis. Mae pob porwr yn darparu offer sy'n caniatáu ichi reoli sut rydych chi'n trin cwcis: Derbyn, eu gwrthod neu eu dileu. Gellir cyrchu’r gosodiadau hyn fel rheol trwy ddewislen ‘gosodiadau’, ‘dewisiadau’ neu ‘opsiynau’ y porwr rydych yn ei ddefnyddio, ond fe allech chi hefyd edrych am swyddogaeth ‘help’ neu gysylltu â darparwr y porwr. Fodd bynnag, os ydych chi'n gosod eich gosodiadau i rwystro neu analluogi'r holl gwcis (gan gynnwys cwcis hanfodol) efallai na fyddwch yn gallu cyrchu ein platfform i gyd neu rannau o'n platfform y mae angen defnyddio cwcis ar eu cyfer.

Eich Hawliau

O dan GDPR/ DPA y DU, mae gennych hawl i'r hawliau canlynol:

 • Cwestiynwch unrhyw wybodaeth amdanoch chi y credwch sy'n anghywir a gofynnwch inni gymryd camau rhesymol i'w gywiro ar eich rhan.
 • i gael gwybod am sut rydyn ni'n prosesu'ch gwybodaeth.
 • Angen dileu gwybodaeth bersonol yn eich cylch mewn rhai sefyllfaoedd
 • Cyrchwch wybodaeth bersonol a chopïau (yn rhad ac am ddim) ynghylch y gwnaethoch chi ei chasglu gennym ni yn ystod ein perthynas â chi
 • gwrthwynebu ar unrhyw adeg i brosesu gwybodaeth bersonol sy'n ymwneud â chi am e.e. (heb gyfyngiad) Marchnata Uniongyrchol
 • gwrthwynebu penderfyniadau sy'n cael eu gwneud trwy ddulliau awtomataidd sy'n cynhyrchu effeithiau cyfreithiol sy'n ymwneud â chi neu a allai yn yr un modd effeithio'n sylweddol arnoch chi
 • gwrthrych mewn rhai sefyllfaoedd eraill i'n prosesu parhaus o'ch gwybodaeth bersonol
 • fel arall, cyfyngu ar ein prosesu o'ch gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau
 • Yr hawl i symud, copïo neu drosglwyddo'ch data personol.
 • I gael rhagor o wybodaeth am bob un o'r hawliau hynny, gan gynnwys yr amgylchiadau y maent yn berthnasol ynddynt, gweler y canllawiau gan y DU Information Commissioner's Office (ICO) ar hawliau unigol o dan yr UKGDPR / DPA.

Os hoffech arfer unrhyw un o'r hawliau hynny, cysylltwch â ni yn:

Sut i gysylltu â ni a sut i gwyno

Gobeithiwn y gall ein Data Protection Officer (DPO) ddatrys unrhyw ymholiad neu bryder rydych chi'n ei godi ynghylch ein defnydd o'ch gwybodaeth. Gallwch ysgrifennu at ein DPO yn helpdesk@onebanx.com a marcio am sylw'r DPO.

Yn ogystal, gallwch gwyno wrth swyddog y Comisiynydd Gwybodaeth yn:

C9925

Neu:

C9926

C9913

C9914

C9915

C9916

Sk9 5af

Sut i dynnu'ch caniatâd yn ôl

Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl i'n prosesu o'ch gwybodaeth ar unrhyw adeg. Cysylltwch â ni os ydych chi am wneud hynny.

Dim ond pan fyddwn yn defnyddio gwybodaeth y bydd hyn yn effeithio ar hyn pan fydd ein rheswm dros brosesu'ch gwybodaeth yw eich bod wedi darparu eich caniatâd i'r defnydd hwnnw. Gweler yr adran ‘Eich hawliau’ am eich hawl i gyfyngu ar y defnydd o'ch gwybodaeth.

Os byddwch yn tynnu eich caniatâd yn ôl, efallai na fyddwn yn gallu darparu rhai cynhyrchion neu wasanaethau i chi. Os yw hyn felly, byddwn yn dweud wrthych. Yna mae gennych yr opsiwn i roi eich caniatâd i ni eto os ydych chi am gael mynediad i'n cynhyrchion neu wasanaethau.

Diweddariadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Efallai y byddwn yn diweddaru'r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gywir. Gwiriwch yn ôl o bryd i'w gilydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Diweddarwyd y Polisi Preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 8 Medi 2022.

politique de confidentialité

Notre politique de confidentialité concernant ce site Web et notre application.

Nous vous demandons de lire cette politique de confidentialité, qui a été mise à jour pour la dernière fois à la date indiquée ci-dessous, soigneusement car elle contient des informations importantes sur qui nous sommes, comment et pourquoi nous collectons, stockons, utilisons, transférez et partagez des informations personnelles, vos droits dans relation avec vos informations personnelles, et comment nous contacter et les autorités de supervision (le Financial Conduct Authority pour les questions financières et le Information Commissioner's Office pour les questions de confidentialité) dans le cas où vous avez une plainte. Cette politique de confidentialité doit être lue parallèlement, et en plus de nos termes et conditions et de tout accord de produit ou de service distinct conclu entre nous de temps à autre.

Chaque fois que nous faisons référence à la «loi» en vertu de la présente politique de confidentialité, nous faisons référence à ces lois comme indiqué ci-dessous (modifiée de temps à autre). Où nous avons utilisé mais n’avez pas expliqué la signification d’un terme défini dans cette politique de confidentialité, ce terme défini a la même signification que dans le DPA (tel que défini ci-dessous) et nos termes et conditions. Lorsque nous nous référons à des «informations» ou des «données» en vertu de la présente politique de confidentialité, nous nous référons à vos informations personnelles telles que définies ci-dessous.

Cette politique de confidentialité est divisée en sections suivantes:

 • Qui nous sommes
 • Informations personnelles que nous collectons
 • Où nous collectons des informations personnelles
 • Comment utilisons-nous vos informations personnelles
 • Avec qui nous partageons vos informations personnelles
 • Combien de temps nous conservons vos informations personnelles
 • Transfert de vos informations sur l'EEE
 • Cookies et technologies similaires
 • Tes droits
 • Comment nous contacter et comment se plaindre
 • Comment retirer votre consentement

Qui nous sommes

Dans cette référence de politique de confidentialité à nous, notre, nous ou OneBanx nous sommes à Unified Financial Limited (Co. No. SC648489). Nous sommes inscrits auprès du Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni (Royaume-Uni) avec le numéro de référence: 936544. Nous sommes enregistrés auprès du {{Office du commissaire de l'information}} avec le numéro d'enregistrement ZA933926.

Nous collectons, traitons, utilisons et sommes responsables de certaines informations personnelles vous concernant. Lorsque nous le faisons, nous sommes réglementés en vertu de la version britannique du General Data Protection Regulation (UE) 2016/679 (UKGDPR) qui s'applique au Royaume-Uni, ayant été incorporée et faisant partie de la loi de 2018 sur la protection des données (ensemble «le DPA») .

Nous sommes responsables en tant que processeur de données et, dans certains cas, un contrôleur de données de ces informations personnelles aux fins de ces lois. Si vous avez des questions sur cette politique de confidentialité ou comment nous ou nous collectons, stockons ou utilisons vos informations, veuillez nous contacter par e-mail à info@onebanks.co.uk .

Informations personnelles que nous collectons

Vous trouverez ci-dessous une liste des types d'informations personnelles que nous pouvons collecter et utiliser lorsque vous postulez ou utilisez l'un de nos produits ou services.

 • Contact: Votre nom, adresses, adresses électroniques, numéros de téléphone et autres façons de vous contacter
 • Transactionnel: détails sur les transactions que vous effectuez et les paiements vers et depuis les comptes bancaires enregistrés auprès de nous
 • Contractuel: détails sur les produits ou services que nous vous fournissons
 • Location: données que nous obtenons là où vous êtes. Cela peut provenir de votre téléphone portable ou de l'endroit où vous connectez un ordinateur à Internet. Il peut également inclure des emplacements où vous avez utilisé votre carte
 • Comportemental: détails sur la façon dont vous utilisez des produits et des services via notre plateforme de notre part et d'autres organisations
 • Technique: détails sur les appareils et la technologie que vous utilisez
 • Communications: Ce que nous apprenons sur vous des communications entre nous.
 • Dossiers publics et tiers: détails sur vous qui sont dans des archives publiques, telles que le registre électoral, et des informations vous concernant qui sont accessibles au public sur Internet. Nous collectons également des informations sur vous que nous recevons d'autres sociétés, telles que les agences de vérification de l'identité et de prévention de la fraude telles que (sans limitation) Onfido .
 • Données d'utilisation: Autres données sur la façon dont vous utilisez nos produits et services
 • Données documentaires: les détails vous concernant sont stockés dans des documents dans différents formats, ou des copies d'entre eux. Cela pourrait inclure des choses comme (sans limitation) votre passeport, votre permis de conduire, les photographies ou le certificat de naissance.
 • Consent: toute autorisation, consentement ou préférences que vous nous donnez

Où nous collectons des informations personnelles

Cela comprend les données fournies par vous ou votre entreprise, ainsi que les données fournies par des personnes liées au produit ou au service de votre entreprise, ou des personnes travaillant en votre nom.

 • Lorsque vous vous inscrivez à un compte OneBanx
 • Lorsque vous fournissez des informations pour prendre en charge l'accès à un compte commercial
 • Quand tu nous parles au téléphone
 • Lorsque vous utilisez notre site Web ou notre application mobile
 • Dans les e-mails, les chats Web et les lettres
 • Dans les enquêtes
 • Si vous participez à nos compétitions ou promotions

Données que nous collectons lorsque vous utilisez nos produits ou services

 • Données de paiement et de transaction
 • Données de profil et d'utilisation (y compris, sans limitation, vos détails de sécurité, votre application ou les paramètres de navigateur de votre site Web, les choix de marketing et les données des appareils que vous utilisez pour vous connecter à notre plateforme afin que nous puissions vous fournir nos produits ou services).
 • Nous utilisons également des cookies et d'autres logiciels de suivi Internet pour collecter des données pendant que vous utilisez notre site Web ou notre application mobile (ou tout autre appareil) (comme décrit plus en détail ci-dessous).
 • À partir d'images enregistrées (par exemple CCTV). Nous utilisons la vidéosurveillance dans nos locaux pour assurer la sécurité et la sécurité du personnel et des clients.

Données de tiers

 • Les entreprises et les partenaires commerciaux qui vous présentent
 • Nos partenaires de service
 • Nos fournisseurs tiers, y compris (sans limitation) ceux qui nous aident à authentifier votre identité et votre adresse
 • Agences de vérification d'identité telles que (sans limitation) Onfido
 • Réseaux sociaux et autres fournisseurs de technologies (par exemple, lorsque vous cliquez sur l'une de nos publicités Facebook ou Google )
 • Agences de référence de crédit et agences de prévention de la fraude
 • Autres sociétés de services financiers (pour réaliser un paiement ou un autre service dans le cadre d'un contrat qu'ils ont avec vous, ou pour aider à prévenir, détecter et poursuivre les actes illégaux, le blanchiment d'argent et les comportements frauduleux)
 • Sources d'informations publiques telles que (sans limitation) le rôle électoral
 • Agents tiers, fournisseurs, sous-traitants et conseillers
 • Chercheurs de marché
 • Les entreprises fournissent des services de données
 • Le gouvernement, les organismes d'application de la loi, les autorités et les organismes de réglementation pour nous aider à respecter nos obligations légales;

Comment utilisons-nous vos informations personnelles

Vous trouverez ci-dessous une liste des façons dont nous pouvons utiliser vos informations personnelles et nos raisons pour le faire:

Vérifiez votre identité

La loi nous oblige à vérifier l'identité des nouveaux clients et pour les clients commerciaux, ceux-ci incluent la vérification des personnes clés (par exemple, les actionnaires). C'est ainsi que nous savons qui sont nos clients et pour rendre plus difficile pour les criminels d'utiliser des identités fausses ou usurpées à des fins pénales, comme la cachée du produit du crime ou la fraude.

Ce que nous utilisons vos informations personnelles pour vous servir:

 • Gérer notre relation avec vous ou votre entreprise: réaliser notre contrat avec vous
 • Développer et effectuer des activités de marketing: lorsque vous y consentez
 • Étudier comment nos clients utilisent les produits et services de la part de nous et d'autres organisations: quand il est dans notre intérêt légitime - garder nos dossiers à jour, déterminer lequel de nos produits et services peut vous intéresser et vous en parler, si vous avez donné consentement, développement de produits et services, de nos prix pour eux et des types de clients qui peuvent vouloir les utiliser
 • Communiquer avec vous sur nos produits et services de nos partenaires commerciaux: lorsque vous y consentez

Améliorer notre entreprise

 • Tester de nouveaux produits, améliorer nos produits et services, gérer comment nous travaillons avec d'autres entreprises qui nous fournissent des services et nos clients, en développant de nouvelles façons de répondre aux besoins de nos clients et de développer notre entreprise: réaliser notre contrat avec vous, quand il est Dans notre intérêt légitime: développer des produits et des services, nos prix pour eux et les types de clients qui peuvent vouloir les utiliser, étant efficace sur la façon dont nous remplissons nos tâches juridiques et contractuelles

Gérer nos opérations

 • Fournir nos produits et services de partenaires commerciaux et nos partenaires commerciaux, effectuer et gérer les paiements des clients: réaliser notre contrat avec vous, quand il est dans notre intérêt légitime: être efficace sur la façon dont nous remplissons nos tâches juridiques et contractuelles, respectant les règles et les conseils des régulateurs

Prévention du crime et gestion des risques

 • Identifier, enquêter, signaler et prévenir la fraude, le blanchiment d'argent et d'autres crimes, la conduite du statut de conformité en cours, le respect des lois et des réglementations: remplir nos obligations juridiques et réglementaires, gérant le risque pour nous et nos clients, enquêtant et répondant aux plaintes et aux commentaires: Quand c'est dans notre intérêt légitime: développer et améliorer la façon dont nous traitons le crime financier, ainsi que nos obligations juridiques à cet égard, en étant efficace sur la façon dont nous remplissons nos devoirs juridiques et contractuels, respectant les règles et les conseils des régulateurs, la réalisation Notre contrat avec vous

Gestion d'entreprise

 • Exploiter notre entreprise d'une manière efficace et appropriée, notamment la gestion de notre situation financière, de nos capacités commerciales, de notre planification, de nos systèmes et processus de test, de la gestion des communications, de la gouvernance d'entreprise et de l'audit: quand il est dans notre intérêt légitime: être efficace sur la façon dont nous nous remplir nos tâches juridiques et contractuelles, respectant les règles et les conseils des régulateurs
 • Exécuter nos obligations découlant et exerçant nos droits énoncés dans nos contrats: remplir notre contrat avec vous

Avec qui nous partageons vos informations personnelles

Vous trouverez ci-dessous une liste des types de tiers avec lesquels nous pouvons partager vos informations personnelles. Nous ne divulguerons que des informations personnelles avec ces tiers pour les raisons expliquées dans la présente politique de confidentialité.

Les autorités

Cela signifie des organismes juridiques ou autres qui incluent (sans limitation):

 • Royaume-Uni central et gouvernement local, et le cas échéant, toute autre agence gouvernementale internationale autorisée
 • HM Revenue & Customs, régulateurs et autres autorités fiscales internationales nationales ou autorisées
 • Royaume-Uni ou des agences internationales autorisées de l'application des lois ou de la prévention de la fraude (le cas échéant).

Prestations de service

Les entreprises tierces avec lesquelles nous travaillons pour vous fournir nos services et nos produits et pour gérer notre entreprise.

 • Agences de référence de crédit (par exemple Equifax ).
 • Agents, partenaires commerciaux, fournisseurs, sous-traitants et conseillers.
 • Des tiers pour nous permettre de vérifier l'identité et / ou l'adresse des individus (par exemple Passfort ).
 • Quelqu'un lié à vous ou au produit ou au service de votre entreprise.
 • Autres sociétés de services financiers (par exemple, sans limitation, pour aider à prévenir, détecter et poursuivre les actes illégaux, le blanchiment d'argent ou le comportement frauduleux)
 • Comptables (si vous en avez un et avez donné votre consentement à nous partager vos informations avec eux)
 • Les entreprises que vous nous demandez de partager vos données avec
 • Si vous avez un produit avec des avantages tels que des offres de réduction, nous partagerons vos données avec les prestataires.

Business général

Les entreprises tierces que nous utilisons pour aider à développer et à améliorer notre entreprise.

 • Sociétés Nous avons une coentreprise ou un accord pour coopérer avec
 • Organisations qui vous présentent à nous
 • Annonceurs et fournisseurs de technologie que vous utilisez (comme les sites Web tiers que vous visitez, les réseaux sociaux et les fournisseurs d'applications et d'appareils intelligents)

Partage de données anonymisées

En plus du partage de données énuméré ci-dessus, nous pouvons de temps en temps partager ou vendre des données à d'autres sociétés extérieures à Unified Financial Limited, mais uniquement lorsqu'elles sont anonymisées afin que l'identité de personne puisse être connue ou découverte et n'est plus considéré comme des informations personnelles en vertu de la loi.

Combien de temps gardons-nous vos informations personnelles?

Nous conserverons vos informations personnelles tant que vous êtes consommateur / utilisateur de OneBanx .

Nous pouvons conserver vos informations personnelles jusqu'à 5 ans après avoir cessé d'être consommateur / utilisateur. Les raisons pour lesquelles nous pouvons le faire sont:

 • Pour répondre à une question ou une plainte, ou pour montrer si nous vous avons donné un traitement équitable
 • Pour étudier les données des clients dans le cadre de nos propres recherches
 • Se conformer aux règles juridiques qui s'appliquent à nous sur la tenue des dossiers. Par exemple, le financement terroriste du blanchiment d'argent et le transfert de fonds (informations sur le payeur) 2017 nous obligent à conserver certaines données pour un minimum de 5 et un maximum de 10 ans.

Nous pouvons également conserver vos données pendant plus de 5 ans si certaines lois signifient que nous ne pouvons pas les supprimer pour des raisons juridiques, réglementaires ou techniques.

Transfert de vos informations sur l'EEE

Les données personnelles que nous détenons seront stockées au Royaume-Uni ou au European Economic Area (EEE), mais peuvent également être transférés et stockés à une destination en dehors du Royaume-Uni ou de l'EEE, avec et par des tiers, pour nous aider à fournir nos produits ou exécutez nos services. Si nous transférons vos informations personnelles en dehors du Royaume-Uni ou de l'EEE, nous nous assurerons qu'elle est protégée dans la même mesure qu'au Royaume-Uni et en EEE. Nous utiliserons l'une de ces garanties juridiques:

 • Transférer dans un pays non britannique ou non EEE avec des lois sur la confidentialité qui offrent la même protection que celles du Royaume-Uni ou de l'EEE.
 • Mettez en place un contrat spécifique approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni qui offre aux données personnelles la même protection que celle au Royaume-Uni.

Cookies et autres technologies de suivi

Nous pouvons utiliser des cookies pour vous distinguer des autres utilisateurs de nos produits ou services. Cela nous aide à vous offrir une bonne expérience et nous permet également d'améliorer nos produits ou services. Un cookie est un petit fichier de lettres et de numéros que nous stockons sur votre navigateur ou le disque dur de votre appareil lorsque vous visitez notre site Web. Les cookies renvoient des informations sur le site Web d'origine à chaque visite ultérieure, ou sur un autre site Web qui reconnaît ce cookie. Les cookies vous permettent également de vous connecter et d'utiliser notre site Web.

Nous pouvons utiliser les cookies suivants:

 • Des cookies strictement nécessaires requis pour le fonctionnement de nos produits ou services (y compris, par exemple, des cookies qui vous permettent de vous connecter à des comptes sécurisés et d'utiliser des fonctionnalités interactives);
 • Cookies analytiques / performances qui nous permettent de reconnaître et de compter le nombre de visiteurs et d'utilisateurs et de voir comment ils utilisent les produits ou services (par exemple (sans limitation) pour nous aider à améliorer la façon dont nos produits ou services fonctionnent ou sont fournis, en garantissant que Les utilisateurs trouvent ce qu'ils recherchent facilement);
 • Les cookies de la fonctionnalité pour nous aider à vous reconnaître lorsque vous retournez sur notre site Web (cela nous permet de personnaliser par exemple (sans limitation) notre contenu pour vous, vous saluer par votre nom et souvenez-vous de vos préférences, telles que le choix de la langue ou de la région).
 • Cibler des cookies pour enregistrer votre visite sur notre site Web, les pages que vous avez visitées et les liens que vous avez suivis. Nous pouvons utiliser ces informations pour rendre nos produits et services et les informations qui s'y affichent, ce que nous pensons raisonnablement plus pertinente pour vos intérêts. Nous pouvons également partager ces informations avec des tiers à cet effet.

Vous pouvez bloquer ou désactiver les cookies en choisissant les cookies à accepter dans nos paramètres de cookies, soit en activant le paramètre sur le navigateur de votre site Web qui vous permet de refuser le paramètre de tous ou de certains cookies. Tous les navigateurs fournissent des outils qui vous permettent de contrôler la façon dont vous gérez les cookies: acceptez, rejetez-les ou supprimez-les. Ces paramètres sont normalement accessibles via le menu «Paramètres», «Préférences» ou «Options» du navigateur que vous utilisez, mais vous pouvez également rechercher une fonction «d'aide» ou contacter le fournisseur de navigateur. Cependant, si vous définissez vos paramètres pour bloquer ou désactiver tous les cookies (y compris les cookies essentiels), vous ne pourrez peut-être pas accéder à tout ou partie de notre plate-forme pour laquelle nous avons besoin d'utiliser des cookies.

Tes droits

En vertu du RGPD / DPA du Royaume-Uni, vous avez droit aux droits suivants:

 • Questionner toutes les informations vous concernant que vous pensez être incorrectes et nous faire prendre des mesures raisonnables pour la corriger pour vous.
 • Pour être informé de la façon dont nous traitons vos informations.
 • nécessitent l'effacement des informations personnelles concernant vous dans certaines situations
 • accéder aux informations personnelles et copies (gratuitement) concernant que vous avez collecté par nous au cours de notre relation avec vous
 • Objet à tout moment au traitement des informations personnelles vous concernant pour par exemple (sans limitation) marketing direct
 • s'opposer aux décisions prises par des moyens automatisés qui produisent des effets juridiques concernant vous ou qui de manière similaire peuvent vous affecter considérablement
 • Objectif dans certaines autres situations à notre traitement continu de vos informations personnelles
 • Sinon, restreignez notre traitement de vos informations personnelles dans certaines circonstances
 • Le droit de déplacer, de copier ou de transférer vos données personnelles.
 • Pour plus d'informations sur chacun de ces droits, y compris les circonstances dans lesquelles ils s'appliquent, consultez les directives du Royaume-Uni Information Commissioner's Office (ICO) sur les droits individuels en vertu de l'UKGDPR / DPA.

Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, veuillez nous contacter à:

Comment nous contacter et comment se plaindre

Nous espérons que notre Data Protection Officer (DPO) pourra résoudre toute question ou préoccupation que vous soulevez concernant notre utilisation de vos informations. Vous pouvez écrire à notre DPO à helpdesk@onebanx.com et marquer l'attention du DPO.

De plus, vous pouvez vous plaindre de l'officier du commissaire à l'information à:

ico.org.uk/make-a-complaint/

Ou:

Information Commissioner's Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

Comment retirer votre consentement

Vous pouvez retirer votre consentement à notre traitement de vos informations à tout moment. Veuillez nous contacter si vous le souhaitez.

Cela affectera la façon dont nous utilisons les informations lorsque notre motif de traitement de vos informations est que vous avez donné votre consentement à cette utilisation. Voir la section «Vos droits» sur votre droit de restreindre l'utilisation de vos informations.

Si vous retirez votre consentement, nous ne pourrons peut-être pas vous fournir certains produits ou services. Si tel est le cas, nous vous le dirons. Vous avez ensuite la possibilité de nous donner à nouveau votre consentement si vous souhaitez accéder à nos produits ou services.

Mises à jour de cette politique de confidentialité

Nous pouvons mettre à jour cette politique de confidentialité de temps à autre pour nous assurer qu'elle reste exacte. Veuillez vérifier de temps en temps pour les mises à jour.

Cette politique de confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois le 8 septembre 2022.

Datenschutzrichtlinie

Unsere Datenschutzrichtlinie zu dieser Website und unserer App.

Wir bitten Sie, diese Datenschutzrichtlinie zu lesen, die zuletzt über das unten aufgeführte Datum aktualisiert wurde, sorgfältig, da sie wichtige Informationen darüber enthält, wer wir sind, wie und warum wir persönliche Daten sammeln, speichern, verwenden, übertragen und teilen, Ihre Rechte in Beziehung zu Ihren persönlichen Daten und zur Kontaktaufnahme mit uns und Aufsichtsbehörden (der Financial Conduct Authority für finanzielle Angelegenheiten und den Information Commissioner's Office für Datenschutzfragen) falls Sie eine Beschwerde haben. Diese Datenschutzrichtlinie sollte neben und zusätzlich zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und allen separaten Produkt- oder Dienstleistungsvereinbarungen von Zeit zu Zeit zwischen uns geschlossen werden.

Wann immer wir uns auf das „Gesetz“ nach dieser Datenschutzrichtlinie beziehen, verweisen wir auf diese nachstehend dargelegten Gesetze (von Zeit zu Zeit geändert). Wo wir verwendet haben, aber die Bedeutung eines definierten Begriffs in dieser Datenschutzrichtlinie nicht erklärt haben, hat dieser definierte Begriff die gleiche Bedeutung, die unter der DPA (wie unten definiert) und unseren Bedingungen festgelegt ist. Wenn wir uns unter dieser Datenschutzrichtlinie auf „Informationen“ oder „Daten“ beziehen, beziehen wir uns auf Ihre persönlichen Daten wie unten definiert.

Diese Datenschutzrichtlinie ist in die folgenden Abschnitte unterteilt:

 • Wer wir sind
 • Persönliche Informationen, die wir sammeln
 • Wo wir persönliche Informationen sammeln
 • Wie wir Ihre persönlichen Daten verwenden
 • Mit wem wir Ihre persönlichen Daten teilen
 • Wie lange halten wir Ihre persönlichen Informationen
 • Übertragen Sie Ihre Informationen aus dem EWR
 • Kekse und ähnliche Technologien
 • Deine Rechte
 • Wie man uns in Verbindung setzt und wie man sich beschwert
 • So ziehen Sie Ihre Einwilligung zurück

Wer wir sind

In dieser Datenschutzrichtlinie beziehen sich unser, wir, oder OneBanx auf Unified Financial Limited (Co. Nr. SC648489). Wir sind bei der Referenznummer in Großbritannien (UK) in Großbritannien (UK) in Großbritannien (UK) registriert: 936544. Wir sind mit der Registrierungsnummer ZA933926 bei der {{{Informationskommissarin}} registriert.

Wir sammeln, verarbeiten, verwenden und sind für bestimmte persönliche Informationen über Sie verantwortlich. Wenn wir dies tun, werden wir unter der britischen Version des General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (UKGDPR) reguliert, das in Großbritannien gilt und in das Datenschutzgesetz 2018 eingetragen wurde (zusammen 'The DPA'), und einen Teil des Datenschutzgesetzes (zusammen ') aufgenommen und ein Teil des Datenschutzgesetzes aufgenommen wurde (zusammen' die DPA). .

Wir sind als Datenprozessor verantwortlich und in einigen Fällen als Datencontroller dieser persönlichen Informationen für die Zwecke dieser Gesetze. Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie haben oder wie wir oder wir Ihre Informationen sammeln, speichern oder verwenden, kontaktieren Sie uns bitte per E -Mail unter info@onebanks.co.uk .

Persönliche Informationen, die wir sammeln

Im Folgenden finden Sie eine Liste der Arten von persönlichen Informationen, die wir sammeln und verwenden können, wenn Sie eine unserer Produkte oder Dienstleistungen beantragen oder verwenden.

 • Kontakt: Ihr Name, Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und andere Möglichkeiten, sich mit Ihnen zu wenden
 • Transaktional: Details zu den von Ihnen durchgeführten Transaktionen und den Zahlungen an und von den Bankkonten, die bei uns registriert sind
 • Vertraglich: Details zu den Produkten oder Dienstleistungen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen
 • Standort: Daten, die wir dort bekommen, wo Sie sich befinden. Dies kann von Ihrem Handy oder dem Ort kommen, an dem Sie einen Computer mit dem Internet anschließen. Es kann auch Orte enthalten, an denen Sie Ihre Karte verwendet haben
 • Verhalten: Details darüber, wie Sie Produkte und Dienstleistungen über unsere Plattform von uns und anderen Organisationen nutzen
 • Technische: Details zu den von Ihnen verwendeten Geräten und Technologie
 • Kommunikation: Was wir über die Kommunikation zwischen uns lernen.
 • Öffentliche und Drittanbieter Aufzeichnungen: Details über Sie in öffentlichen Aufzeichnungen wie dem Wahlregister und Informationen über Sie, die im Internet öffentlich verfügbar sind. Wir sammeln auch Informationen über Sie, die wir von anderen Unternehmen erhalten, wie z.
 • Verwendungsdaten: Andere Daten darüber, wie Sie unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen
 • Dokumentarfilmdaten: Details zu Ihnen, die in Dokumenten in verschiedenen Formaten oder Kopien davon gespeichert werden. Dies kann Dinge wie (ohne Einschränkung) Ihres Reisepasses, Führerscheins, Fotos oder Geburtsurkunde beinhalten.
 • Zustimmungen: Berechtigungen, Einwilligungen oder Vorlieben, die Sie uns geben

Wo wir persönliche Informationen sammeln

Dies beinhaltet Daten, die von Ihnen oder Ihrem Unternehmen angegeben wurden, sowie Daten, die von Personen bereitgestellt werden, die mit Ihnen oder dem Produkt oder Service Ihres Unternehmens verknüpft sind, oder Personen, die in Ihrem Namen arbeiten.

 • Wenn Sie sich für ein OneBanx -Konto anmelden
 • Wenn Sie Informationen zur Unterstützung des Zugriffs auf ein Geschäftskonto bereitstellen
 • Wenn Sie mit uns telefonieren
 • Wenn Sie unsere Website oder mobile App nutzen
 • In E -Mails, Web -Chats und Briefen
 • In Umfragen
 • Wenn Sie an unseren Wettbewerben oder Werbeaktionen teilnehmen

Daten, die wir sammeln, wenn Sie unsere Produkte oder Dienstleistungen nutzen

 • Zahlungs- und Transaktionsdaten
 • Profil- und Nutzungsdaten (einschließlich, ohne Einschränkung, Ihre Sicherheitsdetails, Apps oder Ihre Website -Browsereinstellungen, Marketingoptionen und Daten aus den Geräten, die Sie mit unserer Plattform verbinden, damit wir Ihnen unsere Produkte oder Dienste zur Verfügung stellen können).
 • Wir verwenden auch Cookies und andere Internet -Tracking -Software, um Daten zu sammeln, während Sie unsere Website oder mobile App (oder ein anderes Gerät) verwenden (wie unten genauer beschrieben).
 • Aus aufgezeichneten Bildern (z. B. ccTV). Wir verwenden CCTV in unseren Räumlichkeiten, um die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden zu gewährleisten.

Daten von Dritten

 • Unternehmen und Geschäftspartner, die Sie uns vorstellen
 • Unsere Servicepartner
 • Unsere Drittanbieter, einschließlich (ohne Einschränkung), die uns helfen, Ihre Identität und Adresse zu authentifizieren
 • Identitätsprüfungsagenturen wie (ohne Einschränkung) Onfido
 • Soziale Netzwerke und andere Technologieanbieter (zum Beispiel, wenn Sie auf eine unserer Anzeigen Facebook oder Google klicken)
 • Kreditreferenzagenturen und Betrugspräventionagenturen
 • Andere Finanzdienstleistungsunternehmen (um eine Zahlung oder einen anderen Dienst als Teil eines Vertrags zu erfüllen, den sie mit Ihnen haben, oder um rechtswidrige Handlungen, Geldwäsche und betrügerisches Verhalten zu verhindern, zu erkennen und zu verfolgen)
 • Öffentliche Informationsquellen wie (ohne Einschränkung) der Wahlrolle
 • Drittanbieter, Lieferanten, Subunternehmer und Berater
 • Marktforscher
 • Firmen, die Datendienste anbieten
 • Regierung, Strafverfolgungsbehörden, Behörden und Aufsichtsbehörden, die uns helfen, unsere rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen;

Wie wir Ihre persönlichen Daten verwenden

Im Folgenden finden Sie eine Liste der Möglichkeiten, wie wir Ihre persönlichen Daten und unsere Gründe dafür verwenden können:

Überprüfen Sie Ihre Identität

Das Gesetz verlangt, dass wir die Identität neuer Kunden und für Geschäftskunden überprüfen müssen, um die Überprüfung der Schlüsselpersonen (z. B. Aktionäre) zu umfassen. Dies ist so, dass wir wissen, wer unsere Kunden sind, und es den Kriminellen schwieriger zu machen, falsche oder identische Identitäten für strafrechtliche Zwecke zu verwenden, z.

Was wir Ihre persönlichen Daten verwenden, um Ihnen zu dienen:

 • Verwalten unserer Beziehung zu Ihnen oder Ihrem Geschäft: Erfüllen Sie unseren Vertrag mit Ihnen
 • Entwicklung und Durchführung von Marketingaktivitäten: Wenn Sie damit einverstanden sind
 • Untersuchen, wie unsere Kunden Produkte und Dienstleistungen von uns und anderen Organisationen nutzen: Wenn dies in unserem legitimen Interesse liegt - halten Sie unsere Aufzeichnungen auf dem neuesten Zustimmung, Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, unsere Preisgestaltung für sie und Arten von Kunden, die sie möglicherweise nutzen möchten
 • Kommunizieren Sie mit Ihnen über unsere Produkte und Dienstleistungen unserer Geschäftspartner: Wenn Sie damit einverstanden sind

Verbesserung unseres Geschäftes

 • Testen neuer Produkte, Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen, die Verwaltung der Arbeit mit anderen Unternehmen, die uns und unseren Kunden Dienstleistungen anbieten, neue Wege entwickeln, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und unser Geschäft auszubauen: unseren Vertrag mit Ihnen erfüllen, wenn es ist, wenn es ist, wenn es ist, wenn es ist, wenn dies ist In unserem legitimen Interesse: Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, unsere Preisgestaltung für sie und Arten von Kunden, die sie möglicherweise nutzen möchten, sind effizient darüber, wie wir unsere rechtlichen und vertraglichen Aufgaben erfüllen

Unsere Operationen verwalten

 • Bereitstellung der Produkte und Dienstleistungen unserer Geschäftspartner und der Leitung von Kundenzahlungen: Erfüllung unseres Vertrags mit Ihnen, wenn dies in unserem legitimen Interesse liegt: effizient darüber zu sein, wie wir unsere rechtlichen und vertraglichen Aufgaben erfüllen, Regeln und Anleitungen der Aufsichtsbehörden einhalten

Kriminalprävention und Risiken

 • Betrug, Geldwäsche und andere Kriminalität identifizieren, untersuchen, melden und verhindern, den Status des kontinuierlichen Einhaltung durchführen, Gesetze und Vorschriften einhalten: unsere rechtlichen und behördlichen Verpflichtungen zu erfüllen, das Risiko für uns und unsere Kunden zu verwalten, Beschwerden und Rückmeldungen zu untersuchen und zu reagieren: Feedback: Wenn es in unserem legitimen Interesse liegt: Entwicklung und Verbesserung unserer Umgang mit Finanzkriminalität sowie unsere rechtlichen Pflichten in dieser Hinsicht, effizient darüber, wie wir unsere rechtlichen und vertraglichen Pflichten erfüllen, die Regeln und Anleitung von Aufsichtsbehörden erfüllen, erfüllen Unser Vertrag mit Ihnen

Geschäftsführung

 • Betreiben unseres Unternehmens effizient und ordnungsgemäß, einschließlich der Verwaltung unserer Finanzlage, der Geschäftsfähigkeit, der Planung, des Hinzufügens und des Testens von Systemen und Prozessen, der Verwaltung der Kommunikation, der Unternehmensführung und der Prüfung: Wenn dies in unserem legitimen Interesse liegt: effizient zu sein, wie wir uns Erfüllen Sie unsere rechtlichen und vertraglichen Pflichten, die Regeln und Anleitungen der Aufsichtsbehörden einhalten
 • Unsere Verpflichtungen erfüllen und unsere Rechte ausüben, die in unseren Verträgen festgelegt sind: unseren Vertrag mit Ihnen erfüllen

Mit wem wir Ihre persönlichen Daten teilen

Im Folgenden finden Sie eine Liste der Arten von Dritten, mit denen wir Ihre persönlichen Daten teilen können. Wir werden aus den in dieser Datenschutzrichtlinie erläuterten Gründe nur persönliche Informationen mit solchen Dritten offenlegen.

Behörden

Dies bedeutet legale oder andere offizielle Stellen, die (ohne Einschränkung) enthalten:

 • Großbritannien Zentral- und lokale Regierung und gegebenenfalls alle anderen autorisierten internationalen Regierungsbehörden
 • HM Revenue & Zoll, Aufsichtsbehörden und andere inländische oder autorisierte internationale Steuerbehörden
 • Großbritannien oder autorisierte internationale Strafversagen oder Betrugspräventionsbehörden (gegebenenfalls zutreffend).

Dienstleistungen

Drittanbieter Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, um Ihnen unsere Dienstleistungen und Produkte zur Verfügung zu stellen und unser Geschäft zu führen.

 • Kreditreferenzagenturen (z. B. Equifax ).
 • Agenten, Geschäftspartner, Lieferanten, Subunternehmer und Berater.
 • Dritte, um es uns zu ermöglichen, die Identität und/oder Adresse der Einzelpersonen zu überprüfen (z. B. Passfort ).
 • Jemand, der mit Ihnen oder dem Produkt oder Service Ihres Unternehmens verknüpft ist.
 • Andere Finanzdienstleistungsunternehmen (zum Beispiel ohne Einschränkung, um illegale Handlungen, Geldwäsche oder betrügerisches Verhalten zu verhindern, zu erkennen und zu verfolgen)
 • Buchhalter (wenn Sie eine haben und Ihre Zustimmung an uns gegeben haben, Ihre Informationen mit ihnen zu teilen)
 • Unternehmen, die wir uns bitten, Ihre Daten mit
 • Wenn Sie ein Produkt mit Vorteilen wie Rabattangeboten haben, teilen wir Ihre Daten mit den Leistungsanbietern.

Generelles Geschäft

Drittunternehmen, die wir verwenden, um zu wachsen und unser Geschäft zu verbessern.

 • Unternehmen, mit denen wir ein Joint Venture oder eine Vereinbarung haben, mit der wir zusammenarbeiten können
 • Organisationen, die Sie uns vorstellen
 • Werbetreibende und Technologieanbieter, die Sie verwenden (wie Websites von Drittanbietern, die Sie besuchen, soziale Netzwerke und Anbieter von Apps und intelligenten Geräten)

Teilen anonymisierter Daten

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Datenaustausch können wir von Zeit zu Zeit einige Daten außerhalb der Unified Financial Limited teilen oder an andere Unternehmen verkaufen, aber nur dann, wenn sie anonymisiert werden, damit die Identität von niemandem bekannt ist oder herausgefunden werden kann und nicht mehr ist als persönliche Daten nach dem Gesetz angesehen.

Wie lange halten wir Ihre persönlichen Daten?

Wir werden Ihre persönlichen Daten behalten, solange Sie ein Verbraucher/Benutzer von OneBanx sind.

Wir können Ihre persönlichen Daten bis zu 5 Jahre lang aufbewahren, nachdem Sie ein Verbraucher/Benutzer eingestellt haben. Die Gründe, warum wir dies tun können, sind:

 • Auf eine Frage oder Beschwerde zu antworten oder zu zeigen, ob wir Ihnen eine faire Behandlung gegeben haben
 • Kundendaten im Rahmen unserer eigenen Forschung zu untersuchen
 • Um die gesetzlichen Regeln einzuhalten, die für uns zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen gelten. Zum Beispiel müssen wir die Geldwäschefinanzierung und Übertragung von Fonds (Informationen über den Zahler) 2017 übertragen, um bestimmte Daten für mindestens 5 und maximal 10 Jahre aufzubewahren.

Wir können Ihre Daten auch länger als 5 Jahre behalten, wenn bestimmte Gesetze darauf bedeuten, dass wir sie nicht aus rechtlichen, regulatorischen oder technischen Gründen löschen können.

Übertragen Sie Ihre Informationen aus dem EWR

Die persönlichen Daten, die wir besitzen Oder leiten Sie unsere Dienste aus. Wenn wir Ihre persönlichen Daten außerhalb Großbritanniens oder EWR übertragen, werden wir sicherstellen, dass sie in dem gleichen Maße wie in Großbritannien und EWR geschützt ist. Wir werden eine dieser rechtlichen Schutzmaßnahmen verwenden:

 • Übertragen Sie es in ein Nicht-UK- oder Nicht-EEA-Land mit Datenschutzgesetzen, die den gleichen Schutz wie die unter Großbritannien oder die EWR bieten.
 • Setzen Sie einen bestimmten Vertrag ein, der für die Verwendung in Großbritannien zugelassen ist und die personenbezogenen Daten den gleichen Schutz in Großbritannien bietet.

Cookies und andere Tracking -Technologien

Wir können Cookies verwenden, um Sie von anderen Nutzern unserer Produkte oder Dienstleistungen zu unterscheiden. Dies hilft uns, Ihnen eine gute Erfahrung zu bieten, und ermöglicht es uns auch, unsere Produkte oder Dienstleistungen zu verbessern. Ein Cookie ist eine kleine Datei mit Buchstaben und Zahlen, die wir auf Ihrem Browser oder auf der Festplatte Ihres Geräts speichern, wenn Sie unsere Website besuchen. Cookies senden Informationen zu jedem nachfolgenden Besuch an die ursprüngliche Website zurück oder an eine andere Website, die diesen Cookie erkennt. Cookies erleichtern es auch für Sie, sich anzumelden und unsere Website zu nutzen.

Wir können die folgenden Cookies verwenden:

 • Streng notwendige Cookies, die für den Betrieb unserer Produkte oder Dienstleistungen erforderlich sind (einschließlich beispielsweise Cookies, mit denen Sie sich in sichere Konten anmelden und interaktive Funktionen verwenden können);
 • Analytische/Performance -Cookies, mit denen wir die Anzahl der Besucher und Benutzer erkennen und zählen können und wie sie die Produkte oder Dienstleistungen (z. Benutzer finden, wonach sie leicht suchen);
 • Funktionalität Cookies, die uns helfen, Sie zu erkennen, wenn Sie zu unserer Website zurückkehren (dies ermöglicht uns, z. B. (ohne Einschränkung) unseren Inhalt für Sie zu personalisieren, Sie mit Namen zu begrüßen und Ihre Vorlieben wie die Wahl der Sprache oder Region zu erinnern).
 • Targeting Cookies, um Ihren Besuch auf unserer Website, die von Ihnen besuchten Seiten und die von Ihnen gefolgten Links aufzuzeichnen. Wir können diese Informationen verwenden, um unsere Produkte und Dienstleistungen und die darauf angezeigten Informationen zu erstellen, von denen wir für Ihre Interessen relevanter sind. Wir können diese Informationen zu diesem Zweck auch an Dritte teilen.

Sie können Cookies blockieren oder deaktivieren, indem Sie entweder auswählen, welche Cookies in unseren Cookie -Einstellungen zu akzeptieren sind, oder indem Sie die Einstellung auf Ihrem Website -Browser aktivieren, mit der Sie die Einstellung aller oder einiger Cookies ablehnen können. Alle Browser bieten Tools, mit denen Sie steuern können, wie Sie mit Cookies umgehen: Akzeptieren, ablehnen oder löschen. Diese Einstellungen werden normalerweise über das Menü "Einstellungen", "Einstellungen" oder "Optionen" des von Ihnen verwendeten Browsers zugegriffen. Sie können jedoch auch nach einer "Hilfe" -Funktion suchen oder den Browseranbieter kontaktieren. Wenn Sie jedoch Ihre Einstellungen so einstellen, dass alle Cookies (einschließlich wichtiger Cookies) blockiert oder deaktiviert werden, können Sie möglicherweise nicht auf alle oder Teile unserer Plattform zugreifen, für die wir die Verwendung von Cookies benötigen.

Deine Rechte

Unter der britischen DPR/ DPA haben Sie Anspruch auf folgende Rechte:

 • Fragen Sie Informationen zu Ihnen in Frage, die Sie für falsch halten, und lassen Sie uns angemessene Schritte unternehmen, um sie für Sie zu korrigieren.
 • Um darüber informiert zu werden, wie wir Ihre Informationen verarbeiten.
 • Erfordern die Löschung persönlicher Daten in bestimmten Situationen
 • Zugriff auf persönliche Informationen und Kopien (kostenlos), die Sie im Verlauf unserer Beziehung zu Ihnen von uns gesammelt haben
 • Objekt jederzeit für die Verarbeitung persönlicher Informationen in Bezug auf Sie z. (ohne Einschränkung) Direktmarketing
 • Einwände gegen Entscheidungen mit automatisierten Mitteln, die rechtliche Auswirkungen haben oder die Sie ebenfalls erheblich beeinflussen können
 • Objekt in bestimmten anderen Situationen zu unserer fortgesetzten Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten
 • Beschränken Sie ansonsten unsere Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten unter bestimmten Umständen
 • Das Recht, Ihre persönlichen Daten zu verschieben, zu kopieren oder zu übertragen.
 • Weitere Informationen zu jedem dieser Rechte, einschließlich der Umstände, unter denen sie sich bewerben, finden Sie in den Leitlinien des Vereinigten Königreichs Information Commissioner's Office (ICO) zu individuellen Rechten im Rahmen der UKGDPR / DPA.

Wenn Sie diese Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter:

Wie man uns in Verbindung setzt und wie man sich beschwert

Wir hoffen, dass unser Data Protection Officer (DPO) jede Abfrage, die Sie über die Verwendung Ihrer Informationen aufnehmen, beheben können. Sie können an unseren DPO unter helpdesk@onebanx.com schreiben und für die Aufmerksamkeit des DPO markieren.

Darüber hinaus können Sie sich beim Beamten des Informationskommissars beklagen:

ico.org.uk/make-a-complaint/

Oder:

Information Commissioner's Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

So ziehen Sie Ihre Einwilligung zurück

Sie können Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer Informationen jederzeit zurückziehen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie dies tun möchten.

Dies wirkt sich nur auf die Art und Weise aus, wie wir Informationen verwenden, wenn wir Ihre Informationen verarbeiten, dass Sie Ihre Einwilligung mit dieser Verwendung erteilt haben. Siehe den Abschnitt „Ihre Rechte“ über Ihr Recht, die Verwendung Ihrer Informationen einzuschränken.

Wenn Sie Ihre Einwilligung zurückziehen, können wir Ihnen möglicherweise keine bestimmten Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Wenn dies so ist, werden wir es Ihnen sagen. Sie haben dann die Möglichkeit, uns Ihre Zustimmung erneut zu geben, wenn Sie auf unsere Produkte oder Dienstleistungen zugreifen möchten.

Aktualisierungen dieser Datenschutzrichtlinie

Wir können diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie weiterhin korrekt bleibt. Bitte überprüfen Sie von Zeit zu Zeit nach Updates.

Diese Datenschutzrichtlinie wurde zuletzt am 8. September 2022 aktualisiert.

política de privacidad

Nuestra política de privacidad con respecto a este sitio web y nuestra aplicación.

Le pedimos que lea esta política de privacidad, que se actualizó por última vez en la fecha establecida a continuación, cuidadosamente, ya que contiene información importante sobre quiénes somos, cómo y por qué recopilamos, almacenamos, usamos, transferimos y compartemos información personal, sus derechos en Relación con su información personal y cómo contactarnos y las autoridades de supervisión (el Financial Conduct Authority para asuntos financieros y el Information Commissioner's Office para problemas de privacidad) en caso de que tenga una queja. Esta política de privacidad debe leerse junto, y además de nuestros términos y condiciones y cualquier acuerdo o acuerdo de servicio separado entre nosotros de vez en cuando.

Cada vez que nos referimos a la "ley" bajo esta política de privacidad, nos referimos a esas leyes como se establece a continuación (modificadas de vez en cuando). Donde hemos usado pero no hemos explicado el significado de un término definido en esta política de privacidad, ese término definido tiene el mismo significado que se establece bajo el DPA (como se define a continuación) y nuestros términos y condiciones. Cuando nos referimos a "información" o "datos" bajo esta Política de privacidad, nos referimos a su información personal como se define a continuación.

Esta política de privacidad se divide en las siguientes secciones:

 • Quienes somos
 • Información personal que recopilamos
 • Donde recopilamos información personal
 • Cómo usamos tu información personal
 • Con quién compartimos su información personal con
 • ¿Cuánto tiempo mantenemos su información personal?
 • Transferencia de su información fuera del EEE
 • Cookies y tecnologías similares
 • Tus derechos
 • Cómo contactarnos y cómo quejarse
 • Cómo retirar su consentimiento

Quienes somos

En esta política de privacidad, referencia a nosotros, nuestro, nosotros o OneBanx son Unified Financial Limited (Co. No. SC648489). Estamos registrados con el Financial Conduct Authority (FCA) en el Reino Unido (Reino Unido) con el número de referencia: 936544. Estamos registrados con la Oficina del Comisionado de Información}} con el número de registro ZA933926.

Recopilamos, procesamos, usamos y somos responsables de cierta información personal sobre usted. Cuando lo hacemos, estamos regulados bajo la versión del Reino Unido del General Data Protection Regulation (UE) 2016/679 (UKGDPR) que se aplica en el Reino Unido, ya que se ha incorporado y formando parte de la Ley de Protección de Datos 2018 (juntos 'The DPA') .

Somos responsables como procesador de datos y, en algunos casos, un controlador de datos de esa información personal a los efectos de esas leyes. Si tiene alguna consulta sobre esta Política de privacidad o cómo recopilamos, almacenamos o usamos su información, contáctenos por correo electrónico al info@onebanks.co.uk .

Información personal que recopilamos

A continuación se muestra una lista de los tipos de información personal que podemos recopilar y usar cuando solicite o utilice cualquiera de nuestros productos o servicios.

 • Contacto: Su nombre, direcciones, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otras formas en que se comunique con usted
 • Transaccional: detalles sobre las transacciones que realiza y los pagos hacia y desde las cuentas bancarias que están registradas con nosotros
 • Contractual: detalles sobre los productos o servicios que le brindamos
 • Ubicación: datos que obtenemos sobre dónde se encuentra. Esto puede provenir de su teléfono móvil o del lugar donde conecte una computadora a Internet. También puede incluir ubicaciones donde usó su tarjeta
 • Comportamiento: Detalles sobre cómo utiliza productos y servicios a través de nuestra plataforma de nosotros y otras organizaciones
 • Técnico: Detalles sobre los dispositivos y la tecnología que utiliza
 • Comunicaciones: lo que aprendemos sobre usted de las comunicaciones entre nosotros.
 • Registros públicos y de terceros: detalles sobre usted que se encuentran en registros públicos, como el Registro Electoral, e información sobre usted que está disponible públicamente en Internet. También recopilamos información sobre usted que recibimos de otras compañías, como agencias de verificación de identidad y prevención de fraude, como (sin limitación) Onfido .
 • Datos de uso: otros datos sobre cómo utiliza nuestros productos y servicios
 • Datos documentales: detalles sobre usted que se almacenan en documentos en diferentes formatos o copias de ellos. Esto podría incluir cosas como (sin limitación) su pasaporte, licencia de conducir, fotografías o certificado de nacimiento.
 • Consentimiento: cualquier permiso, consentimiento o preferencias que nos dé

Donde recopilamos información personal

Esto incluye datos proporcionados por usted o su empresa, así como datos proporcionados por personas vinculadas con usted o el producto o servicio de su negocio, o personas que trabajan en su nombre.

 • Cuando se registra para una cuenta OneBanx
 • Cuando proporciona información para apoyar el acceso a una cuenta comercial
 • Cuando nos hablas por teléfono
 • Cuando usa nuestro sitio web o aplicación móvil
 • En correos electrónicos, chats y cartas web
 • En encuestas
 • Si participa en nuestras competiciones o promociones

Datos que recopilamos cuando usa nuestros productos o servicios

 • Datos de pago y transacción
 • Datos de perfil y uso (incluidos, entre otros, sus detalles de seguridad, la aplicación o la configuración del navegador de su sitio web, las opciones de marketing y los datos de los dispositivos que utiliza para conectarse a nuestra plataforma para que podamos proporcionarle nuestros productos o servicios).
 • También utilizamos cookies y otro software de seguimiento de Internet para recopilar datos mientras usa nuestro sitio web o aplicación móvil (o cualquier otro dispositivo) (como se describe con más detalle a continuación).
 • De imágenes grabadas (por ejemplo, CCTV). Utilizamos CCTV en nuestras instalaciones para garantizar la seguridad del personal y los clientes.

Datos de terceros

 • Empresas y socios comerciales que nos presentan
 • Nuestros socios de servicio
 • Nuestros proveedores de terceros, incluidos (sin limitación) aquellos que nos ayudan a autenticar su identidad y dirección
 • Agencias de verificación de identidad como (sin limitación) Onfido
 • Redes sociales y otros proveedores de tecnología (por ejemplo, cuando hace clic en uno de nuestros anuncios Facebook o Google )
 • Agencias de referencia de crédito y agencias de prevención de fraude
 • Otras compañías de servicios financieros (para cumplir con un pago u otro servicio como parte de un contrato que tienen con usted, o para ayudar a prevenir, detectar y procesar actos ilegales, lavado de dinero y comportamiento fraudulento)
 • Fuentes de información pública, como (sin limitación), el rollo electoral
 • Agentes de terceros, proveedores, subcontratistas y asesores
 • Investigadores de mercado
 • Empresas que brindan servicios de datos
 • Gobierno, agencias de aplicación de la ley, autoridades y organismos regulatorios para ayudarnos a cumplir con nuestras obligaciones legales;

Cómo usamos tu información personal

A continuación se muestra una lista de las formas en que podemos usar su información personal y nuestras razones para hacerlo:

Verifique su identidad

La ley requiere que verifiquemos la identidad de los nuevos clientes y para los clientes comerciales, estos incluyen la verificación de personas clave (por ejemplo, accionistas). Esto es para que sabemos quiénes son nuestros clientes y que sea más difícil para los delincuentes usar identidades falsas o suplantadas con fines criminales, como ocultar el producto del crimen o cometer fraude.

Lo que utilizamos su información personal para servirle:

 • Gestionar nuestra relación con usted o su negocio: cumplir con nuestro contrato con usted
 • Desarrollar y llevar a cabo actividades de marketing: cuando se le da su consentimiento
 • Estudiar cómo nuestros clientes usan productos y servicios de nosotros y de otras organizaciones: cuando es de nuestro interés legítimo: mantener nuestros registros actualizados, determinar cuáles de nuestros productos y servicios pueden interesarle y contarle sobre ellos, si lo ha dado. consentimiento, desarrollo de productos y servicios, nuestros precios para ellos y tipos de clientes que pueden querer usarlos
 • Comunicarse con usted sobre nuestros productos y servicios de nuestros socios comerciales: cuando se le da su consentimiento

Mejorando nuestro negocio

 • Probar nuevos productos, mejorar nuestros productos y servicios, administrar cómo trabajamos con otras compañías que nos brindan servicios a nosotros y a nuestros clientes, desarrollando nuevas formas de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y hacer crecer nuestro negocio: satisfacer nuestro contrato con usted, cuando es. En nuestro interés legítimo: el desarrollo de productos y servicios, nuestro precio para ellos y los tipos de clientes que pueden usarlos, siendo eficientes sobre cómo cumplimos con nuestros deberes legales y contractuales

Gestión de nuestras operaciones

 • Entregación de nuestros productos y servicios de nuestros socios comerciales, realizando y gestionando los pagos de los clientes: cumpliendo nuestro contrato con usted, cuando es de nuestro interés legítimo: ser eficiente sobre cómo cumplimos con nuestros deberes legales y contractuales, cumpliendo con las reglas y la orientación de los reguladores de los reguladores

Prevención del delito y gestión de riesgos

 • Identificar, investigar, informar y prevenir el fraude, el lavado de dinero y otros delitos, llevar a cabo el estatus de cumplimiento continuo, cumplir con las leyes y regulaciones: para cumplir con nuestras obligaciones legales y regulatorias, gestionando el riesgo para nosotros y nuestros clientes, investigando y respondiendo a las quejas y comentarios: Cuando es de nuestro interés legítimo: desarrollar y mejorar cómo tratamos con delitos financieros, así como hacer nuestros deberes legales a este respecto, ser eficientes sobre cómo cumplimos con nuestros deberes legales y contractuales, cumpliendo con las reglas y la orientación de los reguladores, cumpliendo Nuestro contrato con usted

Administración de Empresas

 • Operar nuestro negocio de una manera eficiente y adecuada, incluida la gestión de nuestra posición financiera, la capacidad comercial, la planificación, la adición y la prueba de sistemas y procesos, la gestión de comunicaciones, el gobierno corporativo y la auditoría: cuando es de interés legítimo: ser eficiente sobre cómo nosotros cumplir con nuestros deberes legales y contractuales, cumpliendo con las reglas y la orientación de los reguladores
 • Llevar a cabo nuestras obligaciones derivadas y ejercer nuestros derechos establecidos en nuestros contratos: cumplir con nuestro contrato con usted

Con quién compartimos su información personal con

A continuación se muestra una lista de los tipos de terceros con los que podemos compartir su información personal. Solo divulgaremos información personal con dichos terceros por las razones explicadas en esta Política de privacidad.

Autoridades

Esto significa organismos legales u otros organismos oficiales que incluyen (sin limitación):

 • Gobierno central y local del Reino Unido, y cuando corresponda, cualquier otra agencia gubernamental internacional autorizada
 • HM Ingresos y Aduanas, Reguladores y otras autoridades fiscales internacionales nacionales o autorizadas
 • Reino Unido o agencias autorizadas de la ley internacional o prevención de fraude (cuando corresponda).

Servicios

Empresas de terceros con las que trabajamos para brindarle nuestros servicios y productos y administrar nuestro negocio.

 • Agencias de referencia de crédito (por ejemplo, Equifax ).
 • Agentes, socios comerciales, proveedores, subcontratistas y asesores.
 • Terceros para permitirnos verificar la identidad y/o dirección de los individuos (por ejemplo, Passfort ).
 • Alguien vinculado con usted o el producto o servicio de su negocio.
 • Otras compañías de servicios financieros (por ejemplo, sin limitación, para ayudar a prevenir, detectar y enjuiciar actos ilegales, lavado de dinero o comportamiento fraudulento)
 • Contadores (si tiene uno y ha proporcionado su consentimiento a que compartimos su información con ellos)
 • Empresas a las que nos pide que compartimos sus datos
 • Si tiene un producto con beneficios como ofertas de descuento, compartiremos sus datos con los proveedores de beneficios.

Negocio general

Empresas de terceros que usamos para ayudar a crecer y mejorar nuestro negocio.

 • Empresas con las que tenemos una empresa conjunta o un acuerdo para cooperar
 • Organizaciones que nos presentan
 • Anunciantes y proveedores de tecnología que usa (como sitios web de terceros que visita, redes sociales y proveedores de aplicaciones y dispositivos inteligentes)

Compartir datos anónimos

Además del intercambio de datos enumerados anteriormente, de vez en cuando podemos compartir o vender algunos datos a otras compañías fuera de Unified Financial Limited, pero solo cuando se anónima para que la identidad de nadie pueda ser conocida o descubierta y ya no se puede conocer y ya no es considerado información personal bajo la ley.

¿Cuánto tiempo mantenemos su información personal?

Mantendremos su información personal siempre que sea un consumidor/usuario de OneBanx .

Podemos mantener su información personal por hasta 5 años después de que deje de ser un consumidor/usuario. Las razones por las que podemos hacer esto son:

 • Para responder a una pregunta o queja, o mostrar si le dimos un tratamiento justo
 • Estudiar los datos de los clientes como parte de nuestra propia investigación
 • Cumplir con las reglas legales que se aplican a nosotros sobre mantener registros. Por ejemplo, el financiamiento terrorista del lavado de dinero y la transferencia de fondos (información sobre el pagador) Reglamento 2017 requieren que conservemos ciertos datos por un mínimo de 5 y un máximo de 10 años.

También podemos mantener sus datos durante más de 5 años si ciertas leyes significan que no podemos eliminarlos por razones legales, regulatorias o técnicas.

Transferencia de su información fuera del EEE

Los datos personales que tengamos se almacenarán en el Reino Unido o en el European Economic Area (EEE), pero también pueden transferirse y almacenarse en un destino fuera del Reino Unido o EEE, con y por terceros, para ayudarnos a proporcionar nuestros productos o ejecutar nuestros servicios. Si transferimos su información personal fuera del Reino Unido o EEE, nos aseguraremos de que esté protegida en la misma medida que en el Reino Unido y el EEE. Usaremos una de estas salvaguardas legales:

 • Transfiera a un país que no sea UK o no EEE con leyes de privacidad que brinden la misma protección que las del Reino Unido o el EEE.
 • Establezca un contrato específico aprobado para su uso en el Reino Unido que brinde a los datos personales la misma protección que tiene en el Reino Unido.

Cookies y otras tecnologías de seguimiento

Podemos usar cookies para distinguirlo de otros usuarios de nuestros productos o servicios. Esto nos ayuda a brindarle una buena experiencia, y también nos permite mejorar nuestros productos o servicios. Una cookie es un pequeño archivo de letras y números que almacenamos en su navegador o en el disco duro de su dispositivo cuando visita nuestro sitio web. Las cookies envían información al sitio web de origen en cada visita posterior, o a otro sitio web que reconoce esa cookie. Las cookies también le facilitan iniciar sesión y usar nuestro sitio web.

Podemos usar las siguientes cookies:

 • Se requieren cookies estrictamente necesarias para la operación de nuestros productos o servicios (incluidas, por ejemplo, cookies que le permiten iniciar sesión en cuentas seguras y usar funciones interactivas);
 • Cookies analíticas/de rendimiento que nos permiten reconocer y contar el número de visitantes y usuarios y ver cómo usan los productos o servicios (por ejemplo, (sin limitación) para ayudarnos a mejorar la forma en que trabajan o se proporcionan nuestros productos o servicios, asegurando que Los usuarios están encontrando lo que buscan fácilmente);
 • Las cookies de funcionalidad para ayudarnos a reconocerlo cuando regrese a nuestro sitio web (esto nos permite, por ejemplo, (sin limitación) personalizar nuestro contenido por usted, saludarlo por su nombre y recordar sus preferencias, como la elección del lenguaje o la región).
 • Se dirige a las cookies para grabar su visita a nuestro sitio web, las páginas que ha visitado y los enlaces que ha seguido. Podemos usar esta información para hacer nuestros productos y servicios y la información que se muestra en ella, lo que razonablemente creemos que es más relevante para sus intereses. También podemos compartir esta información con terceros para este propósito.

Puede bloquear o deshabilitar las cookies eligiendo qué cookies aceptar dentro de nuestra configuración de cookies o activando la configuración en el navegador de su sitio web que le permite rechazar la configuración de todas o algunas cookies. Todos los navegadores proporcionan herramientas que le permiten controlar cómo maneja las cookies: acepte, rechaze o elimine. Normalmente se accede a estas configuraciones a través del menú "Configuración", "Preferencias" o "Opciones" del navegador que está utilizando, pero también puede buscar una función de "ayuda" o comunicarse con el proveedor del navegador. Sin embargo, si configura su configuración para bloquear o deshabilitar todas las cookies (incluidas las cookies esenciales), es posible que no pueda acceder a todas o partes de nuestra plataforma para las cuales requerimos el uso de cookies.

Tus derechos

Bajo el GDPR/ DPA del Reino Unido, tiene derecho a los siguientes derechos:

 • Pregunte cualquier información sobre usted que crea que es incorrecta y haga que tomemos medidas razonables para corregirla por usted.
 • para que se les informe sobre cómo procesamos su información.
 • requiere el borrado de la información personal sobre usted en ciertas situaciones
 • Acceda a información personal y copias (gratuita) sobre usted recopilado por nosotros en el curso de nuestra relación con usted
 • OBJETO en cualquier momento para procesar información personal sobre usted, p. (sin limitación) Marketing directo
 • OBJETO a las decisiones tomadas por medios automatizados que producen efectos legales con respecto a usted o que de manera similar puede afectarle significativamente
 • OBJETO en ciertas otras situaciones a nuestro procesamiento continuo de su información personal
 • De lo contrario, restringir nuestro procesamiento de su información personal en ciertas circunstancias
 • El derecho a mover, copiar o transferir sus datos personales.
 • Para obtener más información sobre cada uno de esos derechos, incluidas las circunstancias en las que se aplican, consulte la guía del Reino Unido Information Commissioner's Office (ICO) sobre los derechos individuales bajo el UKGDPR / DPA.

Si desea ejercer cualquiera de esos derechos, contáctenos en:

Cómo contactarnos y cómo quejarse

Esperamos que nuestro Data Protection Officer (DPO) pueda resolver cualquier consulta o preocupación que plantee sobre nuestro uso de su información. Puede escribir en nuestro DPO en helpdesk@onebanx.com y marcar para la atención del DPO.

Además, puede quejarse ante el oficial del Comisionado de Información en:

ico.org.uk/make-a-complaint/

O:

Information Commissioner's Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

Cómo retirar su consentimiento

Puede retirar su consentimiento a nuestro procesamiento de su información en cualquier momento. Póngase en contacto con nosotros si desea hacerlo.

Esto solo afectará la forma en que usamos información cuando nuestro motivo para procesar su información es que haya proporcionado su consentimiento para ese uso. Consulte la sección "Sus derechos" sobre su derecho de restringir el uso de su información.

Si retira su consentimiento, es posible que no podamos proporcionarle ciertos productos o servicios. Si esto es así, te lo diremos. Luego tiene la opción de darnos nuevamente su consentimiento si desea acceder a nuestros productos o servicios.

Actualizaciones de esta Política de privacidad

Podemos actualizar esta Política de privacidad de vez en cuando para garantizar que siga siendo precisa. Vuelve de vez en cuando para las actualizaciones.

Esta política de privacidad se actualizó por última vez el 8 de septiembre de 2022.

プライバシーポリシー

このウェブサイトとアプリに関するプライバシーポリシー。

このプライバシーポリシーを読んでください。これは、以下に記載されている日付について最後に更新されました。これは、私たちが誰であるか、どのように、そしてなぜ収集、保存、使用、譲渡、共有するかについての重要な情報が含まれているため、慎重に慎重に更新してください。お客様の個人情報との関係、および当社および監督当局( Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority for Financial Matters、および Information Commissioner's Office for Privacyの問題)に関係している場合、苦情が発生した場合。このプライバシーポリシーは、当社の契約条件と、私たちの間に随時締結さ​​れた別の製品またはサービス契約に加えて、時々締結することに加えて読み取る必要があります。

このプライバシーポリシーに基づいて「法律」を参照するたびに、以下に記載されている法律を参照しています(随時修正)。私たちが使用したが、このプライバシーポリシーで定義された用語の意味を説明していない場合、その定義された用語は、DPA(以下に定義されている)および契約条件の下に定められたものと同じ意味を持っています。このプライバシーポリシーに基づいて「情報」または「データ」を参照する場合、以下に定義する個人情報を参照します。

このプライバシーポリシーは、次のセクションに分かれています。

 • 私たちは誰ですか
 • 私たちが収集する個人情報
 • 個人情報を収集する場所
 • お客様の個人情報の使用方法
 • 私たちがあなたの個人情報を共有する人
 • 私たちはあなたの個人情報をどのくらい保持していますか
 • EEAからの情報の転送
 • Cookieおよび同様のテクノロジー
 • あなたの権利
 • 私たちに連絡する方法と文句を言う方法
 • あなたの同意を撤回する方法

私たちは誰ですか

このプライバシーポリシーでは、当社、私たち、または OneBanx は Unified Financial Limited (Co。No. SC648489)に参照されています。参照番号:936544で英国(英国)の Financial Conduct Authority (FCA)に登録されています。

私たちは、あなたに関する特定の個人情報を収集、処理、使用、および責任を負います。そうすると、英国に適用される英国版(EU)2016/679(UKGDPR)の英国バージョンの下で規制されており、データ保護法2018(一緒に「DPA」)の一部に組み込まれ、形成されています。 。

当社はデータプロセッサとして責任を負い、場合によっては、これらの法律の目的のためにその個人情報のデータコントローラーを担当します。このプライバシーポリシーや、お客様の情報を収集、保存、または使用する方法についての質問がある場合は、 info@onebanks.co.uk にメールでお問い合わせください。

私たちが収集する個人情報

以下は、当社の製品またはサービスを申請または使用するときに収集および使用する可能性のある個人情報の種類のリストです。

 • 連絡先:あなたの名前、住所、電子メールアドレス、電話番号、およびあなたに連絡するその他の方法
 • トランザクション:実行する取引と、当社に登録されている銀行口座への支払いの詳細
 • 契約:当社がお客様に提供する製品またはサービスの詳細
 • 場所:データはあなたがいる場所について取得します。これは、携帯電話またはコンピューターをインターネットに接続する場所から来る場合があります。また、カードを使用した場所も含まれる場合があります
 • 行動:米国や他の組織からのプラットフォームを介して製品やサービスを使用する方法の詳細
 • 技術:使用するデバイスとテクノロジーの詳細
 • コミュニケーション:私たちの間のコミュニケーションからあなたについて学んだこと。
 • パブリックおよびサードパーティの記録:選挙登録簿などの公的記録にあるお客様に関する詳細、およびインターネットで公開されているお客様に関する情報。また、(限られていない) Onfido などの身元確認や詐欺防止機関など、他の企業から受け取るお客様に関する情報も収集します。
 • 使用データ:当社の製品とサービスの使用方法に関するその他のデータ
 • ドキュメンタリーデータ:さまざまな形式のドキュメントに保存されているお客様に関する詳細、またはそれらのコピー。これには、パスポート、運転免許証、写真、出生証明書などの(これらに限定されない)などが含まれます。
 • 同意:あなたが私たちに与える許可、同意、または好み

個人情報を収集する場所

これには、あなたやあなたのビジネスから提供されたデータ、あなたやあなたのビジネスの製品やサービスにリンクしている人々が提供するデータ、またはあなたに代わって働く人々が含まれます。

 • OneBanx アカウントに登録する場合
 • ビジネスアカウントへのアクセスをサポートするための情報を提供するとき
 • あなたが電話で私たちと話すとき
 • 当社のウェブサイトまたはモバイルアプリを使用する場合
 • メール、ウェブチャット、レター
 • 調査で
 • 私たちの競争やプロモーションに参加する場合

当社の製品またはサービスを使用するときに収集するデータ

 • 支払いおよびトランザクションデータ
 • プロファイルと使用データ(セキュリティの詳細、アプリ、またはウェブサイトのブラウザの設定、マーケティングの選択肢、プラットフォームに接続するために使用するデバイスからのデータを含むように、製品またはサービスを提供できるように)。
 • また、Cookieやその他のインターネット追跡ソフトウェアを使用して、当社のWebサイトまたはモバイルアプリ(または他のデバイス)を使用している間にデータを収集します(以下の詳細について説明します)。
 • 録音された画像(例:CCTV)から。施設でCCTVを使用して、スタッフと顧客の安全性とセキュリティを確保しています。

第三者からのデータ

 • 私たちを紹介する企業やビジネスパートナー
 • 当社のサービスパートナー
 • 私たちのサードパーティのベンダーは、私たちがあなたの身元と住所を認証するのに役立つ(これに限定されない)を含む
 • (制限なし) Onfido などの身元確認機関
 • ソーシャルネットワークやその他のテクノロジープロバイダー(たとえば、 Facebook または Google 広告のいずれかをクリックすると)
 • 信用委員会および詐欺防止機関
 • その他の金融サービス会社(あなたとの契約の一環として支払いまたはその他のサービスを満たすため、または違法行為、マネーロンダリング、および詐欺的な行動を防止、検出、起訴するのに役立ちます)
 • (制限なし)選挙ロールなどの公開情報源
 • サードパーティのエージェント、サプライヤー、下請業者、アドバイザー
 • 市場調査員
 • データサービスを提供する企業
 • 政府、法執行機関、当局、規制機関は、私たちの法的義務を遵守するのを支援します。

お客様の個人情報の使用方法

以下は、お客様の個人情報を使用する方法のリストと、そうする理由です。

あなたの身元を確認してください

法律では、新規顧客の身元を確認することを義務付けており、ビジネス顧客の場合、これらには主要な個人(株主など)の検証が含まれます。これは、私たちが顧客が誰であるかを知っているので、犯罪者が犯罪の収益を隠したり詐欺を犯したりするなど、犯罪者が犯罪目的で虚偽または偽装されたアイデンティティを使用することをより困難にすることです。

私たちがあなたにサービスを提供するためにあなたの個人情報を使用するもの:

 • あなたやあなたのビジネスとの関係を管理する:あなたとの契約を履行する
 • マーケティング活動の開発と実施:あなたがそれに同意するとき
 • 顧客が当社や他の組織から製品やサービスをどのように使用するかを研究する:それが私たちの正当な関心にあるとき - 私たちの記録を最新の状態に保ち、私たちの製品とサービスのどれがあなたに興味を持っているか、あなたがそれらについてあなたに伝えるかもしれないか同意、製品とサービスの開発、それらの価格設定、およびそれらを使用したい顧客の種類
 • 私たちと私たちのビジネスパートナーの製品とサービスについてあなたと通信する:あなたがそれに同意するとき

私たちのビジネスを改善します

 • 新製品のテスト、当社の製品とサービスの改善、当社と顧客にサービスを提供する他の企業との協力の管理、お客様のニーズを満たし、ビジネスを成長させるための新しい方法を開発します。私たちの正当な関心において:製品とサービスの開発、それらの価格設定、およびそれらを使用したいと思う可能性のある顧客の種類、法的および契約上の義務をどのように満たすかについて効率的である

運用の管理

 • 当社および当社および当社のビジネスパートナーの製品とサービスの提供、顧客支払いの作成と管理:当社の正当な関心のある場合、お客様との契約の履行:規制当局からの規則とガイダンスを順守するための法的および契約上の義務をどのように満たすかについて効率的であること

犯罪防止とリスクの管理

 • 詐欺の特定、調査、報告、および防止、マネーロンダリングおよびその他の犯罪、継続的なコンプライアンスステータスの実施、法律および規制の遵守:法的および規制上の義務を果たし、当社と顧客のリスクを管理し、苦情とフィードバックの調査と対応の対応:それが私たちの正当な関心にあるとき:私たちが金融犯罪にどのように対処するかを開発し、改善するだけでなく、この点で法的義務を果たし、法的および契約上の義務をどのように果たすかについて効率的であり、規制当局からの規則とガイダンスを順守し、充実するあなたとの契約

ビジネス管理

 • 当社の財政状態の管理、ビジネス能力、計画、計画、テストシステムとプロセスの管理、コミュニケーションの管理、コーポレートガバナンス、監査など、私たちのビジネスを効率的かつ適切な方法で運営しています。規制当局からの規則とガイダンスを遵守し、法的および契約上の義務を果たす
 • 私たちの契約に定められた私たちの権利から生じる義務を実行し、行使する:あなたとの契約を満たす

私たちがあなたの個人情報を共有する人

以下は、お客様の個人情報を共有する可能性のある第三者の種類のリストです。このプライバシーポリシーで説明されている理由により、このような第三者との個人情報のみを開示します。

当局

これは、法的または他の公式機関を含む(制限なし)を意味します。

 • 英国中央および地方自治体、および該当する場合、その他の認可された国際政府機関
 • HM収益と税関、規制当局、その他の国内または認定国際税務当局
 • 英国または承認された国際法執行機関または詐欺防止機関(該当する場合)。

サービス

サードパーティ企業は、お客様にサービスと製品を提供し、ビジネスを運営するために協力しています。

 • 信用委員会(例: Equifax )。
 • エージェント、ビジネスパートナー、サプライヤー、下請業者、アドバイザー。
 • 個人の身元および/または住所を検証できるようにするための第三者(例: Passfort )。
 • あなたやあなたのビジネスの製品やサービスとリンクしている人。
 • 他の金融サービス会社(たとえば、違法行為、マネーロンダリング、または不正行為の防止、検出、訴追を支援するために、これに限定されません)
 • 会計士(あなたが持っていて、彼らとあなたの情報を共有する私たちにあなたの同意を提供した場合)
 • あなたが私たちにあなたのデータを共有するように頼む企業
 • 割引オファーなどの特典を備えた製品がある場合、お客様のデータを福利厚生プロバイダーと共有します。

一般事業

当社がビジネスの成長と改善を支援するために使用するサードパーティ企業。

 • 私たちが協力するための合弁または合意を持っている企業
 • 私たちにあなたを紹介する組織
 • 使用する広告主とテクノロジープロバイダー(訪問するサードパーティのWebサイト、ソーシャルネットワーク、アプリやスマートデバイスのプロバイダーなど)

匿名データの共有

上記のデータ共有に加えて、私たちは時々、統一されたFinancial Limited以外の他の企業にいくつかのデータを共有または販売することがありますが、それが匿名化された場合にのみ、誰の身元が知られていないか、見つけられなくなり、法律に基づく個人情報と見なされます。

私たちはあなたの個人情報をどのくらい保持していますか?

OneBanx の消費者/ユーザーである限り、お客様の個人情報を保持します。

消費者/ユーザーになるのをやめてから、あなたの個人情報を最大5年間保持する場合があります。私たちがこれを行うかもしれない理由は次のとおりです。

 • 質問や苦情に答えること、または私たちがあなたに公正な治療を与えたかどうかを示すために
 • 私たち自身の研究の一環として顧客データを研究するために
 • 記録を維持することについて当社に適用される法的規則に従うため。たとえば、マネーロンダリングテロリストの資金調達と資金の譲渡(支払人に関する情報)2017年には、最低5年から最大10年間特定のデータを保持する必要があります。

また、特定の法律が法的、規制、または技術的な理由で削除できないことを意味する場合、データを5年以上保持する場合があります。

EEAからの情報の転送

当社が保持している個人データは、英国または European Economic Area (EEA)に保存されますが、当社の製品を提供するために、英国またはEEAの外の目的地に譲渡されて保存される場合があります。または私たちのサービスを実行します。英国またはEEA以外でお客様の個人情報を転送する場合、英国やEEAと同じ程度まで保護されていることを確認します。これらの法的保障措置のいずれかを使用します。

 • 英国やEEAの下のものと同じ保護を与えるプライバシー法を備えた非EIEA国または非EEAの国に移します。
 • 英国での使用が承認された特定の契約を導入します。これは、英国での個人データと同じ保護を提供します。

Cookieおよびその他の追跡技術

Cookieを使用して、当社の製品やサービスの他のユーザーと区別できます。これにより、良い体験を提供することができ、製品やサービスを改善することもできます。 Cookieは、当社のWebサイトにアクセスしたときに、ブラウザまたはデバイスのハードドライブに保存する文字と番号の小さなファイルです。 Cookieは、その後の訪問ごとに、またはそのCookieを認識する別のWebサイトに、発信元のWebサイトに情報を送信します。また、Cookieを使用すると、Webサイトをログインして使用しやすくなります。

次のCookieを使用できます。

 • 当社の製品またはサービスの運用に必要な厳密に必要なCookie(たとえば、安全なアカウントにログインしてインタラクティブ機能を使用できるCookieを含む)。
 • 訪問者とユーザーの数を認識してカウントし、製品やサービスの使用方法を確認できる分析/パフォーマンスのCookie(例えば((制限なし))のために、製品やサービスの仕組みや提供の方法を改善するのに役立ちます。ユーザーは探しているものを簡単に見つけています);
 • 私たちのウェブサイトに戻るときにあなたを認識するのに役立つ機能Cookie(これにより、私たちはあなたのために私たちのコンテンツをパーソナライズし、名前で挨拶し、言語の選択や地域などの好みを覚えておくことができます)。
 • クッキーをターゲットにして、当社のウェブサイトへの訪問、訪問したページ、従ったリンクを記録します。この情報を使用して製品とサービスを作成し、それに表示される情報を作成することができます。また、この目的のためにこの情報を第三者と共有する場合があります。

Cookieの設定内で受け入れるCookieを選択するか、すべてまたは一部のCookieの設定を拒否できるWebサイトブラウザーの設定をアクティブにすることにより、Cookieをブロックまたは無効にできます。すべてのブラウザは、Cookieを処理する方法を制御できるツールを提供します。それらを受け入れ、拒否、または削除します。これらの設定は通常、使用しているブラウザの「設定」、「設定」、または「オプション」メニューを介してアクセスされますが、「ヘルプ」機能を探したり、ブラウザプロバイダーに連絡したりすることもできます。ただし、すべてのCookie(必須Cookieを含む)をブロックまたは無効にするように設定を設定すると、Cookieの使用が必要なプラットフォームのすべてまたは一部にアクセスできない場合があります。

あなたの権利

英国のGDPR/ DPAでは、次の権利を受ける権利があります。

 • あなたが間違っていると思うあなたについての情報に質問し、私たちにあなたのためにそれを修正するために合理的な措置を講じさせてください。
 • 私たちがあなたの情報をどのように処理するかについて話される。
 • 特定の状況であなたに関する個人情報の消去が必要です
 • お客様との関係の過程で私たちが収集した個人情報とコピー(無料)にアクセスする
 • あなたに関する個人情報の処理にいつでもオブジェクト。 (制限なし)ダイレクトマーケティング
 • あなたに関する法的効果を生み出す、または同様にあなたに大きな影響を与える可能性のある自動化された手段によって行われる決定に反対する
 • あなたの個人情報を継続的に処理するための他の特定の状況にあるオブジェクト
 • それ以外の場合は、特定の状況であなたの個人情報の処理を制限します
 • 個人データを移動、コピー、または転送する権利。
 • それらが適用される状況を含むそれらの各権利の詳細については、UKGDPR / DPAに基づく英国 Information Commissioner's Office (ICO)の個人権に関するガイダンスを参照してください。

これらの権利のいずれかを行使したい場合は、次のようにご連絡ください。

私たちに連絡する方法と文句を言う方法

Data Protection Officer (DPO)が、お客様の情報の使用について提起する任意のクエリまたは懸念を解決できることを願っています。 helpdesk@onebanx.com のDPOに書き込み、DPOの注意を引くことができます。

さらに、以下の情報委員の役員に文句を言うことができます。

ico.org.uk/make-a-complaint/

または:

Information Commissioner's Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

あなたの同意を撤回する方法

あなたはいつでもあなたの情報の処理に対するあなたの同意を撤回することができます。そうしたい場合はお問い合わせください。

これは、情報を処理する理由がその使用に同意を提供したことである場合にのみ、情報を使用する方法に影響します。情報の使用を制限する権利に関する「あなたの権利」セクションを参照してください。

同意を撤回した場合、特定の製品やサービスを提供できない場合があります。これがそうであれば、私たちはあなたに伝えます。その後、当社の製品やサービスにアクセスしたい場合は、もう一度同意を与えるオプションがあります。

このプライバシーポリシーの更新

このプライバシーポリシーを随時更新して、正確なままであることを確認することができます。更新については、時々確認してください。

このプライバシーポリシーは、2022年9月8日に最後に更新されました。

Privacy Policy

Our privacy policy regarding this website and our app.

We ask that you read this Privacy Policy, which was last updated on the date set out below, carefully as it contains important information on who we are, how and why we collect, store, use, transfer and share personal information, your rights in relation to your personal information, and how to contact us and supervisory authorities (the Financial Conduct Authority for financial matters and the Information Commissioner's Office for privacy issues) in the event you have a complaint. This Privacy Policy should be read alongside, and in addition to, our Terms and Conditions and any separate product or service agreement entered into between us from time to time.

Whenever we refer to the ‘law’ under this Privacy Policy we are referring to those laws as set out below (amended from time to time). Where we have used but haven’t explained the meaning of a defined term in this Privacy Policy, that defined term has the same meaning as set out under the DPA (as defined below) and our Terms and Conditions. When we refer to ‘information’ or ‘data’ under this Privacy Policy we refer to your personal information as defined below.

This Privacy Policy is divided into the following sections:

 • Who we are
 • Personal information we collect
 • Where we collect personal information
 • How we use your personal information
 • Who we share your personal information with
 • How long we keep your personal information
 • Transfer of your information out of the EEA
 • Cookies and similar technologies
 • Your rights
 • How to contact us and How to complain
 • How to withdraw your consent

Who we are

In this Privacy Policy reference to us, our, we, or OneBanx are to Unified Financial Limited (Co. No. SC648489). We are registered with the Financial Conduct Authority (FCA) in the United Kingdom (UK) with reference number: 936544. We are registered with the {{Information Commissioner’s Office}} with registration number ZA933926.

We collect, process, use and are responsible for certain personal information about you. When we do so, we are regulated under the UK version of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (UKGDPR) which applies in the UK, having been incorporated into and forming part of the Data Protection Act 2018 (together ‘the DPA’).

We are responsible as a Data Processor and in some instances a Data Controller of that personal information for the purposes of those laws. If you have any queries about this Privacy Policy or how we or we collect, store or use your information, please contact us by email at info@onebanks.co.uk .

Personal information we collect

Below is a list of the types of personal information that we may collect and use when you apply for, or use, any of our products or services.

 • Contact: Your name, addresses, e-mail addresses, phone numbers and other ways in which to contact you
 • Transactional: Details about the transactions you carry out and the payments to and from the bank accounts that are registered with us
 • Contractual: Details about the products or services we provide to you
 • Locational: Data we get about where you are. This may come from your mobile phone or the place where you connect a computer to the internet. It may also include locations where you used your card
 • Behavioural: Details about how you use products and services via our Platform from us and other organisations
 • Technical: Details on the devices and technology you use
 • Communications: What we learn about you from communications between us.
 • Public and third-party records: Details about you that are in public records, such as the Electoral Register, and information about you that is publicly available on the internet. We also collect information about you which we receive from other companies, such as identity verification and fraud prevention agencies such as (without limitation) Onfido .
 • Usage data: Other data about how you use our products and services
 • Documentary data: Details about you that are stored in documents in different formats, or copies of them. This could include things like (without limitation) your passport, driver’s licence, photographs or birth certificate.
 • Consents: Any permissions, consents or preferences that you give us

Where we collect personal information

This includes data given by you or your business, as well as data provided by people linked with you or your business’ product or service, or people working on your behalf.

 • When you register for a OneBanx account
 • When you provide information to support access to a business account
 • When you talk to us on the phone
 • When you use our website or mobile app
 • In emails, web chats and letters
 • In surveys
 • If you take part in our competitions or promotions

Data we collect when you use our products or services

 • Payment and transaction data
 • Profile and usage data (including, without limitation, your security details, app or your website browser settings, marketing choices and data from the devices you use to connect to our Platform so we can provide you with our products or services).
 • We also use cookies and other internet tracking software to collect data while you are using our website or mobile app (or any other device) (as described in more detail below).
 • From recorded images (e.g. CCTV). We use CCTV on our premises to ensure the safety and security of staff and customers.

Data from third parties

 • Companies and business partners that introduce you to us
 • Our service partners
 • Our third-party vendors, including (without limitation) those that help us authenticate your identity and address
 • Identity verification agencies such as (without limitation) Onfido
 • Social networks and other technology providers (for instance, when you click on one of our Facebook or Google adverts)
 • Credit reference agencies and Fraud prevention agencies
 • Other financial services companies (to fulfil a payment or other service as part of a contract which they have with you, or to help prevent, detect and prosecute unlawful acts, money laundering, and fraudulent behaviour)
 • Public information sources such as (without limitation) the electoral roll
 • Third-party agents, suppliers, sub-contractors and advisers
 • Market researchers
 • Firms providing data services
 • Government, law enforcement agencies, authorities and regulatory bodies to help us comply with our legal obligations;

How we use your personal information

Below is a list of the ways that we may use your personal information and our reasons for doing so:

Check your identity

The law requires us to verify the identity of new customers and for business customers these include verification of Key individuals (e.g. shareholders). This is so we know who our customers are and to make it more difficult for criminals to use false or impersonated identities for criminal purposes, such as hiding the proceeds of crime or committing fraud.

What we use your personal information for serving you:

 • Managing our relationship with you or your business: Fulfilling our contract with you
 • Developing and carrying out marketing activities: When you consent to it
 • Studying how our customers use products and services from us and other organisations: When it is in our legitimate interest - keeping our records up to date, working out which of our products and services may interest you and telling you about them, if you have given consent, developing products and services, our pricing for them and types of customers that may want to use them
 • Communicating with you about our and our business partners’ products and services: When you consent to it

Improving our business

 • Testing new products, Improving our products and services, Managing how we work with other companies that provide services to us and our customers, Developing new ways to meet our customers’ needs and to grow our business: Fulfilling our contract with you, When it is in our legitimate interest: Developing products and services, our pricing for them and types of customers that may want to use them, Being efficient about how we fulfil our legal and contractual duties

Managing our operations

 • Delivering our and our business partners’ products and services, Making and managing customer payments: Fulfilling our contract with you, When it is in our legitimate interest: Being efficient about how we fulfil our legal and contractual duties, Complying with rules and guidance from regulators

Crime prevention and managing risks

 • Identifying, investigating, reporting and preventing fraud, money laundering and other crime, Conducting ongoing compliance status, Complying with laws and regulations: To fulfil our legal and regulatory obligations, Managing risk for us and our customers, Investigating and responding to complaints and feedback: When it is in our legitimate interest: Developing and improving how we deal with financial crime, as well as doing our legal duties in this respect, Being efficient about how we fulfil our legal and contractual duties, Complying with rules and guidance from regulators, Fulfilling our contract with you

Business management

 • Operating our business in an efficient and proper way, including managing our financial position, business capability, planning, adding and testing systems and processes, managing communications, corporate governance, and audit: When it is in our legitimate interest: Being efficient about how we fulfil our legal and contractual duties, Complying with rules and guidance from regulators
 • Carrying out our obligations arising from and exercising our rights set out in our contracts: Fulfilling our contract with you

Who we share your personal information with

Below is a list of the types of third parties that we may share your personal information with. We will only disclose personal information with such third parties for the reasons explained in this Privacy Policy.

Authorities

This means legal or other official bodies that include (without limitation):

 • UK central and local government, and where applicable, any other authorised international government agency
 • HM Revenue & Customs, regulators and other domestic or authorised international tax authorities
 • UK or authorised international law enforcement or fraud prevention agencies (where applicable).

Services

Third-party companies we work with to provide our services and products to you and to run our business.

 • Credit reference agencies (e.g. Equifax ).
 • Agents, business partners, suppliers, sub-contractors and advisers.
 • Third parties to enable us to verify individuals identity and/or address (e.g. Passfort ).
 • Someone linked with you or your business’s product or service.
 • Other financial services companies (for example, without limitation, to help prevent, detect and prosecute unlawful acts, money laundering or fraudulent behaviour)
 • Accountants (if you have one and have provided your consent to us sharing your information with them)
 • Companies you ask us to share your data with
 • If you have a product with benefits such as discount offers, we will share your data with the benefit providers.

General business

Third-party companies we use to help grow and improve our business.

 • Companies we have a joint venture or agreement to cooperate with
 • Organisations that introduce you to us
 • Advertisers and technology providers that you use (such as third-party websites you visit, social networks, and providers of apps and smart devices)

Sharing anonymised data

In addition to the data sharing listed above, we may from time to time share or sell some data to other companies outside Unified Financial Limited, but only when it is anonymised so that no-one’s identity can be known or found out and is no longer considered to be personal information under the law.

How long we keep your personal information?

We will keep your personal information as long as you are a consumer/user of OneBanx .

We may keep your personal information for up to 5 years after you stop being a consumer/user. The reasons we may do this are:

 • To respond to a question or complaint, or to show whether we gave you fair treatment
 • To study customer data as part of our own research
 • To comply with legal rules that apply to us about keeping records. For example, the Money Laundering Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 require us to retain certain data for a minimum of 5 and a maximum of 10 years.

We may also keep your data for longer than 5 years if certain laws mean that we cannot delete it for legal, regulatory or technical reasons.

Transfer of your information out of the EEA

The personal data that we hold will be stored in the UK or the European Economic Area (EEA), but may also be transferred to, and stored at, a destination outside the UK or EEA, with and by third parties, to help us provide our products or run our services. If we do transfer your personal information outside the UK or EEA, we will make sure that it is protected to the same extent as in the UK and EEA. We’ll use one of these legal safeguards:

 • Transfer it to a non-UK or non-EEA country with privacy laws that give the same protection as those under the UK or the EEA.
 • Put in place a specific contract approved for use in the UK which give personal data the same protection it has in the UK.

Cookies and other tracking technologies

We may use cookies to distinguish you from other users of our products or services. This helps us to provide you with a good experience, and also allows us to improve our products or services. A cookie is a small file of letters and numbers that we store on your browser or the hard drive of your device when you visit our website. Cookies send information back to the originating website on each subsequent visit, or to another website which recognises that cookie. Cookies also make it easier for you to log in and use our website.

We may use the following cookies:

 • Strictly necessary cookies required for the operation of our products or services (including, for example, cookies that enable you to log into secure accounts and use interactive features);
 • Analytical/performance cookies that allow us to recognise and count the number of visitors and users and see how they use the products or services (e.g. (without limitation) to help us improve the way our products or services work or are provided, by ensuring that users are finding what they are looking for easily);
 • Functionality cookies to help us recognise you when you return to our website (this enables us to e.g. (without limitation) personalise our content for you, greet you by name and remember your preferences, such as choice of language or region).
 • Targeting cookies to record your visit to our website, the pages you have visited and the links you have followed. We may use this information to make our products and services and the information displayed on it, which we reasonably think is more relevant to your interests. We may also share this information with third parties for this purpose.

You can block or disable cookies either by choosing which cookies to accept within our cookie settings, or by activating the setting on your website browser that allows you to refuse the setting of all or some cookies. All browsers provide tools that allow you to control how you handle cookies: accept, reject or delete them. These settings are normally accessed via the ‘settings’, ‘preferences’ or ‘options’ menu of the browser you are using, but you could also look for a ‘help’ function or contact the browser provider. However, if you set your settings to block or disable all cookies (including essential cookies) you may not be able to access all or parts of our Platform for which we require the use of cookies.

Your rights

Under the UK GDPR/ DPA, you are entitled to the following rights:

 • question any information about you that you think is incorrect and have us take reasonable steps to correct it for you.
 • to be told about how we process your information.
 • require the erasure of personal information concerning you in certain situations
 • access personal information and copies (free of charge) concerning you collected by us in the course of our relationship with you
 • object at any time to processing of personal information concerning you for e.g. (without limitation) direct marketing
 • object to decisions being taken by automated means which produce legal effects concerning you or which similarly may significantly affect you
 • object in certain other situations to our continued processing of your personal information
 • otherwise, restrict our processing of your personal information in certain circumstances
 • The right to move, copy or transfer your personal data.
 • For further information on each of those rights, including the circumstances in which they apply, see the Guidance from the UK Information Commissioner's Office (ICO) on individual rights under the UKGDPR / DPA.

If you would like to exercise any of those rights, please contact us at:

How to contact us and how to complain

We hope that our Data Protection Officer (DPO) can resolve any query or concern you raise about our use of your information. You can write to our DPO at helpdesk@onebanx.com and mark for the attention of the DPO.

Additionally you may complain to the Information Commissioner’s Officer at:

ico.org.uk/make-a-complaint/

Or:

Information Commissioner's Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

How to withdraw your consent

You can withdraw your consent to our processing of your information at any time. Please contact us if you want to do so.

This will only affect the way we use information when our reason for processing your information is that you have provided your consent to that use. See the section ‘Your Rights’ about your right to restrict use of your information.

If you withdraw your consent, we may not be able to provide certain products or services to you. If this is so, we will tell you. You then have the option to give us your consent again if you want to access our products or services.

Updates to this Privacy Policy

We may update this Privacy Policy from time to time to ensure that it remains accurate. Please check back from time to time for updates.

This Privacy Policy was last updated on 8th September 2022.

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.